Równe szanse - aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych

Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 ? 2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Pierwszy projekt został zrealizowany w 2008r. Projekt ten ukończyło 29 osób ? wykorzystując wszystkie przewidziane formy wsparcia.

W 2009r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu realizował projekt, który ukończyło 15 osób, które także wykorzystały wszystkie przewidziane w Projekcie formy wsparcia.

Obecnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu realizuje projekt systemowy zaplanowany na lata 2010-2012 ,w ramach którego zaplanowano objęcie wsparciem 40 osób w każdym roku - łącznie 120 osób.

W 2010r. realizowany jest projekt systemowy, w ramach, którego zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji ? aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej i edukacyjnej. Aktywizacją w ramach projektu objętych jest 40 osób. Uczestnikami projektu jest 35 osób bezrobotnych i 5 osób nieaktywnych zawodowo, które są w wieku aktywności zawodowej, są mieszkańcami Gminy Olkusz i objęte są wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu. Co najmniej 30% Uczestników projektu to mieszkańcy terenów wiejskich. Wsparciem w ramach Projektu objęte są także osoby z otoczenia Uczestników Projektu - to jest: członkowie wspólnego gospodarstwa domowego oraz osoby należące do tej samej grupy społecznej. W ramach działań środowiskowych został uruchomiony Punkt Poradnictwa. W ramach działań Punktu realizowane są dyżury specjalistów: psychologa, pracownika socjalnego, pedagoga, doradcy zawodowego i prawnika. Punkt działa w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu. Działanie Punktu ma na celu udzielenie specjalistycznego poradnictwa, pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, rodzinnych, prawnych, socjalnych, materialnych i wychowawczych.