Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze – Referent

Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu z dnia 04 marzec 2019 roku o naborze na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej Al. 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz,

STANOWISKO – Referent
W DZIALE: Świadczeń rodzinnych na pełny etat

1. Wymagania niezbędne związane ze:

1) Stanowiskiem urzędniczym:

Kandydat:
a) Jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, posiada co najmniej trzy lata stażu pracy,
d) posiada wykształcenie wyższe Iº lub IIº
e) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
g) posiada dobrą znajomość obsługi komputera,
h) jest odpowiedzialny, sumienny i rzetelny,
i) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2. Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem:

– znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
– znajomość podstawowych zasad ochrony danych osobowych,
– znajomość przepisów regulujących przyznanie i wypłatę świadczenia wychowawczego,
– znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
– szybkie przyswajanie wiedzy,
– biegła obsługa komputera i znajomość podstawowych aplikacji,
– samodzielność, solidność, uczciwość, dyskrecja, dokładność, rzetelność, operatywność, kreatywność, dyspozycyjność , systematyczność , odpowiedzialność oraz komunikatywność i umiejętność zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach z ludźmi,
– umiejętność pracy w zespole,
– kultura osobista,
– mile widziana znajomość obsługi programu do realizacji świadczenia wychowawczego „IZYDA”
– mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego.

3. Zakres wykonywanych zadań:

1. przyjmowanie i rejestracja wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego,

2. wprowadzanie danych z wniosków do programu komputerowego „Izyda”,

3. weryfikacja przyjętych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym,

pozyskiwanie danych za pomocą platformy „EMPATIA”

4. korespondencja z wnioskodawcami oraz instytucjami w sprawie wymaganej

dokumentacji,

5. prowadzenie postępowań wyjaśniających w przedmiocie ustalania prawa do

świadczeń,

6. wydawanie decyzji administracyjnych w tych sprawach,

7. sporządzanie list wypłat dla wnioskodawców uprawnionych do świadczeń,

8. wprowadzanie przelewów przyznanych świadczeń rodzinnych,

9. wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie nienależnie pobranych

świadczeń,

10. udzielanie klientom informacji i wyjaśnień w zakresie realizowanego zadania,

11. wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji,

12. sporządzanie sprawozdań,

13. planowanie wydatków

14. sporządzanie zapotrzebowań na środki finansowe,

15. prowadzenie dokumentacji – akt wnioskodawców.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Praca biurowa w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy = 40 godzin tygodniowo. Na stanowisku pracy nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty

a) list motywacyjny,

b) CV/ z opisem przebiegu pracy zawodowej,

c) kwestionariusz osobowy ,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

e) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w tym : minimum 3 lata

pracy ( staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu),

e) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

naboru,

f) oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

skarbowe,

g) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o

korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) Kopie innych dokumentów (np. referencje).

7. Termin składania ofert upływa w dniu 15.03.2019 r. godz. 14 : 00

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze – Referent”- pocztą na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, Al. 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz lub osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

8. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu po wyżej określonym

terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty

decyduje data stempla pocztowego.

9. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

10. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej , stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

Dodatkowe informacje:

Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w

sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu:

– kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
– wzór oświadczenia osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o

posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

– wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska

Urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu.

Postępowanie w sprawie naboru zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem przeprowadzania naboru na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu.

Lista osób , które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w dniu 20 marca 2019r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Lista będzie zawierać imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania /w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego/ kandydatów, z którymi w dniu 25 marca 2019r. o godz.10.00 Komisja przeprowadzi test kwalifikacyjny oraz rozmowę kwalifikacyjną /pokój nr 23/.

Kandydaci zakwalifikowani na rozmowę kwalifikacyjną przez Komisję nie będą indywidualnie powiadamiani.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie dojdzie do zatrudnienia żadnego kandydata na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferty odrzucone należy odbierać osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej / pokój nr 20/.

Dodatkowych informacji udziela -Kierownik Pomocy Środowiskowej Jadwiga Odrzywolska pod tel. 032 6413212.

Wzor oswiadczenia
Regulamin naboru
Kwestionariusz osobowy

Drukuj