Wolne miejsca do objęcia usługą wsparcia w ramach opieki wytchnieniowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024 ”, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
Informujemy, że na dzień 05.06.2024r. posiadamy wolne miejsca do objęcia usługą wsparcia w ramach opieki wytchnieniowej dla :
– 3 opiekunów dzieci w wieku do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,
– 5 opiekunów osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Program adresowany jest do:
⦁ członków rodzin/opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
⦁ członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.
Zgłoszeń do programu dokonuje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z podpisaną klauzulą RODO oraz kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej, Al. 1000-lecia 15c, (tel. 32 641-32-12) w godzinach pracy Ośrodka.
Załączniki:
1. Karta zgłoszenia do Programu
2. Klauzula RODO

Drukuj