ASYSTENT RODZINY

ASYSTENT RODZINY

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz.135). Powyższa ustawa weszła w życie 01.01.2012 r.

Najważniejsze terminy:

System pieczy zastępczej ? zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych ? zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

Jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ? jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.

Zgodnie z art. 11.1 ustawy w przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, a po dokonaniu analizy sytuacji w/w pracownik wnioskuje do dyrektora ośrodka pomocy społecznej o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny. 

Asystentem może zostać osoba:

  • posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
  • posiadająca wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dzieckiem lub rodziną i udokumentowanym co najmniej rocznym stażem pracy z dzieckiem lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres szkolenia określony w art. 12 ust. 3,
  • mająca wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dzieckiem lub rodziną.

 

Do zadań asystenta należy m.in.:

  • opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
  • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem pieczy zastępczej planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej, 
  • pomoc rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej,
  • pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych oraz problemów wychowawczych, 
  • udzielanie wsparcia dzieciom,
  • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, 
  • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.

Asystent prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu wskazanym przez rodzinę.