Informacje o OPS

Informacja o realizacji Projektu

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkusz realizuje Projekt pt. „Nowa  szansa – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Olkusz” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: od 2019-01-01 do: 2019-12-31
Wartość dofinansowania projektu z UE: 165.342,00 zł

Wkład własny: 30.000 zł

Główny cel projektu: aktywizacja społeczno-zawodowa 12 osób zagrożonych ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Olkusz

W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające

z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie,

w tym wsparcie o charakterze społecznym i zawodowym. Na kompleksową ścieżkę wsparcia składają się:

      identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika

      usługi aktywnej integracji zwiększającej kompetencje psychospołeczne osoby i jej otoczenia w tym:

- indywidualne wsparcie psychologiczne

- trening kompetencji i umiejętności społecznych

- specjalistyczne usługi doradcze w zakresie finansowo – prawnym

- indywidualne doradztwo zawodowe

      szkolenie komputerowe ECDL zakończone egzaminem zewnętrznym

      szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych

      wsparcie w formie pracy socjalnej oraz pomocy finansowej z tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej

STYPENDIA SZKOLNE i ZASIŁKI SZKOLNE (2)

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE

 

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne)

 

 

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu przy ul. Aleja 1000-lecia 15C

 

Klienci obsługiwani są w poniedziałki od 7:00  do 17:00

od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00

 

 

                                                                      Regulamin

                                                     udzielania pomocy materialnej

                    o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olkusz

 

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

 

 

§ 1. Regulamin określa  wysokość, formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

 

§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1943 z późn. zm.) - zwana dalej „Ustawą”, zamieszkałym na terenie Gminy Olkusz.

 

§ 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

 

Czytaj więcej: STYPENDIA SZKOLNE i ZASIŁKI SZKOLNE (2)

Zapytanie ofertowe

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Dotyczy: projektu nr RPMP.09.02.01-12-0327/17 „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz . Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu elektronicznego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

 

Tryb udzielenia zamówienia:

 

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 oraz jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności stosowaną w oparciu o dokument: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata2014-2020

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 Miasto i Gmina Olkusz NIP 6371998042

 Jednostka prowadząca Ośrodek Pomocy Społecznej - realizator projektu unijnego nr RPMP.09.02.01-12-0327/17

 

Cel zamówienia: Dostarczenie sprzętu elektronicznego niezbędnego do realizacji projektu „ Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

2.1 Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

 

Wspólny Słownik Zamówień

 

 CPV: 32324600-6 – telewizor

 

CPV: 38653400-1 – Ekran projekcyjny

 

CPV: 30191200-6 – Rzutnik

 

 

2.1.1. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

 

2.1.2. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

Oferent może złożyć 1 ofertę . Można wycofać ofertę złożoną w postępowaniu poprzez złożenie oficjalnego pisma z prośbą o wycofanie oferty

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe

KONTAKT

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Olkuszu
Aleja 1000- lecia 15 c

e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel./fax 32 641 32 12

czynny :
poniedziałek :  od 7.00  do  17.00
wtorek ? piątek : od 7.00  do 15.00

Kasa  czynna :
poniedziałek ? piątek  : od 10.00  do 13.00

Dyrektor w sprawie
skarg i wniosków przyjmuje:
od poniedziałku do piątku: od 8.00 do 15.00

500+

 

Świadczenie wychowawcze 

 

 

 

W dniu 16 maja 2019 r. została podpisana  ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 924)       

 

Od 1 lipca 2019 r. można składać przez INTERNET wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego „500+” również na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny. 

Wnioski można składać za pośrednictwem:             

•   Systemów teleinformatycznych banków  
•   Portalu informacyjno-usługowego emp@tia (www.empatia.mpips.gov.pl)             
•   Platformy Usług Elektronicznych ZUS  (www.zus.pl/pue)             

Od 1 sierpnia 2019 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową). 

 

 

 

Wnioski złożone przed 1 lipca 2019 r. o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2019/2021 nie będą rozpatrywane. 

 


Druki wniosków na nowy okres świadczeniowy do pobrania w siedzibie OPS

 

od 1 sierpnia 2019r.   

 

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata zależy od terminu złożenia  prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku: 

 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

lipiec-sierpień 2019 r.

wypłata do 31 października 2019 r.  (z wyrównaniem od lipca 2019 r.)

wrzesień 2019 r.

wypłata do 30 listopada 2019 r. (z wyrównaniem od lipca 2019 r.)

październik 2019 r.

wypłata do 31 grudnia 2019 r.

listopad 2019 r.

wypłata do 31 stycznia 2020 r.

grudzień 2019 r. -

wypłata do 29 lutego 2020 r.

 

 

 

WAŻNE:

 

Osoby, które mają obecnie ustalone prawo do  świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r. od 1 lipca 2019 r. winny złożyć  jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W związku z tym ,osoby te będą miały ustalone prawo do świadczenia  wychowawczego na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+) od
1 lipca 2019 r., natomiast na pozostałe dzieci  (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.)  od 1 października 2019 r.

 

Czytaj więcej: 500+