Efektywni na rynku pracy

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Efektywni na rynku pracy” zwracam się do Państwa z prośbą o umożliwienie poinformowania potencjalnych Uczestników i Uczestniczek o realizacji w/wprojektu poprzez: możliwość zorganizowania spotkania informacyjnego w Państwa placówce, wywieszenie plakatu z informacjami na temat projektu oraz pozostawienie ulotek, jak również zamieszczenie danych o projekcie na swoich stronach www. Niezbędne informacje do zamieszczenia na stronę prześlemy na wskazany adres e-mail.

Projekt „Efektywni na rynku pracy”skierowany jest przede wszystkim do osób powyżej 30 roku życia, bezrobotnych/ biernych zawodowo wymagających szczególnego wsparcia w powrocie na rynek pracy, tj. między innymi do:
– osóbpowyżej 50 roku życia,
– osób z orzeczoną niepełnosprawnością,
– osób długotrwale pozostających bez zatrudnienia,
– osób o niskich kwalifikacjach.
– osób biernych zawodowo
– kobiet
W ramach projektu będą realizowane usługi w postaci: wsparcia doradcy zawodowego indywidualne i grupowe, pośrednictwa pracy, szkoleń komputerowych i zawodowych, staży zawodowych. Krótki opis projektu oraz proponowanych form wsparcia zamieszczam poniżej. Wszystkie formy wsparcia w projekcie są bezpłatne.
Z góry dziękuję za pomoc,

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
Informacje ogólne:
Projekt Efektywni na rynku pracy” realizowany jest w ramachRegionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Małopolskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.

Cel projektu:
Celem projektu jest podwyższenie zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród 168 osób, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących województwo małopolskie( powiat suski, wielicki, Tarnów, wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski i olkuski)

Do kogo adresowany jest projekt?

Projekt dedykowany jest osobom powyżej 30 roku życia, którzy zamieszkują województwo małopolskie (powiat suski, wielicki , Tarnów, wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski i olkuski) są bez pracy/ osobami biernymi zawodowo, oraz spełniają przynajmniej jedną z poniższych
przesłanek:

  • Osoba powyżej 50 r.ż.
  • Osoba długotrwale bezrobotna (powyżej 12 m-cy).
  • Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Osoba posiadająca niskie kwalifikacje.
  • Kobieta

W ramach projektu oferujemy KOMPLEKSOWE wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej:

  • Wsparcie doradcy zawodowego
  • Naukę nowego zawodu w ramach szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem i zdobyciem KWALIFIKACJI!
  • Szkolenia komputerowe
  • Program 3 i 6- cio miesięcznychSTAŻY zawodowych z gwarancją zatrudnienia.
  • Stałe usługi pośrednika pracy, psychologa.

Kiedy i gdzie można się zapisać?
Rekrutacja doprojektu: 10.2020 – 03.2021
Przesyłając formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami do Biura Projektu lub osobiście dostarczając dokumenty do Biura Projektu: Olkusz, ul. Szpitalna 5.
TEL:730 015 575: Ewelina Żołneczko/ Małgorzata Renkiewicz
Mail:malopolska@jcgroup.pl

Efektywni na rynku pracy

Drukuj