Zadania asystenta rodziny z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Termin „asystent” pochodzi od słowa „asysta”, które jest określeniem na osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu. Szczegółowe zadania asystenta określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Najważniejsze terminy:
System pieczy zastępczej - zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.

W celu realizacji założeń ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w ośrodku zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny, którzy pracują z rodzinami przeżywającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze. Praca asystentów rodziny prowadzona jest w oparciu o postanowienie sądu rodzinnego lub na wniosek pracownika socjalnego, który stwierdza określone deficyty w rodzinie. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu przez nią wyznaczonym. Organizacja pracy asystentów rodziny gwarantuje elastyczność i dopasowanie do potrzeb wspieranych rodzin. Pozwala to na udzielenie pomocy zarówno w kontekście systemowego wsparcia, jak i w sytuacjach kryzysowych. Asystenci rodziny podejmują pracę z rodzinami naturalnymi przeżywającymi trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz będącymi w trudnej sytuacji życiowej.

Obowiązki asystenta rodziny:

Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilizacji życiowej i odpowiedzialności za własne życie, które umożliwia jej wychowywanie dzieci. Podstawowym zadaniem asystenta jest wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo – wychowawczej.

Aby wiedzieć w jaki sposób z daną rodziną pracować, należy poznać jej problemy i oczekiwania, a także wspólnie z rodziną znaleźć „plan naprawczy” wyjścia z trudnej sytuacji. Asystent rodziny wspólnie z rodziną sporządza plan pracy z rodziną.
Jeżeli dziecko z rodziny, która otrzymała wsparcie asystenta, zostało umieszczone w pieczy zastępczej, „plan naprawczy” tworzony jest nie tylko z rodziną, ale także z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Plan pracy z rodziną i dalsze działania asystenta wspólnie z rodziną, mają pomóc w poprawie jej sytuacji i funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Asystent w swojej pracy koncentruje się na tym, aby być doradcą rodziny. Prowadzi pracę edukacyjną z elementami terapii i pracy socjalnej w środowisku rodziny i w miejscu przez nią wskazanym.

Wspomaga rodzinę w reprezentowaniu jej potrzeb i spraw w instytucjach. Pomaga w korzystaniu z tych usług. Edukuje, w zakresie przysługujących praw, ułatwia kontakty ze specjalistami, wyjaśnia niezrozumiałe dla klienta zagadnienia, pomaga pisać pisma urzędowe. Wspiera aktywność społeczną rodziny.
Motywuje do udziału w zajęciach dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych. Udziela wsparcia dzieciom (w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych), prowadzi indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców i dzieci oraz podejmuje działania interwencyjne i zaradcze w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i ich rodziny.
Asystent rodziny ma obowiązek prowadzić dokumentację dotyczącą pracy z rodziną, na wniosek sądu sporządzać opinie o rodzinie i jej członkach. Współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej. Organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny. Zazwyczaj jest współpracuje z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, działającymi na terenie gminy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami.
Asystent rodziny monitoruje funkcjonowanie rodziny nie tylko w czasie, na jaki został danej rodzinie „przydzielony”, ale także po zakończeniu pracy z rodziną. Monitoring rodziny, polega na doraźnych kontaktach z członkami rodziny, w celu wzmocnienia zmian w rodzinie.

Asystent rodziny z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny. Asystent nie tylko odpowie na wszystkie Twoje pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w Twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach. Asystent pomoże Ci także rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Zadania asystenta rodziny w ramach ustawy „Za Życiem”:

  • Wsparcie i towarzyszenie emocjonalne.
  • Pomoc w dotarciu do miejsc oraz specjalistów, gdzie rodzina może otrzymać wsparcie.
  • Opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży i/lub rodziną indywidualnego katalogu możliwego wsparcia.
  • Załatwianie spraw w różnych instytucjach w imieniu rodziny na podstawie upoważnienia.

Pomoc rodzinie:
1. w skutecznym przezwyciężaniu trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,
2. w uzyskaniu wsparcia psychologicznego,
3. w uzyskaniu pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,
4. w dostępie do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Ze wsparcia asystenta rodziny możesz skorzystać w każdej sytuacji, gdy wyrazisz taką wolę. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.
W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” nie jest stosowana procedura przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzina wspierająca

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu zaprasza do współpracy osoby zainteresowane wspieraniem rodzin przeżywających trudności w pełnieniu swoich funkcji opiekuńczo -wychowawczych. Zostań rodziną wspierającą.