Udzielenie pomocy osobom bezdomnym w procesie wychodzenia z bezdomności

Osobą bezdomną zgodnie z art. 6 pkt. 8 ustawy o pomocy społecznej jest osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

W celu uzyskania niezbędnej pomocy osoba bezdomna powinna się zgłosić osobiście do Zespołu ds. Usług
Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Aleja 1000- lecia 15C

Przyznanie pomocy w formie schronienia następuje po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i wydaniu decyzji administracyjnej.

Jarosław Lipiński Centrum Pomocy Potrzebującym - Schronisko Arka ul. Wilcza 1, 42-500 Będzin