Informacja dla rodzin chcących wesprzeć rodziny przeżywające trudności w zakresie opieki i wychowania

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi).

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt/burmistrz/prezydent właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej, wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Rodziny te pomagają przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece  i wychowywaniu dzieci oraz tworzenie dla niej siatki wsparcia społecznego. Rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych  z udzielaniem pomocy.

Rodzina wspierająca zajmuje się w szczególności:

 • organizowaniem czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych;
 • wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny;
 • pomocą dzieciom w nauce;
 • udzielaniem wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego.

 

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Olkuszu zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy   z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 • Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
 • Rodzinę wspierającą ustanawia Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora  Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu  wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 • Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
  1. opiece i wychowaniu dziecka;
  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
 • Z rodziną wspierającą Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację miejską), o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy)

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu ,Aleja 1000-lecia 15C . Po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu  (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego)     z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa która określa zasady zwrotu kosztów związanych                z udzielaniem pomocy.

Więcej informacji można uzyskać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu

Aleja 1000-lecia 15 C ,32-300 Olkusz , tel. /fax. 0-32 641 3212  lub 0-32 611 00 11

w godz. 07.00 -11.00 od poniedziałku do piątku,  Dział Pracy Socjalnej