Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka? Becikowe?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje ojcu lub matce dziecka, a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka , jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawał pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Pozostawanie pod opieką medyczną matki dziecka należy potwierdzić zaświadczeniem od lekarza ginekologa lub położnej. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1000 zł.