fundusze

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi

Dotyczy: projektu nr RPMP.09.02.01-12-0327/17 „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz . Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi:

– pedagoga ulicy – w wymiarze 1360 godzin zegarowych w okresie realizacji projektu

– osoby wspomagającej pedagoga ulicy – w wymiarze 680 godzin zegarowych w okresie

realizacji projektu

w ramach projektu Pt: ”Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz.

Tryb udzielenia zamówienia:

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 oraz jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności stosowaną w oparciu o dokument: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata2014-2020

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto i Gmina Olkusz NIP 6371998042

Jednostka prowadząca Ośrodek Pomocy Społecznej – realizator projektu unijnego nr RPMP.09.02.01-12-0327/17

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest świadczenie usługi:

-pedagoga ulicy – w wymiarze 1360 godzinzegarowych,

– osoby wspomagającej pedagoga ulicy – w wymiarze 680 godzin zegarowych dla maks. 15 uczestników w okresie realizacji projektu Pt: ”Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest docieranie i obejmowanie pomocą dzieci i młodzież z obszarów zdegradowanych, podlegających rewitalizacji, zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacyjnego Olkusza na lata 2016-2026 (zwan GPR). Praca prowadzona będzie poprzez działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Wspólny Słownik Zamówień

CPV: 85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi

2.1.1. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak dla każdego w/w zadania odrębnie.

2.1.2. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

Oferent może złożyć 1 ofertę. Można wycofać ofertę złożoną w postępowaniu poprzez złożenie oficjalnego pisma z prośbą o wycofanie oferty

2.2 . Szczegółowy opis

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi: pedagoga ulicy – w wymiarze 1360 godzin zegarowych oraz osoby wspomagającej pedagoga ulicy – w wymiarze 680 godzin zegarowych.

Pedagog ulicy oraz osoba wspomagająca będą pracowały z dziećmi i młodzieżą z obszarów zdegradowanych, podlegających rewitalizacji, zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026 (zwanej dalej GPR). Do obszarów tych zaliczyć można sołectwa: Gorenice, Troks i Kosmolów.

Zadanie nr 1

Pedagog ulicy: praca z dziećmi i młodzieżą na obszarach zdegradowanych, podlegających rewitalizacji, zgodnie z zapisami GPR. Zajęcia prowadzone poprzez działania animacyjne i socjoterapeutyczne w środowisku funkcjonowania tych dzieci ( boiska, parki, przestrzeń użyteczności publicznej; prowadzeniu zajęć metodą programu edukacyjnego poprzez wybór tematu przewodniego spotkań animacyjnych (np. ekspresja przez sztukę, która globalnie prowadzi do wspólnego semestralnego finału np. malowanie graffiti na przeznaczonej do tego powierzchni); współpraca z zespołem merytorycznym w celu wymiany informacji o postępach dzieci;

Zajęcia prowadzone będą w okresie od kwietnia 2019r. do czerwca 2020r. w wymiarze:

– od kwietnia 2019r. do października 2019 r około 25 godz. tygodniowo ( 5 razy w tyg. po 5 godz.) ,

– od listopada 2019 r do marca 2020 r. około 16 godz. tyg. ( 4 razy w tyg. po 4 godz.),

– od kwietnia2020 r, do czerwca 2020 r. około 25 godz. tygodniowo ( 5 razy w tyg. po 5 godz.).

Razem do zrealizowania 1360 godzin w okresie od kwiecień 2019r. do czerwiec 2020r. Praca wykonywana będzie w nowopowstałej infrastrukturze zmodernizowanej w wyniku realizacji projektów w 11 osi priorytetowej RPO WM. Do terenów takich zaliczyć można sołectwa: Gorenice, Troks i Kosmolów

Wymagania stawiane oferentowi: tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna; życiorys zawodowy wraz z potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji (ksero dyplomów); uprawnienia socjoterapeutyczne oraz umiejętności w zakresie animowania czasu wolnego, arteterapii.

Zadanie nr 2

Osoba wspomagająca pracę pedagoga ulicy: praca wspólnie wykonywana z pedagogiem ulicy lub samodzielne wykonywanie zadań przypisanych pedagogowi ulicy. Osoba ta dobierana będzie pod kątem posiadania odpowiednich umiejętności animacyjnych (np. kompetencje artystyczne w dziedzinie plastycznej).;

Zajęcia prowadzone będą w okresie od kwietnia 2019r. do czerwca 2020r. w wymiarze:

– od kwietnia 2019r. do października 2019 r. około 12 godz. tygodniowo ( 5 razy w tyg. po 2,5 godz.),

– od listopada 2019 r do marca 2020 r. około 8 godz. tyg. ( 4 razy w tyg. po 2 godz.);

– od kwietnia 2020 r, do czerwca 2020 r. około 12 godz. tygodniowo ( 5 razy w tyg. po 2.5 godz.).

Razem do zrealizowania 680 godzin w okresie od kwiecień 2019r. do czerwiec 2020r. Praca wykonywana będzie w nowopowstałej infrastrukturze zmodernizowanej w wyniku realizacji projektów w 11 osi priorytetowej RPO WM. Do terenów takich zaliczyć można sołectwa: Gorenice, Troks i Kosmolów.

Wymagania stawiane oferentowi: tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna; życiorys zawodowy wraz z potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji (ksero dyplomów); uprawnienia socjoterapeutyczne oraz umiejętności w zakresie animowania czasu wolnego, arteterapii.

III. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1) Cena brutto podana w ofercie za 1 godzinę zegarową musi być ostateczna.

2) W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania Umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie Umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną, najwyższą liczbę punktów.

3) Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4) Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od podpisania umowy do 30 czerwca 2020r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem jak niżej.

2)Osoba wykonująca przedmiot zamówienia nie może być:

– prawomocnie skazana za popełnienie przestępstw na tle seksualnym, o których mowa w

art. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, lub przeciw którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w

sprawach o te przestępstwa, lub wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o te przestępstwa

– ujawniony w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

3) Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

– posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 Ocena spełnienia warunku na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.

4) Z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego zgodnie z odpisem właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

 Ocena spełnienia warunku na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa: oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, o których mowa w pkt. 3 oraz zawierające informacji, określone w pkt. 4 – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu oferty załączonym do niniejszego zapytania.

2. Oferta powinna: być opatrzona pieczątką firmową (w sytuacji gdy ofertę składa przedsiębiorca), posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, być podpisana czytelnie przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta.

3. Kompletna oferta zawiera:

· formularz ofertowy(wg wzoru ),

· aktualny wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, uzyskany nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert gdy składający ofertę jest przedsiębiorcą,

· oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIAOFERT

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, Al. 1000-lecia 15 C , 32-300 Olkusz w pok. nr 23(sekretariat)

do dnia 03.04.2019 r.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień

VIII. OCENA OFERT

Ustala się następujące kryterium oceny – cena całości zamówienia – cena 100%

A) cena – 100 pkt.

Sposób dokonywania oceny ofert:

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nie odrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej zapytaniu ofertowym

Sposób obliczania kryterium

Cena– cena usługi będzie oceniana w skali od 0-100 pkt.

Liczba punktów będzie obliczana wg wzoru:

C = (Cn : Co) x 100

gdzie: C – ilość punktów przyznana za cenę ofercie rozpatrywanej

Cn – cena brutto oferty najtańszej;

Co – cena brutto oferty badanej

Zamawiający informuje, iż cena podana w ofercie będzie ceną obowiązującą w okresie trwania umowy.

Oferent wskazuje w ofercie wartość podatku VAT oraz zastosowaną stawkę VAT gdy jest czynnym podatnikiem VAT. Dla porównania ofert w postępowaniu zamawiający będzie brać pod uwagę całkowitą kwotę niezbędną do realizacji zamówienia, a zatem kwotę, jaką będzie musiał zapłacić z tytułu realizacji zamówienia (zawierającą także podatek od towarów i usług). Dlatego też niezbędne jest wskazanie przez oferenta stawki podatku VAT.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do oferentów drogą e mail oraz zostanie opublikowana w internetowej bazie konkurencyjności zwierającej ogłoszenia beneficjentów projektów unijnych.

X. ZMIANA UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w części dotyczącej:

a) sposobu wykonania przedmiotu umowy,

b) liczby godzin przewidzianych do wykonania przedmiotu umowy w okresach tygodniowych lub miesięcznych oraz wynagrodzenia,

c) konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek przyczyn obiektywnie uzasadnionych i niezależnych od Stron, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć,

d) okresu i harmonogramu realizacji umowy,

e) ostatecznej ilości godzin usług pedagoga ulicy, osoby wspomagającej prace pedagoga ulicy (w tym, w szczególności miesięcznego czasu zaangażowania ),

f) zmiany zasad finansowania zamówienia,

g) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy,

h) zmiany osób z wykazu

i) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) , o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy oraz w przypadku zmiany minimalnej stawki godzinowej.

j) zmiany nazwy (firmy) bądź siedziby (adresu), którejkolwiek ze stron umowy, zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania:

a) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia umowy

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

d) odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny

XII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela :

Bożena Szymonek – kierownik merytoryczny projektu, nr tel. 604943797,

Wiesława Sochacka , nr tel. 32 641 32 12, e-mail: opsolkuszwiesia@poczta.onet.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz.

§ inspektorem Ochrony Danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu jest

Jarosław Cieślik, tel. 32 611-00-11 e-mail; opsolkusz@poczta.onet.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem na świadczenie usługi: pedagoga ulicy – w wymiarze 1360 godzin; osoba wspomagająca pedagoga ulicy – w wymiarze 680 godzin w ramach realizacji projektu Pt: ”Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz. Projekt współfinansowany ze środków w Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

§ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej zwaną „ustawa Pzp”;

§ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

§ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

§ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§ posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§ nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Drukuj