Dodatek osłonowy 2024

Od dnia 1 stycznia 2024 r. ponownie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to informujemy, że w Gminie Olkusz realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o jego przyznanie, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w siedzibie Ośrodku Pomocy Społecznej (pok.nr.8 parter) lub przesłać drogą elektroniczną (ePUAP, profil zaufany), jednak w tym przypadku wniosek taki musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, złożyły więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Ponadto na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

  Uwaga

  Dodatek osłonowy możemy przyznać również, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Wypłacimy wtedy różnicę między kwotą dodatku osłonowego a kwotą o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

  Dla wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2024 do 30 kwietnia 2024 roku podstawą obliczania kryterium dochodowego jest rok 2022.

  Świadczenie nie przysługuje, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Podwyższony dodatek osłonowy przysługuje wnioskodawcy, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe tworzą:

 1. osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe),

 2. osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.

Pozytywne rozstrzygnięcia wydawane są w formie informacji, jeśli we wniosku zostanie wskazany adres e-mail rozstrzygnięcie zostanie przesłane na adres elektronicznej skrzynki wskazanej we wniosku. W przypadku, gdy adres e-mail nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. Decyzje odmowne wysyłane są w formie tradycyjnej.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024r, wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Pobierz wniosek.

Drukuj