//ops.olkusz.pl/wp-content/uploads/2021/06/LOGO-Punkt-Poradnictwa-Specjalistycznego-w-OPS-Olkusz.jpg

W dniu 13 marca br., Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił,
nabór wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”- edycja 2020.

Zgodnie z założeniami, program adresowany jest do gmin, których zadaniem własnym   o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania.  Zadanie realizowane jest od 6 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Celem programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla:

● osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku  do 75 lat, jak również z orzeczeniami równoważnymi,

● dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Źródłem finansowania programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2020 r. w kwocie 40 mln. zł. W ramach programu gmina może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 50% kosztów realizacji usług opiekuńczych.

Terminy naboru i rozpatrzenia wniosków:

● gmina składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu)
– w terminie do 3 kwietnia 2020 r.,

● wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz  z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do 17 kwietnia 2020 r.,

● minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do  30 kwietnia 2020 r.

 

Wnioski można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Jeżeli nie jest możliwe złożenie wniosku w ww. formie, dopuszcza się wersję papierową.

UWAGA:

  • termin składania wniosków upływa 3 kwietnia 2020 r.,
  • wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej