Dodatek elektryczny

18 października 2022 r. weszła w życie ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127).

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

  • W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.
  • W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich.
  • Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego oraz dodatkiem dla gospodarstw domowych.
  • Dodatek elektryczny nie przysługuje w przypadku gdy gospodarstwo domowe skorzystało z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477, z późn. zm.).

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi:

* 1000 zł w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej, w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania, w 2021 r. wyniosło do 5 MWh,

* 1500 zł w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej, w gospodarstwie domowym w 2021r. przekroczyło 5 MWh zużycia energii elektrycznej (do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub zaświadczenie wydane przez to przedsiębiorstwo potwierdzające, że zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh).

Dodatek elektryczny a najem

Dodatek elektryczny mogą otrzymać najemcy. Nie trzeba być właścicielem nieruchomości ogrzewanej prądem. Znaczenie ma zamieszkiwanie i gospodarowanie pod wskazanym adresem.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego, czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny
z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego.

Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, lub uniemożliwienie jego przeprowadzenia, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku elektrycznego.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022r. do 1 lutego 2023 r.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023r.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
  • papierowo w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Al. 1000-lecia 15c,
    w godzinach 7:00 – 15:00.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 641 32 12 w godzinach urzędowania Ośrodka.

Wniosek o dodatek elektryczny:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-elektryczny

wniosek_dodatek_elektryczny.pdf

Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/111/D2023000011101.pdf

 

 

Drukuj