Ogłoszenie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Al. 1000-lecia 15 c prowadzi rekrutację na
2 stanowiska – wychowawca w placówce wsparcia dziennego
Miejsce wykonywania pracy: Placówka wsparcia dziennego przy Szkole Podstawowej
nr 9 w Olkuszu, ul. Kosynierów 14.
Stanowisko: Wychowawca w placówce wsparcia dziennego
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na 5/8 etatu na czas określony od dnia 29.09.2020r.,
25 godz. w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godz. od 13.00 do 18.00
1.Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem
a)wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
b)posiadanie pełni władzy rodzicielskiej tj., że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,
c)wypełnianie obowiązku alimentacyjnego- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadanie pełnych zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
g) nieposzlakowana opinia,
h) odpowiedzialność, sumienność i rzetelność.
2.Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem
– znajomość podstawowych zasad ochrony danych osobowych,
– umiejętność i doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą, minimum 5lat.
– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
– kreatywność.
3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
– organizacja pracy placówki wsparcia dziennego,
– prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych,
– pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczestników zajęć,
– pomoc w odrabianiu lekcji,
– tworzenie harmonogramu pracy placówki wsparcia dziennego,
– prowadzenie zajęć wychowawczych oraz profilaktycznych wg. konspektów,
– nadzór nad pomieszczeniami placówki wsparcia dziennego,
– dbałość o powierzone mienie,
– współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci,
– planowanie i realizacja procesu wychowawczego w placówce wsparcia dziennego,
– pomoc w nauce i odrabianiu zajęć domowych, organizacja czasu wolnego- zabawy, zajęcia sportowe i rozwój zainteresowań wychowanków placówki,
– prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej dzieci i funkcjonowania placówki
4.Wymagane dokumenty
Dokumenty niezbędne:
a)list motywacyjny;
b)CV /z opisem przebiegu pracy zawodowej i klauzula dotycząca ochrony danych osobowych/
c)kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie poświadczone za zgodność z oryginałem;
d)kserokopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem;
e)kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych poświadczone za zgodność z oryginałem(certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia, dyplomy);
f)wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z wzorem załącznika nr 1 do ogłoszenia;
g) oświadczenie kandydata: o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, obywatelstwie, nieposzlakowanej opinii, nie wykonywaniu zajęć sprzecznych z pełnionymi obowiązkami w przypadku wyboru – zgodnie z wzorem załącznika nr 2 do ogłoszenia;
h)oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona, potwierdzone własnoręcznym podpisem zgodnie z wzorem załącznik nr 3 do ogłoszenia,
i)oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego -oświadczenie o jego wypełnianiu, w przypadku gdy nie ma osób zobowiązanych do alimentacji-oświadczenie, że nie został nałożony obowiązek alimentacyjny -zgodnie z wzorem załącznika nr 4 do ogłoszenia;
j)klauzula informacyjna RODO-oświadczenie o zapoznaniu się kandydata-zgodnie z wzorem załącznik nr 5 do ogłoszenia.
k)oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie pracy na danym stanowisku;
l)koncepcja funkcjonowania placówki wsparcia dziennego/plan działania placówki wsparcia dziennego;

5. Termin i miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy składać lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach z dopiskiem ”Rekrutacja – Wychowawca w placówce wsparcia dziennego” do Ośrodka Pomocy Społecznej Al.1000-lecia 15 c ,32-300 Olkusz /pokój nr 20/.

Termin składania dokumentów do dnia 17 września 2020r. do godz. 12.00
W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do tut. Ośrodka.
Dokumenty, które wpłyną do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Inne informacje
Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, zostaną poinformowane telefonicznie. Komisja przeprowadzi z nimi rozmowę kwalifikacyjną w dniu 18 września 2020r.o godz. 10.00.

Dodatkowych informacji udziela:
Marta Jędrasik tel. 032 6413212, Bożena Szymonek te. 604 94 37 97

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6

Drukuj