USŁUGI OPIEKUŃCZE

USŁUGI  OPIEKUŃCZE

1.Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 

5. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. 

6. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

7.Odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone osobie w miejscu zamieszkania ustala się w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. Zasady zwrotu i odpłatności przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze następuje na zasadach określonych  poniżej.

          Ustala się koszt za 1 godzinę w 2014 roku :

Tabela odpłatności za pomoc w formie usług opiekuńczych                                     (1 godz. usług opiekuńczych 6.00 zł)

Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej ? 542 zł

Wysokość dochodu

kwota odpłatności

Odpłatność  w  %

% kryterium dochodowego

Do ? 542 zł

bezpłatnie

-

Do 100 %

542 zł ? 813 zł

0,90 gr

15 %

101% - 150%

813 zł ? 1.084 zł

1,80 zł

30%

151% - 200%

1.084 zł ? 1.626 zł

2,40 zł

40%

201% - 300%

1.626 zł ? 2.168 zł

3 zł

50%

301% - 400%

2.168 zł - powyżej

6 zł

100%

Powyżej 401%

 

 

 

 

Kryterium dochodowe dla osób w rodzinie ? 912 zł (rodzina dwuosobowa)

Wysokość dochodu

Kwota odpłatności

Odpłatność w %

% kryterium dochodowego

Do 912 zł

bezpłatnie

-

Do 100%

912 zł ? 1.368 zł

1,20 zł

20%

101% - 150%

1.368 zł  - 1.824 zł

2,40 zł

40%

151% - 200%

1.824 zł ? 2.736 zł

3 zł

50%

201% - 300%

2.736 zł ? 3.648 zł

4,20 zł

70%

301% - 400%

3.648 zł - powyżej

6 zł

100%

Powyżej 401%

 

8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych i kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, ze względu na szczególne potrzeby osób korzystających z usług, uwzględniając sytuację materialną tych osób.