Informacje o OPS

Ogłoszenie

Regulamin

Regulamin rekrutacji do Dziennego Domu „Senior+”

                                                        w Olkuszu

 

1.                  Informacje ogólne.

1/ Niniejszy Regulamin określa warunki naboru do Dziennego Domu „Senior+” w Olkuszu przy ul. Żuradzkiej 16.

2/ Celem działalności Dziennego Domu „Senior+” będzie zapewnienie wsparcia seniorom w zakresie aktywizacji: ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, opiekuńczej / w tym ciepłego posiłku-obiadu/.

3/ Nabór do Dziennego Domu „Senior+” prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu przy ul. Al.1000-lecia 15c.

2.                  Tok postępowania naboru.

1/ Przebieg naboru uczestników do Dziennego Domu „Senior+” obejmuje:

a/ ogłoszenie o naborze:

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach Dziennego Domu „Senior+” proszone są o składanie formularza zgłoszeniowego uczestnika w terminie do 19 października 2018r

b/ formularz zgłoszeniowy uczestnika stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu jest do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu przy ul. Al.1000-lecia 15c w pok. nr 19.

c/ przyjmowanie formularza zgłoszeniowego uczestnika w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu przy ul. al.1000-lecia 15c w godzinach pracy Ośrodka.

d/ przekazanie formularza zgłoszeniowego uczestnika sprawdzonego pod względem wymogów formalnych pracownikom socjalnym celem przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego,

c/ decyzję o wyborze uczestników podejmie Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, na posiedzeniu Komisji. z którego zostanie sporządzony protokół,

e/ ogłoszenie wyników rekrutacji  na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu w.w.w.ops.olkusz.pl.

2/ Posiedzenie Komisji jest jawne.

Czytaj więcej: Regulamin

Informacja "Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice"

 

Załącznik

 1. karta zgloszenia dziecka do swietlicy

 

Ogłoszenie

 

                                 O G Ł O S Z E N I E z dnia  06.09.2018r.

 

W związku z realizacją projektu „ Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Al. 1000-lecia 15 c

prowadzi rekrutację   na  5 stanowisk  - wychowawca w  placówce  

wsparcia   dziennego

          

 

STANOWISKO:     Wychowawca 

Forma zatrudnienia  - umowa o pracę na 3/4 etatu na czas określony,

30 godz. w tygodniu od poniedziałku do soboty.

Poniedziałek   -   piątek w godz. od 14 .00  do  19.00

sobota   w godz. od 9.00  do  14.00

 

 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

    Do rekrutacji  może przystąpićosoba , która spełnia następujące wymagania:

-        jest obywatelem polskim

-        posiada wykształcenie wyższe na kierunku:  pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

-        ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z  pełni  praw publicznych.

-        nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie.

-        jest odpowiedzialna, sumienna i rzetelna.

-        cieszy się nieposzlakowaną opinią.

-        posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym  stanowisku.

 

2.  Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem

-        znajomość podstawowych zasad ochrony danych osobowych

-        doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą

 

-        komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

-        umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą

-        kreatywność

    

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

-        prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych

-        pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczestników zajęć

-        pomoc w odrabianiu lekcji

-        tworzenie harmonogramu pracy świetlicy

-        prowadzenie zajęć wychowawczych oraz profilaktycznych

-        nadzór nad pomieszczeniami świetlicy

-        dbałość o powierzone mienie

 

   4.Wymagane dokumenty

 

     Dokumenty niezbędne

     -  list motywacyjny

     -  CV / z opisem przebiegu  pracy zawodowej/

     -  oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

     -  oświadczenie o niekaralności

     -  oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o 

          korzystaniu z pełni praw publicznych

     -  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do   

         celów rekrutacji

 

Dokumenty dodatkowe

Oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata oraz inne posiadane umiejętności związane ze stanowiskiem /  zaświadczenia /

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów

 Dokumenty należy składać lub przesłać pocztą  w zamkniętych kopertach z dopiskiem

Rekrutacja – Wychowawca w placówce wsparcia dziennego”  do Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Al.1000-lecia 15 c  32-300 Olkusz /pokój nr 20/

Termin składania dokumentów do dnia 17  września 2018r. do godz. 13.00

Dokumenty, które wpłyną do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Inne informacji

Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną i  w dniu 18  września 2018r.  o godz. 12.00  Komisja przeprowadzirozmowę kwalifikacyjną.

 

 

Dodatkowych informacji udziela   – Jadwiga Odrzywolska  tel. 032 6413212

                 

Informacja Świadczenie Dobry start (300,00zł w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego)

Świadczenie Dobry start (300,00zł w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego))

Świadczenie Dobry start (300+) jest realizacją rządowego programu „Dobry start”. Jego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polegać będzie na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

 Wniosek o przyznanie świadczenia Dobry start można składać:

 • od 1 lipca 2018 r do 30 listopada 2018 r. – drogą elektroniczną:
  • za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, najlepiej sprawdzić to logując się na konto w swoim banku,
  • przez Internet (dla osób posiadających tzw. profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny) za pomocą portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup

 • od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. – w formie papierowej  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, przy  Al. 1000-lecia  15 c  w poniedziałki w godz. od 7.30 – 16.40 , od wtorku do piątku  w godz. 7.30 – 14.40.  Pisemne wnioski będzie można przesyłać również listownie na adres:  Ośrodek Pomocy Społecznej , Al. 1000-lecia 15 c, 32-300 Olkusz.

  

WAŻNE!

Wnioski  w formie papierowej nie będą przyjmowane przed 1 sierpnia 2018 r. 

W przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w lipcu i sierpniu 2018 roku – wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2018 r.

W przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w okresie od września do listopada 2018 r. – wypłata świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Powyższe terminy dotyczą prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku, Ośrodek wezwie wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku. Wezwanie wydłuża termin rozpatrzenia sprawy.

 

Wniosek o świadczenie dobry start może złożyć:

 • rodzic dziecka
 • opiekun faktyczny (czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka)
 • opiekun prawny
 • osoba ucząca się, czyli:
  • pełnoletnia osoba ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony

lub

  • osoba usamodzielniana (o której mowa w art. 140 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

Świadczenie Dobry start przysługuje do ukończenia:

 • 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się, a także w przypadku gdy dziecko lub osoba ucząca się ukończyła 20 rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 lat
 • 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, a także w przypadku gdy dziecko lub osoba ucząca się ukończyła 24 rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 lat (w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności).

Przyznanie świadczenia Dobry start nie wymaga wydania decyzji. Informację o przyznaniu świadczenia otrzymają Państwo w wiadomości e-mail (o ile we wniosku zostanie wskazany adres poczty elektronicznej) lub w Ośrodku.

Drogą listową będą przesłane jedynie wezwanie o uzupełnienie braków we wniosku, decyzja o odmowie przyznania świadczenia Dobry start i rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.