Informacje o OPS

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-KSIĘGOWA

Księgowa

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 15c

OGŁASZA  NABÓR NA  WOLNE STANOWISKO

URZĘDNICZE

 

Księgowa

 

W DZIALE       Księgowości na    pełny etat

 

 1.    Wymagania niezbędne związane ze:

 

        1)  Stanowiskiem urzędniczym :

              Kandydat:

        a)   Jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach

              samorządowych, 

        b)   Ma pełną zdolność  do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

        c)    posiada co najmniej 1 rok stażu pracy,

        d)   Posiada wykształcenie minimum średnie ekonomiczne, 

        e)   Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

              oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

        f)   Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Czytaj więcej: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-KSIĘGOWA

NABÓR-Referent w dziale świadczeń rodzinnych

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 15c

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

URZĘDNICZE

Referent

 

W DZIALE       Świadczeń rodzinnych na    pełny etat

 

1.    Wymagania niezbędne związane ze:

        1)  Stanowiskiem urzędniczym :

              Kandydat:

        a)   Jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach

              samorządowych, 

        b)   Ma pełną zdolność  do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

        c)   Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym

               stanowisku, posiada co najmniej dwa lata stażu pracy,

        d)   Posiada wykształcenie wyższe  I0 lub  II0

        e)   Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

              oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

        f)   Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Czytaj więcej: NABÓR-Referent w dziale świadczeń rodzinnych

NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE - Referent

Referent

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 15c

OGŁASZA  NABÓR NA  DWA WOLNE STANOWISKA

URZĘDNICZE

 

Referent

 

W DZIALE       Świadczeń rodzinnych na    pełny etat

 

 

1.    Wymagania niezbędne związane ze:

 

        1)  Stanowiskiem urzędniczym :

              Kandydat:

        a)   Jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach

              samorządowych, 

        b)   Ma pełną zdolność  do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

        c)   Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym

               stanowisku, posiada co najmniej jeden rok stażu pracy,

        d)   Posiada wykształcenie wyższe  Iº lub  IIº

        e)   Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

              oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

        f)   Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

2.    Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem:

        -  znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,

        -  znajomość podstawowych zasad ochrony danych osobowych,

        -  znajomość przepisów regulujących przyznanie i wypłatę świadczenia  

           wychowawczego,

        -  znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

        -  szybkie przyswajanie wiedzy,

        -  biegła  obsługa komputera  i znajomość podstawowych aplikacji,

        -  samodzielność, solidność, uczciwość, dyskrecja, dokładność, rzetelność,

           operatywność,   kreatywność, dyspozycyjność , systematyczność , odpowiedzialność

           oraz komunikatywność  i umiejętność zachowania uprzejmości i życzliwości w

           kontaktach z ludźmi,

       -  umiejętność pracy w zespole,

         -  kultura osobista,

         -  mile widziana znajomość obsługi programu do realizacji  świadczenia

            Wychowawczego „IZYDA”

         -  mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego.  

    

3.    Zakres wykonywanych zadań:

       1.  przyjmowanie i rejestracja wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego,

       2.  wprowadzanie danych z wniosków do programu komputerowego „Izyda”,

       3.  weryfikacja przyjętych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym,

            pozyskiwanie danych za pomocą platformy „EMPATIA”

       4.  korespondencja z wnioskodawcami oraz instytucjami w sprawie wymaganej

           dokumentacji,

       5.  prowadzenie postępowań wyjaśniających w przedmiocie ustalania prawa do

            świadczeń,

       6.  wydawanie decyzji administracyjnych w tych sprawach,

       7.  sporządzanie list wypłat dla  wnioskodawców uprawnionych do świadczeń,

       8. wprowadzanie przelewów przyznanych świadczeń rodzinnych,

       9.  wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie nienależnie pobranych

            świadczeń,

     10.  udzielanie klientom informacji i wyjaśnień w zakresie realizowanego zadania,

     11.  wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji,

     12.  sporządzanie sprawozdań,

     13. prowadzenie dokumentacji- akt wnioskodawców.

 

4. Warunki pracy na stanowisku:

     Praca biurowa w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu z wykorzystaniem

     komputera oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy = 40 godzin 

     tygodniowo.

     Na stanowisku pracy nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik

zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu,

w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób

niepełnosprawnych, wynosił  mniej niż 6%.

 

6.    Wymagane dokumenty

       a)  List motywacyjny,

       b)  Życiorys – curriculum vitae,

       c)  Kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

       d)  Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż

            pracy  potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

       e)   Oświadczenie  o  zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

       f)   Oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za

             umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

             skarbowe  oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z  

              pełni praw  publicznych,

       g)   Kopie innych dokumentów (np. referencje).

 

7.  Termin składania ofert upływa w dniu     23.06.2017 r. godz. 13 : 00 

 

8.  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu po terminie, nie

     będą  rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty

     decyduje data stempla pocztowego.

 

 9. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z

     poprzednich  miejsc pracy.

 

 10. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej , stronie internetowej  Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze – Referent” na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, Al. 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz  lub składać osobiście w  sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

 

 Dodatkowe informacje:

Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w

sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu:

- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- wzór oświadczenia osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  

  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o 

  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska

  Urzędnicze   w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o wynikach naboru na dwa stanowiska urzędnicze REFERENT

                                                                                           Olkusz dnia  03.07.2017 r.

 

 

 

        Informacja o wynikach naboru

       na dwa stanowiska urzędnicze

    REFERENT

 

   pełny etat

                            

w  OŚRODKU  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  OLKUSZU

ul.  1000-lecia  15 c

 

 

                            

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze – Referent w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu zatrudnione zostaną;

 

  1/ Pani  Drygała Małgorzata  zamieszkała w Wiśliczce

  2/ Pani Twardowska Barbara  zamieszkała w Kosmolowie

 

 

   Zatrudnienie nastąpi od dnia 05 lipca 2017 r.

  

Uzasadnienie dokonanego wyboru.

 Pani Drygała Małgorzata i Pani Twardowska Barbara spełniły wymogi formalne określone w ogłoszeniu naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze – Referent z dnia 09.06.2017 r.

Pani Drygała Małgorzata i Pani Twardowska Barbara wykazały się  dobrą znajomością  podstawowych przepisów regulujących  przyznanie  i wypłatę  świadczeń wychowawczych oraz dobrą znajomością przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.  Mają  ogólną wiedzę w zakresie  ochrony danych osobowych oraz  w zakresie podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

 

Biorąc pod uwagę  wiedzę fachową, umiejętność wypowiedzi oraz prezentację i zachowanie,   kandydatury Pani Drygały Małgorzaty i Pani Twardowskiej Barbary zostały uznane za spełniające wymagania Komisji Rekrutacyjnej.

ogłoszenie wyników naboru do II etapu "Referent"

 

Olkusz dnia 27.06.2017r.

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

W związku z ogłoszonym naborem w dniu 09.06.2017r. na dwa wolne stanowiska urzędnicze „REFERENT” , Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w wyniku dokonanej weryfikacji ofert pod względem spełnienia wszystkich wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze do II etapu naboru zakwalifikowała się:

 

 

  1. Pani Małgorzata Drygała - Wiśliczka

  2. Pani Barbara Twardowska - Kosmolów

 

 

 

II etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Al. 1000-lecia 15c w dniu 30 czerwca 2017r

 

/ piatek / od godz. 10ºº w Sali nr 23 II piętro.