W dniu 6 czerwca 2018 r Gmina Olkusz podpisała wole współpracy przy realizacji Projektu Małopolski Tele- Anioł.
Kandydaci, którzy chcą być objęci opieką Tele-Anioła, muszą mieszkać na terenie województwa małopolskiego oraz być osobami niesamodzielnymi, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia, w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Wsparcie w postaci teleopieki pozwoli na szybkie i skuteczne wezwanie pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Kontakt z Centrum Teleopieki jest możliwy przez całą dobę , 365 dni w roku.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z grupy preferowanej do objęcia wsparciem, tj.:

  • osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznym
  • osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
  • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.do końca października br.

Gdzie pobrać i złożyć wniosek?
Formularze zgłoszeniowe można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu Al. 1000- lecia 15 c lub na stronie internetowej www.malopolska.pl/teleaniol/rekrutacja i złożyć bezpośrednio w Ośrodku lub osobiście w jednym z miejsc:

  • Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
  • Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
  • Sekretariat Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Radziwiłłowska 1, 31-026 Kraków

Za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem „Rekrutacja - Małopolski Tele-Anioł".
Elektronicznie: dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.