Informacja

Szanowni Państwo,

Wskutek zmian przepisów dotyczących doręczeń elektronicznych, wprowadzonych przez ustawodawcę w kodeksie postępowania administracyjnego, od 5 października 2021 r., organy są zobligowane do pozostawiania bez rozpoznania pism wniesionych na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej, tj. w formie „zwykłej” wiadomości e-mail, przesłanej z prywatnego adresu poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej organu niebędący specjalnym adresem do doręczeń elektronicznych (elektroniczną skrzynką podawczą organu).

Po wskazanej dacie – zgodnie z brzmieniem art. 63 § 1 k.p.a., podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

Oznacza to, że wnioskowi, który zostanie wysłany na adres e-mail Ośrodka, nie zostanie nadany dalszy bieg, a Państwo nie uzyskają informacji na temat niepodjęcia czynności.

Wyjątek stanowią przepisy szczególne, które dopuszczają możliwość złożenia podania w innej formie, np. Ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Zatem podania można wnosić w sposób wskazany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w formie pisemnej na adres Ośrodka, czy przez elektroniuczną skrzynkę pocztową ePUAP – opsolkusz.

Drukuj