Informacje o OPS

STYPENDIA SZKOLNE i ZASIŁKI SZKOLNE

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE

 

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne)

 

 

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu przy ul. Aleja 1000-lecia 15C

 

Klienci obsługiwani są w poniedziałki od 7:00  do 17:00

od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00

 

 

                                                                      Regulamin

                                                     udzielania pomocy materialnej

                    o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olkusz

 

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

 

 

§ 1. Regulamin określa  wysokość, formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

 

§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1943 z późn. zm.) - zwana dalej „Ustawą”, zamieszkałym na terenie Gminy Olkusz.

 

§ 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

 

Czytaj więcej: STYPENDIA SZKOLNE i ZASIŁKI SZKOLNE

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

  W dniu 30 marca 2018 roku ( piątek )

 

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

 

               będzie nieczynny.

 

 

 

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze KSIĘGOWA

                                                                                           Olkusz dnia  04.12.2017r.

 

 

 

 

 

                   Informacja o wynikach naboru

                     na  stanowisko urzędnicze

                              KSIĘGOWA

 

                               pełny etat

                             

w  OŚRODKU  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  OLKUSZU

                    ul.  1000-lecia  15 c

 

 

                            

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  wolne stanowisko urzędnicze – Księgowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu zatrudniona zostanie;

 

  1/ Pani  Szymczyk Marta  zamieszkała w Olkuszu

 

 

   Zatrudnienie nastąpi od dnia 02 stycznia  2018r.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru.

 

Pani Marta Szymczyk spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Księgowa z dnia 13.11.2017r.

Pani Marta Szymczyk wykazała się  dobrą znajomością  podstawowych przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych.  Ma  ogólną wiedzę w zakresie  ochrony danych osobowych oraz  w zakresie podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Biorąc pod uwagę  wiedzę fachową, umiejętność wypowiedzi oraz prezentację i zachowanie,   kandydatura Pani  Marty Szymczyk została uznana za spełniająca wymagania Komisji Rekrutacyjnej.

ogłoszenie wyników naboru księgowa

 Olkusz dnia 28.11.2017r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

W związku z ogłoszonym naborem w dniu 13.11.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze „KSIĘGOWA” , Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w wyniku dokonanej weryfikacji ofert pod względem spełnienia wszystkich wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze do II etapu naboru zakwalifikowała się:

 

 

  1. Pani Anna Sałata - Olkusz

  2. Pani Marta Szymczyk - Olkusz

 

 

 

II etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Al. 1000-lecia 15c w dniu 30 listopada 2017r

 

/ czwartek / od godz. 10ºº w Sali nr 23 II piętro.

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-KSIĘGOWA

Księgowa

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 15c

OGŁASZA  NABÓR NA  WOLNE STANOWISKO

URZĘDNICZE

 

Księgowa

 

W DZIALE       Księgowości na    pełny etat

 

 1.    Wymagania niezbędne związane ze:

 

        1)  Stanowiskiem urzędniczym :

              Kandydat:

        a)   Jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach

              samorządowych, 

        b)   Ma pełną zdolność  do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

        c)    posiada co najmniej 1 rok stażu pracy,

        d)   Posiada wykształcenie minimum średnie ekonomiczne, 

        e)   Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

              oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

        f)   Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Czytaj więcej: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-KSIĘGOWA