ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU

32-300 Olkusz, Aleja 1000-lecia 15 C

e-mail:opsolkusz@poczta.onet.pl                                                                Olkusz, dnia 22.12.2021r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

Al.1000-lecia 15c

32-300 Olkusz

Tel./fax 32/641 32 12

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, wykonywane osobiście przez oferenta na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Dyżury będą realizowane w każdy czwartek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach popołudniowych – 15.00 – 17.00. Jeden dyżur nie może trwać krócej niż 2 godziny zegarowe.

III. Miejsce wykonania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

 1. Termin wykonania zamówienia: styczeń–grudzień 2022 rok (dwie godziny w tygodniu)
 2. Warunki przystąpienia do zapytania ofertowego

1.Wymagania konieczne:

– wykształcenie wyższe kierunkowe potwierdzone dyplomem w zawodzie psychologa;

– co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie psychologa

 

 1. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: cena brutto – za godzinę zegarową pracy -100%

 • Cena brutto – 100%, przy czym 100 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:

najniższa cena brutto

C=(C min /Co) x100

C-liczba punktów przyznana danej ofercie,

 • C min= najniższa cena spośród ważnych ofert,
 • Co -cena badanej oferty

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

            VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – zał. nr 1

Oferta powinna posiadać:

 1. CV,
 2. dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie– dyplom,
 3. dokumenty potwierdzające doświadczenie oraz staż pracy w zawodzie psychologa- zaświadczenia, referencje, świadectwa pracy,
 4. zaświadczenie potwierdzające świadczenie usług w jednostkach organizacyjnych

pomocy społecznej

 1. dane teleadresowe oferenta,
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 3. cenę (brutto) w tym (podatek VAT w stawce % w kwocie )* za godzinę zegarową pracy,

8.wypis KRS lub wypis z Ewidencji działalności gospodarczej*

VIII. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać do 07 stycznia 2022r.  z dopiskiem „Nabór na stanowisko psychologa” w formie:

 1. pisemnej (osobiście, listownie- liczy się data wpływu oferty) na adres:**, Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, Al.1000-lecia 15 c, 32-300 Olkusz
 2. w wersji elektronicznej ( skan oferty oraz załączników z podpisem osoby upoważnionej, pozostałych dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) na e-mail**:            opsolkusz@poczta.onet.pl

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS oraz na tablicy informacyjnej OPS w Olkuszu.

 1. Załączniki:
 • formularz oferty załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz.
 • w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu wyznaczony został  Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iopsolkusz@onet.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z naborem na poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie   z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przechowywania dokumentów księgowych (podatkowych);
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

_______

*        Wyjaśnienie: dotyczy przedsiębiorców.

** Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.               

                                                        

 

………………………………..                                                                                                              miejscowość, data

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

dotyczy zaproszenia do składania ofert na psychologa

w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu

 1. Dane Wykonawcy:

Imię i nazwisko/Nazwa: ……………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

………………………………………………………………………………………….+ (kopie dokumentów – zaświadczenie, dyplom w formie załączników)

nr telefonu ……………………………..

e-mail …………………………………

 1. Przedmiot zamówienia:

Oświadczam, że usługę opisaną w zapytaniu ofertowym z dnia 22 grudnia 2021 roku wykonam na warunkach zgodnych z treścią przedstawionego zapytania ofertowego przy zastosowaniu niżej wymienionych warunków cenowych:

a). Cena usługi:

Cena brutto za 1 godz. pracy zegarowej – ……………….zł. (słownie: ………………..

………………………………………………………..)w tym podatek VAT w stawce

……… % w kwocie ………………. zł. *

W cenie oferty zostały zwarte wszystkie koszty wykonania zamówienia, jak i wszystkie inne składniki, opłaty i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz inne niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie                      z wymaganiami Zamawiającego.

Jednocześnie oświadczam, że:

 1. Zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 2. Oświadczam/my, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi zamawiający.
 3. Usługi objęte przetargiem zamierzam wykonać osobiście.

 

 

……………………………………………

(podpis i pieczęć oferenta)

 1. Załączniki:

– ……………………………………………..

– ……………………………………………..

           – ……………………………………………..

Drukuj