Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

KOLEJNE ZMIANY W SPRAWIE „40 ZŁ” ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA
OBYWATELOM UKRAINY

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r.
o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków
o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski – które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. – czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy –  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.) Zatem osoby, które udzielały schronienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mają czas na złożenie wniosku
o przyznanie świadczenia z tego tytułu do 15 lipca 2022 r.

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za
zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Nowelizacja ustawy reguluje także inne terminy dotyczące składania wniosków
o świadczenie 40 zł. Informujemy, iż wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy za okres do 30 czerwca br., można składać tylko do 31 lipca 2022 r.

Natomiast w przypadku osób, które w dalszym ciągu zapewniają schronienie uchodźcom (co do zasady świadczenie przysługuje za 120 dni, liczone od dnia przyjazdu do Polski), wniosek należy złożyć najpóźniej w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

OKRES ZAKWATEROWANIA TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU
do 29 kwietnia 2022 r.

(obywatele Ukrainy nie posiadają numeru
PESEL)

do 15 lipca 2022 r.
do 30 czerwca 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
od 1 lipca 2022 r. miesiąc od ostatniego dnia zakwaterowania
obywatela

 

Drukuj