Informacje o OPS

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA STANOWISKO: PSYCHOLOG W RAMACH PROJEKTU „NOWA SZANSA- AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE OLKUSZ”

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

NA STANOWISKO: PSYCHOLOG

W RAMACH PROJEKTU „NOWA SZANSA- AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE OLKUSZ”

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz                            

 tel/fax 032 641-32-12

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji Psychologa w ramach projektu „ Nowa szansa – aktywizacja społeczna

i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Olkusz”.

Objęcie każdego uczestnika projektu (12 osób) wsparciem psychologicznym, tak aby określić stan wejściowy i wyjściowy w zakresie poziomu integracji społecznej. Dokonanie diagnozy sytuacji psychospołecznej, motywacji itp. W przypadku problemów osobistych wymagających głębszej diagnozy tj. np. spadek motywacji, nawarstwiające się problemy osobiste, zawodowe objecie uczestnika projektu dodatkowy wsparciem.

Współpraca z innymi specjalistami, w celu:

        stworzenia oraz dokonania potrzebnych zmian w Indywidualnej Ścieżce Udziału (IŚU) uczestnika projektu,

        dostosowania wsparcia realizowanego w ramach projektu do potrzeb uczestnika projektu,

         przeprowadzenia Indywidualna Diagnoza Potrzeb (IDP) ze wskazaniem na odpowiednie formy wsparcia dla danej osoby.

Przewiduje się wsparcie w wymiarze 2 godzin na każdego uczestnika projektu ( dwa spotkania na początku i na końcu ścieżki wsparcia) oraz 4 godziny wsparcia dodatkowego w stosunku do 60% uczestników projektu wymagających głębszej diagnozy z powodu problemów osobistych. Łączna liczba przewidzianych godzin do realizacji w okresie nie wcześniejszym niż od 01.03.2019r. do 31.12.2019r. wynosi: 52 godziny. Usługa przewidziana jest od podpisania umowy do 31.12.2019 roku. Psycholog w ramach realizowanej usługi zapewni wyspecjalizowane narzędzia niezbędne     w procesie diagnostycznym.

III. Miejsce wykonywania pracy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, ul. Aleja 1000-lecia 15c

 

IV. Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna w okresie od podpisania umowy nie wcześniej niż od 01.03.2019r. do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 31.12.2019r.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.    Wykształcenie wyższe II-stopnia: psychologia

2.    Przynajmniej 2-letni staż pracy jako psycholog we wsparciu grupy docelowej

 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty.

 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny:

1.    Należy podać cenę ryczałtową oferty netto i brutto, która musi określać wycenę przedmiotu zamówienia

2.    Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

3.    W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

4.    Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto, należny podatek VAT w złotych i (%) i brutto. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/ gr).

5.    Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę 1 (jednej) godziny zegarowej przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym

 

VII. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: cena brutto – 1 (jednej) godziny -100%

Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100% przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie:

Cmin – najniższa cena brutto za 1(jedną) godzinę wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

of. licz. – zaoferowana cena brutto za 1(jedną) godzinę wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1 – ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

 

VIII.  Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na załączonym wzorze w terminie do 15.02.2019 na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz z dopiskiem „nabór na stanowisko: „Psycholog – projekt „Nowa szansa-aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Olkusz” lub osobiście w siedzibie Ośrodka pok. 20

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS oraz na tablicy informacyjnej OPS w Olkuszu.

 

IX. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

1.    Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji.

2.    Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

 

Załącznik

formularz ofertowy-psycholog

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA STANOWISKO: SPECJALISTA DO SPRAW DIAGNOZ W RAMACH PROJEKTU „NOWA SZANSA- AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE OLKUSZ”

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

NA STANOWISKO: SPECJALISTA DO SPRAW DIAGNOZ

W RAMACH PROJEKTU „NOWA SZANSA- AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE OLKUSZ”

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz 

tel/fax 032 641-32-12

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb, w ramach projektu „ Nowa szansa – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Olkusz”.

 

Specjalista do spraw diagnoz opracowywał będzie Indywidualną Ścieżkę Udziału (IŚU) w projekcie dla każdego uczestnika projektu tj. 12 osób. Specjalista odpowiedzialny będzie za sprawdzanie postępów uczestnika projektu w realizacji indywidualnej ścieżki, oraz osiąganych indywidualnych efektów w kontekście podpisanej deklaracji oraz kontraktu socjalnego przez poszczególnych uczestników projektu. Przy współpracy z innymi specjalistami dokonywał będzie zmian w IŚU celem dostosowania wsparcia realizowanego w ramach projektu do potrzeb uczestnika projektu. Ponadto w ramach projektu  dla każdego uczestnika projektu zostanie przeprowadzona Indywidualna Diagnoza Potrzeb (IDP) ze wskazaniem na odpowiednie formy wsparcia dla danej osoby. Uwzględniając powody i charakter wykluczenia społecznego zostanie przeprowadzona pogłębiona diagnoza obejmująca: identyfikację potrzeb, potencjału, problemów, predyspozycji, deficytów danego uczestnika, także w kontekście środowiska, w którym osoba funkcjonuje oraz rynku pracy. Specjalista do spraw diagnoz będzie osobą odpowiedzialną za tworzenie Indywidualnej Diagnozy Potrzeb. W/w będzie współpracował z pracownikami socjalnymi, którzy mają pod opieką danego uczestnika oraz z innymi osobami zaangażowanymi w świadczenie form wsparcia. Do zadań specjalisty do spraw diagnoz będzie należało dokonywanie cyklicznej rediagnozy celem dokonania oceny nabytych umiejętności i kompetencji jak również oceny postępu w kontekście zaplanowanych rezultatów. Przy współpracy ze specjalistami realizującymi wsparcie w formach indywidualnych i grupowych oraz pracownikami socjalnymi dokonywał będzie ewentualnych zmian indywidualnej ścieżki udziału celem dostosowania wsparcia realizowanego w ramach projektu do bieżących potrzeb uczestników i zaplanowanych rezultatów projektu. Przewiduje się wsparcie w wymiarze 8 godzin na uczestnika projektu. Łączna liczba przewidzianych godzin do realizacji w okresie nie wcześniej niż od 01.03.2019r. do 31.12.2019r. wynosi: 96 godzin. Usługa przewidziana jest od podpisania umowy do 31.12.2019 roku. Specjalista w ramach realizowanej usługi zapewni wyspecjalizowane narzędzia niezbędne w procesie diagnostycznym.

 

III. Miejsce wykonywania pracy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, ul. Aleja 1000-lecia 15c

 

IV. Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna w okresie od podpisania umowy nie wcześniej niż od 01.03.2019r. do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 31.12.2019r.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.    Wykształcenie wyższe II-stopnia: psychologia, pedagogika, socjologia,

2.    Przynajmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze indywidualnej diagnozy potrzeb osób dotkniętych wkluczeniem społecznym,

3.    Doświadczenie w zakresie przeprowadzania Indywidualnych Diagnoz Potrzeb oraz planowania Indywidualnej Ścieżki Wsparcia dla osób dotkniętych wykluczeniem społecznym,

4.    Przedłoży wraz z ofertą metodologię badań diagnostycznych celem zapewnienia jakości i trafności realizowanej usługi.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty oraz załączoną do oferty metodologię badań diagnostycznych.

 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny:

1.    Należy podać cenę ryczałtową oferty netto i brutto, która musi określać wycenę przedmiotu zamówienia

2.    Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

3.    W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

4.    Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto, należny podatek VAT w złotych i (%) i brutto. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/ gr).

5.    Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę 1 (jednej) godziny zegarowej przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym

 

VII. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: cena brutto – 1 (jednej) godziny -100%

Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100% przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie:

Cmin – najniższa cena brutto za 1(jedną) godzinę wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

of. licz. – zaoferowana cena brutto za 1(jedną) godzinę wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1 – ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

 

VIII.  Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na załączonym wzorze w terminie do 15.02.2019 na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz z dopiskiem „nabór na stanowisko: specjalista do spraw diagnoz” lub osobiście w siedzibie Ośrodka pok. 20

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS oraz na tablicy informacyjnej OPS w Olkuszu.

 

IX. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

1.    Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji.

2.    Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

 

Załącznik:

formularz ofertowy-specjalista ds. diagnoz

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 22.01.2019r.

 

na świadczenie usług psychologicznych w tym spotkania indywidualne z dzieckiem, spotkania z rodzicami, zajęcia specjalistyczne realizowane w ramach Projektu ”Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Usługi te wykonywane będą osobiście przez oferenta na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Usługi świadczone będą w ilości 195 godzin w okresie od luty 2019-grudzień 2019.

Wybrano ofertę:

 

Anna Turlej – Tkacz

E. Orzeszkowej 18/26

32-300 Olkusz

 

Uzasadnienie wyboru:Wybrana oferta spełniła wszystkie wymogi formalne określone przez Zamawiającego co do treści jak również  przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową.

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 08.01.2019r.

 

Zamówienie usługi obejmującej poradnictwo psychologiczne/ wsparcie świadczone dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w okresie od stycznia do grudnia 2019r. (dwie godziny w tygodniu).

Wybrano ofertę:

           Urszula Ryza  

             ul. Plac Konstytucji 3 Maja 4/12

             32-300 Olkusz

 

Przedstawiona oferta spełnia wymogi formalne.

 

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 08.01.2019r.

 

Zamówienie usługi obejmującej  poradnictwo prawne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, na umowę zlecenie lub umowęo świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej  w okresie od stycznia do grudnia 2019r. (dwie godziny w tygodniu).

 

Z przedstawionych ofert, które spełniły wymagania formalne wybrano ofertę:

           M&M LEGAL Kancelaria Radcy Prawnego Michał Michalski

             Radca prawny Michał Michalski

              31-117 Kraków

 ul. Wenecja 17

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wymogi formalne i z ofert spełniających wymogi formalne przedłożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.