Nabór na wolne stanowisko urzednicze – Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 REFERENT

W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

(nazwa stanowiska)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu Al. 1000-Lecia 15c, 32-300 Olkusz

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art.11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nieposzlakowana opinia;

5) wykształcenie*

średnie oraz co najmniej 3 letni staż pracy lub

– wyższe I lub II stopnia oraz co najmniej 1 rok stażu pracy,

2. Wymagania dodatkowe:

1) Mile widziany staż pracy w jednostkach administracji publicznej

      2) Znajomość przepisów m.in:

  • Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
  • Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,, Za życiem”
  • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (art. 411 w zakresie niezbędnym do wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego do programu ,, Czyste powietrze”)
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r.w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

3) Szybkie przyswajanie wiedzy,

4) Umiejętność pracy  samodzielnej jak i współpracy w zespole, komunikatywność,

5) Uprzejmość, życzliwość

6) Odpowiedzialność, własna inicjatywa oraz bardzo dobra organizacja pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a/ obsługa interesantów ubiegających się o świadczenia rodzinne

b/ przyjmowanie wniosków o przyznanie ww. świadczeń

c/ sprawdzanie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym

d/ dokonywanie kwalifikacji uprawnień osób na podstawie złożonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

e/ wprowadzanie danych do systemów informatycznych  NEMEZIS, AMAZIS oraz weryfikacja danych za pomocą platformy EMPATIA

f/ prowadzenie niezbędnych rejestrów

g/ sporządzanie sprawozdań z realizacji świadczeń

h/ przygotowywanie decyzji administracyjnych oraz list wypłat świadczeń

i/ przygotowywanie pism oraz prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw

j/ planowanie zapotrzebowania na środki finansowe związane z wypłatą świadczeń rodzinnych

k/ planowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych,

l/ sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe związane z wypłatą świadczeń rodzinnych,

ł/ wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji

m/ prowadzenie dokumentacji-akt wnioskodawców

n/ przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1) list motywacyjny;

 2) życiorys (cv);

3) kwestionariusz osobowy, który stanowi załącznik do ogłoszenia;

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

5) oświadczenia – zał. Nr 5, 6,7, 11 do Regulaminu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze o:

a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

c) niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na wskazanym stanowisku -własnoręcznie podpisane

e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury naboru, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

6) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do założenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

7) inne[1](np. dokumenty świadczące o spełnieniu wymagań niezbędnych np. kopie świadectw pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy, inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dodatkowych np. kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, kopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach).

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać;

1.w zamkniętej kopercie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, Al. 1000-lecia 15c, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko. REFERENT W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

2. w formie elektronicznej na skrzynkę podawczą ePUAP Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu (opsolkusz). Dokumenty aplikacyjne składane drogą elektroniczną powinny zostać uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności realizujących zadania publiczne.

Uwaga: Podpisy, o których mowa wyżej wymagane są na każdym dokumencie aplikacyjnym

W przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty, za złożoną w terminie uważa się ofertę nadaną w urzędzie pocztowym, dostarczoną do siedziby Ośrodka najpóźniej w ostatnim dniu naboru.

 W terminie do dnia 20.03.2024r.

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu ich przyjmowania nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

7. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

b. praca w budynku bez podjazdu oraz windy,

c. toaleta dla niepełnosprawnych dostępna na parterze budynku,

d. praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych

e. praca przy monitorze ekranowym powyżej czterech godzin dziennie.

8. Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekraczał 6 %.

9. Opis postępowania rekrutacyjnego:

Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej – rozmowy kwalifikacyjnej lub rozmowy i testu kwalifikacyjnego z zakresu wskazanego w pkt. 3 ogłoszenia w zależności od postanowienia Komisji. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna.

Lista osób spełniających wymagania formalnoprawne, podane w ogłoszeniu, zakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka. Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej lub rozmowy i testu kwalifikacyjnego zostaną poinformowane telefonicznie. Informacja o ostatecznym wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną zatrudnione będzie można odebrać osobiście w siedzibie OPS w Olkuszu w terminie 3 miesięcy.

Jeśli po upływie 3 miesięcy dokumenty nie zostaną odebrane poddane zostaną komisyjnemu zniszczeniu.

Uwaga: Dyrektor jednostki na każdym etapie może bez podania przyczyn odwołać nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Magdalena Jajkiewicz
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu
Drukuj