Placówka wsparcia dziennego mieści się przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Olkuszu, ul. Kosynierów 14 i jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu realizował projekt „Blok, podwórko, kamienice-a gdzie podziały się świetlice-utworzenie placówek wsparcia dziennego gminie Olkusz”. Działalność placówki wsparcia dziennego jest konsekwencją zapewnienia trwałości Projektu .
Do placówki wsparcia dziennego zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 15 lat GODZINY OTWARCIA PLACÓWKI: 13.00 – 18.00
Karty zgłoszenia dziecka do Placówki Wsparcia Dziennego są dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu Al. 1000-lecia 15c, pokój nr 3 oraz na stronie internetowej Ośrodka www.ops.olkusz.pl, Szkołach Podstawowych z terenu Miasta Olkusz.

Wypełnione karty prosimy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu pokój nr 3 w godzinach: Pn. 7.00 - 17.00, Wt.-Pt. 7.00 - 15.00.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły.
Celem działalności placówki wsparcia dziennego jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla dzieci i młodzieży.
Pobyt w placówce wsparcia dziennego jest dobrowolny i nieodpłatny. Na świetlicach dzieci są pod stałą opieką Wychowawców,
W myśl art. 2. 1. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - „Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji” Dlatego istotną rolę w systemie pomocy rodzinie odgrywają placówki o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, które zorganizują pobyt dziecka w czasie wolnym, nie odrywając go od rodziny i jego środowiska. Działają one bowiem jako placówki dziennego pobytu dziecka. Są to tzw. placówki wsparcia dziennego. Placówki wsparcia dziennego zajmują się pomocą rodzinom w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych na rzecz dziecka.
Placówka wsparcia dziennego działania w zakresie organizacji czasu wolnego dziecka, pomocy w nauce, rozwijaniu zainteresowań swoich podopiecznych, organizacji zajęć sportowych, rekreacyjnych, kulturalno-edukacyjnych, a współpracują w tym zakresie z rodziną dziecka oraz instytucjami lokalnymi (m.in. szkołą, instytucjami pomocy społecznej, sądem, placówkami leczniczymi itp.

Prowadzenie placówki w formie pracy podwórkowej

Oprócz działającej Placówki wsparcia dziennego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Olkuszu ( zwanej stacjonarne PWD) działa również placówka w formie pracy podwórkowej w sołectwach: Gorenice, Troks i Kosmolów. Głównym jej celem jest objęcie dziecka działaniami animacyjnymi, wychowawczymi, opiekuńczymi i socjoterapeutycznymi. Prowadzenie pracy podwórkowej odbywa się poprzez animowanie działań przy wykorzystaniu infrastruktury miejsca i okolicy. Pedagog ulicy wychodzi do młodzieży i dzieci, po to by zaproponować im nowe, ciekawe i rozwojowe formy spędzania ich czasu wolnego. Rekrutacja do tej formy działalności placówki prowadzona jest w sposób ciągły.