Informacje o OPS

Ogłoszenie o naborze do II etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze „REFERENT”

 

Olkusz dnia 20. 03. 2019r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

W związku z ogłoszonym naborem w dniu 05.03.2019r. na wolne stanowisko urzędnicze „REFERENT” , Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w wyniku dokonanej weryfikacji ofert pod względem spełnienia wszystkich wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze do II etapu naboru zakwalifikowała się:

 

 

  1. Pani Agnieszka Kasprzyk - zam. Olkusz

  2. Pani Justyna Kocyba - zam. Żurada

 

 

II etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Al. 1000-lecia 15c w dniu 25 marca 2019r

 

/ poniedziałek / od godz. 10ºº w Sali nr 23 II piętro.

 

Zaproszenie do składania ofert - nabór na stanowisko trenera prowadzącego warsztaty kompetencji społecznych

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

nabór na stanowisko: Trenera prowadzącego warsztaty kompetencji społecznych

 

W RAMACH PROJEKTU „NOWA SZANSA- AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE OLKUSZ”

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz

tel/fax 032 641-32-12

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji Trenera w ramach projektu „ Nowa szansa – aktywizacja społeczna

i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Olkusz”.

        Przeprowadzenie treningów kompetencji społecznych o charakterze grupowym w czterech

            obszarach tematycznych:

        samoocena – obraz samego siebie – rozwijające zdolność do trafnego postrzegania swojej osoby;

        samoakceptacja – źródła budowania poczucia własnej wartości;

        autoprezentacja – czyli sztuka kreowania wizerunku. Wyniki warsztatów będą podstawą do zdiagnozowania potrzeb osób w zakresie konieczności zmiany wizerunku (np. zakup odpowiedniego ubioru wykorzystanego podczas spotkań z pracodawcą, zmiana sposobu uczesania, drobne usługi kosmetyczne itp.). Brak środków na sfinansowanie takich zamierzeń z powodu ubóstwa powoduje istotna barierę w zakresie kreowania poczucia własnej wartości, efektywnego prezentowania swojej osoby w kontaktach z innymi. W tym zakresie uzupełnieniem warsztatów będzie możliwość realnej zmiany wizerunku osoby poprzez wsparcie finansowe;

        moja rola w grupie – trening umiejętności odnajdywania się w różnych rolach/sytuacjach życiowych. Uzupełnieniem warsztatu w tym zakresie będzie organizacja 2 wydarzeń integracyjnych dla uczestników i ich rodzin, realizowanych w przestrzeni publicznej objętej rewitalizacją. Za organizacje wydarzenia współodpowiedzialni będą uczestnicy projektu ćwicząc w ten sposób pracę w grupie i różne role społeczne.

 

         Opracowanie materiałów szkoleniowych na każdy obszar dydaktyczny (skrypty, prezentacje, wydruki)

Przewiduje się, że każdy trening będzie trwał 3 dni szkoleniowe (24 godziny) w grupach liczących po 6 osób. Stąd 4 szkolenia w 2 grupach po 24 godz. Łączna liczba przewidzianych godzin do realizacji w okresie nie wcześniejszym niż od 01.04.2019r. do 31.12.2019r. wynosi: 192 godziny. Usługa przewidziana jest od podpisania umowy do 31.12.2019 roku.

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert - nabór na stanowisko trenera prowadzącego warsztaty kompetencji...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Referent

O G  Ł O S Z E N I E

Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu

z dnia 04 marzec 2019 roku

o naborze na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej

Al. 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz,

 STANOWISKO  - Referent

 

W DZIALE       Świadczeń rodzinnych na   pełny etat

 

1.    Wymagania niezbędne związane ze: 

        1)  Stanowiskiem urzędniczym :

              Kandydat:

        a)   Jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach

              samorządowych, 

        b)   ma pełną zdolność  do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

        c)   posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym

               stanowisku, posiada co najmniej trzy lata stażu pracy,

        d)   posiada wykształcenie wyższe  Iº lub  IIº

        e)   nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

              oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

        f)   cieszy się nieposzlakowaną opinią,

        g)   posiada dobrą znajomość obsługi komputera,

        h)   jest odpowiedzialny, sumienny i rzetelny,

         i)   posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

2.    Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem:

        -  znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,

        -  znajomość podstawowych zasad ochrony danych osobowych,

        -  znajomość przepisów regulujących przyznanie i wypłatę świadczenia wychowawczego,

        -  znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

        -  szybkie przyswajanie wiedzy,

        -  biegła  obsługa komputera  i znajomość podstawowych aplikacji,

        -  samodzielność, solidność, uczciwość, dyskrecja, dokładność, rzetelność,

           operatywność,   kreatywność, dyspozycyjność , systematyczność , odpowiedzialność

           oraz komunikatywność  i umiejętność zachowania uprzejmości i życzliwości w

           kontaktach z ludźmi,

       -  umiejętność pracy w zespole,

         -  kultura osobista,

         -  mile widziana znajomość obsługi programu do realizacji  świadczenia  wychowawczego  

            „IZYDA”

         -  mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego.  

    

3.    Zakres wykonywanych zadań:

       1.  przyjmowanie i rejestracja wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego,

       2.  wprowadzanie danych z wniosków do programu komputerowego „Izyda”,

       3.  weryfikacja przyjętych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym,

            pozyskiwanie danych za pomocą platformy „EMPATIA”

       4.  korespondencja z wnioskodawcami oraz instytucjami w sprawie wymaganej

           dokumentacji,

       5.  prowadzenie postępowań wyjaśniających w przedmiocie ustalania prawa do

            świadczeń,

       6.  wydawanie decyzji administracyjnych w tych sprawach,

       7.  sporządzanie list wypłat dla  wnioskodawców uprawnionych do świadczeń,

       8. wprowadzanie przelewów przyznanych świadczeń rodzinnych,

       9.  wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie nienależnie pobranych

            świadczeń,

     10.  udzielanie klientom informacji i wyjaśnień w zakresie realizowanego zadania,

     11.  wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji,

     12.  sporządzanie sprawozdań,

     13.  planowanie wydatków

     14.   sporządzanie zapotrzebowań na środki finansowe,

     15.   prowadzenie dokumentacji - akt wnioskodawców.

 

4. Warunki pracy na stanowisku:

     Praca biurowa w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu z wykorzystaniem

     komputera oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy = 40 godzin 

     tygodniowo.

     Na stanowisku pracy nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik

zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu,

w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób

niepełnosprawnych, wynosił  mniej niż 6%.

 

6.    Wymagane dokumenty

       a)  list motywacyjny,

       b)  CV/ z opisem przebiegu pracy zawodowej,

       c)  kwestionariusz osobowy  ,

       d)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

       e)  kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w tym : minimum 3 lata   

             pracy  ( staż pracy  potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu),

       e)   oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych do celów

             naboru,

       f)   oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za

             umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

             skarbowe,

       g)   oświadczenie kandydata, że  posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o   

             korzystaniu z  pełni praw  publicznych,

       g)  Kopie innych dokumentów (np. referencje).

 

7.  Termin składania ofert upływa  w dniu 15.03.2019 r.   godz. 14 : 00

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze – Referent”-  pocztą na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, Al. 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz  lub  osobiście w  sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

 

8.  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu po wyżej określonym  

     terminie, nie  będą  rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty

     decyduje data stempla pocztowego.

 

 9. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich 

      miejsc pracy.

 

 10. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej , stronie internetowej  Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu. 

 

 Dodatkowe informacje:

Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w

sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu:

- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- wzór oświadczenia osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  

  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o 

  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska

  Urzędnicze   w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu. 

 

 Postępowanie w sprawie naboru zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem przeprowadzania naboru na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu.

 Lista osób , które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w dniu 20 marca 2019r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Lista będzie zawierać imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania /w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego/ kandydatów, z którymi w dniu 25 marca  2019r. o godz.10.00  Komisja przeprowadzi test kwalifikacyjny oraz rozmowę kwalifikacyjną /pokój nr 23/.

Kandydaci zakwalifikowani na rozmowę kwalifikacyjną przez Komisję nie będą indywidualnie powiadamiani.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie dojdzie do zatrudnienia żadnego kandydata na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Oferty odrzucone należy odbierać osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej

/ pokój nr 20/.

 

Dodatkowych informacji udziela -Kierownik Pomocy Środowiskowej Jadwiga Odrzywolska pod tel. 032 6413212.

 

 Załączniki

Kwestionariusz_osobowy-1

Regulamin_naboru

Wzor_oswiadczenia-2

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze ofert - Projekt "Nowa szansa-aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Olkusz"

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 08.02.2019r.

 

na świadczenie usług psychologicznych w tym objęcie każdego uczestnika wsparciem psychologicznym realizowanym w ramach Projektu ”Nowa Szansa – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Olkusz” – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Usługi te wykonywane będą osobiście przez oferenta na umowę cywilno - prawną. Usługi świadczone będą w ilości 52 godziny w okresie od 01.03.2019r. do 31.12.2019r.

Wybrano ofertę:

Natalia Woszczyk - Haładus

42-300 Myszków

 

Uzasadnienie wyboru:Wybrana oferta spełniła wszystkie wymogi formalne określone przez zamawiającego co do treści jak również  przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 08.02.2019r.

na świadczenie usług specjalisty do spraw diagnoz w tym opracowanie indywidualnej ścieżki udziału każdego uczestnika realizowanym w ramach Projektu ”Nowa Szansa – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Olkusz” – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Usługi te wykonywane będą osobiście przez oferenta na umowę cywilno - prawną. Usługi świadczone będą w ilości 96 godzin w okresie od 01.03.2019r. do 31.12.2019r.

 

Wybrano ofertę:

Patrycja Guzińska - Moskała

32-332 Bukowno

 

Uzasadnienie wyboru:Wybrana oferta spełniła wszystkie wymogi formalne określone przez zamawiającego co do treści jak również  przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

 

Zaproszenie do składania ofert POWR

 

 

 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU

 

32-300 Olkusz, Aleja 1000-lecia 15 C

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                 

                                                                                              Olkusz, dnia 27.02.2019r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

Al.1000-lecia 15c

32-300 Olkusz

Tel./fax 32/641 32 12

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu 
w ramach Projektu  POWR 02.05.00-00-0168/17„Nowa jakość – nowe możliwości” - oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług, z zakresu:

 

Proponowane obszary tematyczne szkoleń:

I. Prawidłowy tryb postępowania z klientem, zgłaszającym się po pomoc do ośrodka pomocy społecznej, wybrane strategie radzenia sobie z trudnymi klientami i z sytuacjami trudnymi w kontakcie z klientami (skuteczna praca zespołu ds. pierwszego kontaktu).

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert POWR