Kierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
Po ustaleniu możliwości korzystania z tej formy pomocy w ŚDS  należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu niezbędne dokumenty celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego:

  • podanie  z prośbą o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
  • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada,
  • zaświadczenie o dochodach netto za poprzedni miesiąc od złożenia podania w tut. ośrodku, decyzja rentowa/ emerytalna