Informacje o OPS

Zawiadomienie o wyborze oferty superwizja

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 18.10.2018r. na

 

zamówienie usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu superwizji dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, dla podniesienia efektywności i skuteczności udzielanych usług, na umowę zlecenie lub umowęo świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Przedstawiona oferta:

SYNERGIA Wsparcie i Edukacja Katarzyna Wojtanowicz 

32-020 Wieliczka, Bodzanów 435

 

spełniła wymagania formalne.

Zawiadomienie o wyborze oferty poradnictwo prawne

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 18.10.2018r. na

 

zamówienie usługi obejmującej  poradnictwo prawne wspomagające pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, dla podniesienia efektywności i skuteczności udzielanych usług, na umowę zlecenie lub umowęo świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Z przedstawionych ofert, które spełniły wymagania formalne wybrano ofertę:

            Kulig- Gęgotek Agnieszka

            Kancelaria Radcowska LEGIBUS CONSULTO Kulig-Gęgotek i Wspólnicy

            Spółka Komandytowa

            40-048 Katowice

            ul. Kościuszki 45/8Kancelaria Radcy Prawnego

             

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta spełnia  wymogi formalne i jest najkorzystniejsza cenowo.

Zapytanie ofertowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: projektu nr RPMP.09.02.01-12-0327/17  „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz . Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu elektronicznego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Tryb udzielenia zamówienia:

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 oraz jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności stosowaną w oparciu o dokument: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata2014-2020

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto i Gmina Olkusz  NIP 6371998042

Jednostka prowadząca Ośrodek Pomocy Społecznej -  realizator projektu unijnego  nr RPMP.09.02.01-12-0327/17  

Cel zamówienia: Dostarczenie sprzętu elektronicznego niezbędnego do realizacji projektu „ Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe.

Unieważnienie postępowania w spawie udzielenie zamówienia

Unieważnienie postępowania w spawie udzielenie zamówienia

dotyczącego dostarczenia sprzętu elektronicznego niezbędnego do realizacji projektu „ Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Zamawiający Gmina Olkusz – Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu na podstawie pkt. XI lit. a zapytania ofertowego nr 1146835 ([1]) unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiotem było dostarczenie sprzętu elektronicznego niezbędnego do realizacji projektu „ Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz ”.

Przyczyną unieważnienia zapytania ofertowego jest wystąpienie istotnych okoliczności wpływających na możliwość realizacji ww. projektu zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 [1] Numer 1146835 zapytaniu ofertowemu został nadany przez system informatyczny Baza konkurencyjności (dostępny za pośrednictwem strony www - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl)

Zaproszenie na szkolenie