Informacje o OPS

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA STANOWISKO: SPECJALISTA DO SPRAW DIAGNOZ W RAMACH PROJEKTU „NOWA SZANSA- AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE OLKUSZ”

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

NA STANOWISKO: SPECJALISTA DO SPRAW DIAGNOZ

W RAMACH PROJEKTU „NOWA SZANSA- AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE OLKUSZ”

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz 

tel/fax 032 641-32-12

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb, w ramach projektu „ Nowa szansa – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Olkusz”.

 

Specjalista do spraw diagnoz opracowywał będzie Indywidualną Ścieżkę Udziału (IŚU) w projekcie dla każdego uczestnika projektu tj. 12 osób. Specjalista odpowiedzialny będzie za sprawdzanie postępów uczestnika projektu w realizacji indywidualnej ścieżki, oraz osiąganych indywidualnych efektów w kontekście podpisanej deklaracji oraz kontraktu socjalnego przez poszczególnych uczestników projektu. Przy współpracy z innymi specjalistami dokonywał będzie zmian w IŚU celem dostosowania wsparcia realizowanego w ramach projektu do potrzeb uczestnika projektu. Ponadto w ramach projektu  dla każdego uczestnika projektu zostanie przeprowadzona Indywidualna Diagnoza Potrzeb (IDP) ze wskazaniem na odpowiednie formy wsparcia dla danej osoby. Uwzględniając powody i charakter wykluczenia społecznego zostanie przeprowadzona pogłębiona diagnoza obejmująca: identyfikację potrzeb, potencjału, problemów, predyspozycji, deficytów danego uczestnika, także w kontekście środowiska, w którym osoba funkcjonuje oraz rynku pracy. Specjalista do spraw diagnoz będzie osobą odpowiedzialną za tworzenie Indywidualnej Diagnozy Potrzeb. W/w będzie współpracował z pracownikami socjalnymi, którzy mają pod opieką danego uczestnika oraz z innymi osobami zaangażowanymi w świadczenie form wsparcia. Do zadań specjalisty do spraw diagnoz będzie należało dokonywanie cyklicznej rediagnozy celem dokonania oceny nabytych umiejętności i kompetencji jak również oceny postępu w kontekście zaplanowanych rezultatów. Przy współpracy ze specjalistami realizującymi wsparcie w formach indywidualnych i grupowych oraz pracownikami socjalnymi dokonywał będzie ewentualnych zmian indywidualnej ścieżki udziału celem dostosowania wsparcia realizowanego w ramach projektu do bieżących potrzeb uczestników i zaplanowanych rezultatów projektu. Przewiduje się wsparcie w wymiarze 8 godzin na uczestnika projektu. Łączna liczba przewidzianych godzin do realizacji w okresie nie wcześniej niż od 01.03.2019r. do 31.12.2019r. wynosi: 96 godzin. Usługa przewidziana jest od podpisania umowy do 31.12.2019 roku. Specjalista w ramach realizowanej usługi zapewni wyspecjalizowane narzędzia niezbędne w procesie diagnostycznym.

 

III. Miejsce wykonywania pracy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, ul. Aleja 1000-lecia 15c

 

IV. Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna w okresie od podpisania umowy nie wcześniej niż od 01.03.2019r. do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 31.12.2019r.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.    Wykształcenie wyższe II-stopnia: psychologia, pedagogika, socjologia,

2.    Przynajmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze indywidualnej diagnozy potrzeb osób dotkniętych wkluczeniem społecznym,

3.    Doświadczenie w zakresie przeprowadzania Indywidualnych Diagnoz Potrzeb oraz planowania Indywidualnej Ścieżki Wsparcia dla osób dotkniętych wykluczeniem społecznym,

4.    Przedłoży wraz z ofertą metodologię badań diagnostycznych celem zapewnienia jakości i trafności realizowanej usługi.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty oraz załączoną do oferty metodologię badań diagnostycznych.

 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny:

1.    Należy podać cenę ryczałtową oferty netto i brutto, która musi określać wycenę przedmiotu zamówienia

2.    Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

3.    W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

4.    Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto, należny podatek VAT w złotych i (%) i brutto. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/ gr).

5.    Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę 1 (jednej) godziny zegarowej przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym

 

VII. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: cena brutto – 1 (jednej) godziny -100%

Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100% przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie:

Cmin – najniższa cena brutto za 1(jedną) godzinę wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

of. licz. – zaoferowana cena brutto za 1(jedną) godzinę wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1 – ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

 

VIII.  Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na załączonym wzorze w terminie do 15.02.2019 na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz z dopiskiem „nabór na stanowisko: specjalista do spraw diagnoz” lub osobiście w siedzibie Ośrodka pok. 20

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS oraz na tablicy informacyjnej OPS w Olkuszu.

 

IX. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

1.    Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji.

2.    Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

 

Załącznik:

formularz ofertowy-specjalista ds. diagnoz

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 22.01.2019r.

 

na świadczenie usług psychologicznych w tym spotkania indywidualne z dzieckiem, spotkania z rodzicami, zajęcia specjalistyczne realizowane w ramach Projektu ”Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Usługi te wykonywane będą osobiście przez oferenta na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Usługi świadczone będą w ilości 195 godzin w okresie od luty 2019-grudzień 2019.

Wybrano ofertę:

 

Anna Turlej – Tkacz

E. Orzeszkowej 18/26

32-300 Olkusz

 

Uzasadnienie wyboru:Wybrana oferta spełniła wszystkie wymogi formalne określone przez Zamawiającego co do treści jak również  przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową.

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 08.01.2019r.

 

Zamówienie usługi obejmującej poradnictwo psychologiczne/ wsparcie świadczone dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w okresie od stycznia do grudnia 2019r. (dwie godziny w tygodniu).

Wybrano ofertę:

           Urszula Ryza  

             ul. Plac Konstytucji 3 Maja 4/12

             32-300 Olkusz

 

Przedstawiona oferta spełnia wymogi formalne.

 

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 08.01.2019r.

 

Zamówienie usługi obejmującej  poradnictwo prawne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, na umowę zlecenie lub umowęo świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej  w okresie od stycznia do grudnia 2019r. (dwie godziny w tygodniu).

 

Z przedstawionych ofert, które spełniły wymagania formalne wybrano ofertę:

           M&M LEGAL Kancelaria Radcy Prawnego Michał Michalski

             Radca prawny Michał Michalski

              31-117 Kraków

 ul. Wenecja 17

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wymogi formalne i z ofert spełniających wymogi formalne przedłożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko PSYCHOLOG

 

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU

 32-300 Olkusz, Aleja 1000-lecia 15 C

                           e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                             

                                                                                                       Olkusz, dnia 22.01.2019r.

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Na stanowisko Psycholog/Psycholożka

 

1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

Al. 1000-lecia 15c

32-300 Olkusz

Tel./fax 32/641 32 12

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi psychologiczne w tym spotkania indywidualne z dzieckiem, spotkania z rodzicami, zajęcia specjalistyczne realizowane w ramach Projektu ”Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Usługi te wykonywane będą osobiście przez oferenta na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Usługi świadczone będą w ilości 195 godzin w okresie od luty 2019-grudzień 2019

3. Miejsce wykonania pracy:

Placówki wsparcia dziennego w Olkuszu lokalizacja:

- Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Francesco Nullo 36, 32-300 Olkusz

- Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Kosynierów 14, 32-300 Olkusz

- Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Żeromskiego 1, 32-300 Olkusz

4. Termin wykonania zamówienia:

Luty – grudzień 2019r.

5. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe II stopnia psychologia;

- 2 letni staż pracy jako psycholog

6. Wymagania dodatkowe:

- komunikatywność i umiejętność pracy z dziećmi,

- zaangażowanie i dyspozycyjność.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę proszę przedstawić na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – załącznik nr 1

Oferta powinna zawierać:

a)      CV,

b)      Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje – dyplom, zaświadczenia, certyfikaty;

c)      Dokumenty potwierdzające doświadczenie – referencje, zaświadczenia, świadectwa pracy;

d)      Dane teleadresowe oferenta;

e)      Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

f)       Wycenę (brutto) za godzinę zegarową pracy.

8. Miejsce, termin i sposób składania oferty:

Oferty należy składać w terminie do dnia 29 stycznia 2019r na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Al. 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz  z dopiskiem „Nabór na stanowisko psycholog/psycholożka lub osobiście w siedzibie Ośrodka pok.nr.20.

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

9. Załączniki:

- formularz oferty

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Załącznik nr 1

 

                                                                                                              ...............................

                                                                                                             (miejscowość, data)

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY

dotyczy zaproszenia do składania ofert na psychologa/psycholożkę

 

1. Dane Wykonawcy:

Imię i nazwisko/Nazwa:.............................................................................

Adres:.......................................................................................................

Nr tel.........................................................................................................

NIP...........................................................................................................

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę brutto za 1 godz. pracy zegarowej:................................zł

(słownie brutto:................................................................zł)

3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

a) ...........................

b)............................

c)............................

d)...........................

 

 

..........................., dnia .................................

                                                                                                  ............................................