W tle węgiel, na pierwszym planie dwie dłonie trzymające garść węgla.

Dodatek węglowy wszedł w życie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że dzisiaj weszły w życie przepisy nowego rozporządzenia ws. wzoru wniosku o dodatek węglowy. Oznacza to, że gospodarstwa domowe mogą już przystąpić do wnioskowania o wypłatę 3000 zł dodatku na zakup węgla.
Oficjalny, aktualnie obowiązujący wzór wniosku o dodatek węglowy został umieszczony bezpośrednio w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz.U. 2022 poz. 1712).

Pobierz wzór wniosku o dodatek węglowy: Wniosek o dodatek węglowy

Kto może otrzymać dodatek węglowy
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Gdzie należy złożyć wniosek o dodatek węglowy?

  • Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.
  • Mieszkańcy Gminy Olkusz mogą składać wnioski o wypłatę dodatku osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu Al. 100-lecia 15c, drogą pocztową lub drogą elektroniczną przez platformę E- PUAP.
  • W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
  • Wójt, burmistrz, prezydent miasta dokonywać będzie weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Jest to warunek konieczny, aby ubiegać się o dodatek.

Ile wynosi dodatek węglowy?
Dodatek węglowy dla jednego gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

Czy we wniosku o wypłatę dodatku węglowego wykazuje się dochody?
Nie, we wniosku o wypłatę dodatku węglowego nie trzeba wykazywać dochodów swoich i innych członków rodziny.
Wniosek o dodatek węglowy powinna złożyć jedna osoba z danego gospodarstwa domowego.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Ważne! Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o dodatek węglowy?
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. będą pozostawione bez rozpoznania.

Jaki jest termin wypłaty dodatku węglowego?
Dodatek węglowy gmina wypłaci w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Drukuj