ŚWIADCZENIA RODZINNE 2016

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 114  z późn.zmian.);

? Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w

  sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U z 2015 r. poz. 2284);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1238);

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016r. poz. 162);

     ? Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych  

       innych ustaw (Dz.U.  z 2015 r. poz. 1217);

 

ZASIŁEK RODZINNY

Czas trwania okresu zasiłkowego:

Od 1 listopada  do 31 października następnego roku kalendarzowego 

Sposób ubiegania się o zasiłek rodzinny:

Ubiegając się o zasiłek rodzinny, należy pobrać ?Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego? dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu                   przy Aleja 1000-lecia 15 c w pok. Nr 1 lub ze strony internetowej. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu                   przy Aleja 1000-lecia 15 c w pokoju nr 1.

Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane również drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Wniosek i załączniki do wniosku składane drogą elektroniczną opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.  

Osoby uprawnione do otrzymywania zasiłku rodzinnego:

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty:  

 ?  674 zł lub 764 zł (w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) w okresie od dnia 1 listopada 2015 roku do dnia 31 października 2017 roku,     

?  754 zł lub 844 zł (w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności)  od dnia 1 listopada 2017 roku.                                                                                                                                               

Ustalając prawo do zasiłku rodzinnego należy wykazać dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy, uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny (utrata lub uzyskanie dochodu).
Uprawnionym wnioskodawcą jest rodzic; prawny lub faktyczny opiekun dziecka (musi wystąpić do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).
O przyznanie zasiłku może zwrócić się także pełnoletnia osoba ucząca się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sadowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

 

Wysokość zasiłków rodzinnych:

Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.:

89 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

118 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

129 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. 
Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.  Dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Pozostawanie pod opieką medyczną matki dziecka należy potwierdzić zaświadczeniem od lekarza ginekologa lub położnej.
Obowiązek dostarczenia zaświadczenia nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka.
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000 zł.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje osobie, która jest uprawniona do urlopu wychowawczego na to dziecko i dziecko przebywa pod faktyczną opieką tej osoby, przez okres:

?24 miesięcy kalendarzowych;

?36 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

?72 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przysługuje, jeżeli:

?bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy

?podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

?dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,  z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem

? w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400 zł miesięcznie.

 Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

?drugi z rodziców dziecka nie żyje

?ojciec dziecka jest nieznany

?powództwo o ustalenie świadczeń alimentacyjnych od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Wysokość dodatku to 185 zł miesięcznie na dziecko nie więcej jednak niż 370 zł na wszystkie dzieci, a na dziecko niepełnosprawne, (które posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności) 265 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 530 zł na wszystkie dzieci.

 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

?do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;

?powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

?80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

?100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje, na dziecko rozpoczynające rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne.
Dla dzieci od 16-stego roku życia, konieczne jest dołączenie do wniosku zaświadczenia ze szkoły o kontynuacji nauki w danym roku szkolnym .
Wysokość dodatku to 100 zł na każde uprawnione dziecko. 
Dodatek przyznawany jest raz w roku. 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscu nauki)

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
Wysokość dodatku to 105 zł miesięcznie.

 Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z dojazdami do miejsca nauki)

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.
Wysokość dodatku to 63 zł miesięcznie.

 

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje, na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 90 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka ?Becikowe?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje ojcu lub matce dziecka, a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka , jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.922,00 zł..  Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego -w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Jednorazowa zapomoga  przysługuje, jeżeli kobieta pozostawał pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Pozostawanie pod opieką medyczną matki dziecka należy potwierdzić zaświadczeniem od lekarza ginekologa lub położnej.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1000 zł.

 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji 
 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

?niepełnosprawnemu dziecku;

?osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

?osobie, która ukończyła 75 lat.

?osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. 
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153 zł miesięcznie.

 

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY przysługuje:

osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia  25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny,  jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji  i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty  764,00zł. 

 Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie .

 Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1)  osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej  w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego , świadczenia pielęgnacyjnego, lub zasiłku dla opiekuna,

c) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji  lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego,  z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna;

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

            Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, ośrodek pomocy społecznej  przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełnienia warunków uprawniających do specjalnego zasiłku opiekuńczego

            Aktualizację wywiadu,  przeprowadza się po upływie 6 miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który ustalone zostało prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości, co do spełnienia warunków uprawniających do tego zasiłku.

             Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy  trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego.

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka,  innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U z    ) ciąży obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności , a także osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.  Osobie na której ciąży obowiązek alimentacyjny, innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

?rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

?nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

?nie ma ustanowionego opiekuna faktycznego dziecka lub  rodziny zastępczej spokrewnionej, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

?nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub

?w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego  ustalane jest niezależnie od dochodów rodziny - BRAK KRYTERIUM DOCHODOWEGO


Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w okresie:

?od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. w wysokości 800,00 zł. miesięcznie,

?od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. w wysokości 1200,00 zł. miesięcznie,

?od dnia 1 stycznia 2016 r.   w wysokości 1300,00 zł. miesięcznie.

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie to przysługiwać będzie osobom, którym urodziło się dziecko, a które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego, uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego np.: osoby bezrobotne, studenci oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych jak umowa zlecenia.

Świadczenie będzie wypłacane w wysokości 1 000 zł, niezależnie od dochodu w rodzinie przez okres:

52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, lub przysposobienia jednego dziecka,

65 tygodni przy urodzeniu bliźniąt lub przysposobienia dwojga dzieci;

67 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci lub przysposobieniu trojga dzieci,

69 tygodni- w przypadku urodzenia czworga dzieci lub przysposobieniu czworga dzieci;

71 tygodni- w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie lub przysposobieniu pięciorga i więcej dzieci.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego i rodziny zastępczej od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, nie później jednak niż w okresach, za które przysługuje świadczenie rodzicielskie, prawo do tego świadczenia ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Do świadczenia rodzicielskiego będą uprawnieni:

? matka lub ojciec (ale ten w razie wykorzystania przez nią przynajmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka);

? opiekun faktyczny w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia;

? rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego- do ukończenia 10 roku życia;

? osoba, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego- do ukończenia 10 roku życia.

Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego ? w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się od miesiąca wejścia w życie ustawy, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie jednak nie później niż w okresach, za które przysługuje świadczenie rodzicielskie, prawo do tego świadczenia ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie macierzyńskie, dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej (dom dziecka, rodzina zastępcza) lub w przypadku zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego.

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobom, które utraciły  prawo do świadczenia pielęgnacyjnego  z dniem 1 lipca 2013 roku w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.