STATUT

  

 

            S T A T U T

 

     O Ś R O D K A     P O M O C Y   S P O Ł E C Z N E J

 

    W      O L K U S Z U

 

  

 

                                                        ROZDZIAŁ  I

                                                    Postanowienia ogólne

 

 § 1

 1.Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu zwany dalej Ośrodkiem został utworzony na mocy  

   Uchwały Nr XII /48/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Olkuszu z dnia 28 lutego 1990

   roku.

 2.Ośrodek realizuje zadania wynikające z obowiązujących ustaw a w szczególności z :

1)      ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;    

2)      ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

3)      ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

4)      ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

5)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

6)      ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

7)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze    środków publicznych;

8)      ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

9)      ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;

10)  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne;

11)  ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

   

§ 2

 1.Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy , realizującą zadania własne Gminy w zakresie  

   pomocy społecznej , jak również zadania zlecone Gminie zgodnie z ustaleniami  

   przekazywanymi w tej sprawie przez Wojewodę.

2.Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy w zakresie pomocy społecznej zgodnie                       

    z   ustaleniami Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

§ 3

1. Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren miasta i gminy Olkusz.

 2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Olkusz.

 

 

                                               R O Z D Z I A Ł    II

                                 Cel  i  przedmiot  działania  Ośrodka                                                         

§ 4

1.Celem Ośrodka jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz  

    umożliwienie im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Ośrodek w swoim działaniu realizuje zadania własne gminy , w tym o charakterze  

    obowiązkowym i zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej , ustalonymi ustawami.

 3.Do zadań Ośrodka w zakresie zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

   1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze  

       szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki                         

        i  rozwiązywania problemów alkoholowych i innych , których celem jest integracja osób  

        i  rodzin z grup szczególnego ryzyka;

   2) sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej;

   3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego

       pozbawionym;

   4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

   5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

   6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych   

        w wyniku zdarzenia losowego;

   7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia

       zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości

       uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu   

       w Narodowym Funduszu Zdrowia;

   8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

   9) opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę , która zrezygnuje  

       z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej , osobistej opieki   

       nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie    

       niezamieszkującymi matką , ojcem lub rodzeństwem;

 10) praca socjalna;

  11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych ,  tym specjalistycznych ,

          w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług

          opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 12)prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

          wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;

 13) dożywianie dzieci;

 14) sprawienie pogrzebu , w tym osobom bezdomnym;

 15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca

           gminy w tym domu;

 16) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie ,  

            w formie dokumentu elektronicznego , z zastosowaniem systemu  

            teleinformatycznego;

 17) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu    

           z  zakładu karnego;

 18) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

 19) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach       

           o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

4.Do zadań Ośrodka w zakresie zadań własnych gminy należy:

        1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie  

    zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia     

    o  zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

4) opracowanie i realizacja projektów socjalnych;

5) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

    potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

       6) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechnianiu ofert pracy     

           oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach

           poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i

           Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku   

           pracy.

   5. Do zadań Ośrodka w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

        realizowanych przez gminę należy:

       1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu

           zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

       2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych     

           z klęską żywiołową lub ekologiczną;

       3) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób  

            z zaburzeniami psychicznymi;

        4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających   

            na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój  

            specjalistycznego wsparcia;

        5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia,    

              posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom;

         6 ) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz 

              zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody

              na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium

              Rzeczypospolitej Polskiej;

          7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.   

 

§ 5

1. Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej ponadto należy:

    1) podejmowanie działań wobec osób nadużywających alkoholu w przypadkach

        określonych w ustawie o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu   

        alkoholizmowi;

    2) załatwianie spraw i wydawanie decyzji dotyczących prawa do świadczeń opieki

        zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki

        zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

    3) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem, ustalaniem prawa do świadczeń 

        rodzinnych i zasiłku dla opiekuna;

    4) prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu

        alimentacyjnego;

    5) podejmowanie działań wynikających z obowiązujących przepisów wobec dłużników

        alimentacyjnych;

    6) realizacja zadań określonych ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

    7) realizacja zadań w zakresie wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie

        pieczy zastępczej;

    8) realizacja zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem dodatków

        mieszkaniowych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych;

    9) realizacja zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem dodatków energetycznych

        na podstawie ustawy Prawo energetyczne;

   10)realizacja zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem świadczenia

        wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 

                                                R O Z D Z I A Ł  III

                                              Organizacja   Ośrodka

 

 § 6

1.Na czele Ośrodka stoi Dyrektor Ośrodka.

2.Dyrektora Ośrodka zatrudnia Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz zgodnie z zasadami     

   określonymi w przepisach o pracownikach samorządowych.

§ 7

1.Dyrektor Ośrodka wydaje decyzje administracyjne dla realizacji zadań statutowych  

   i ustawowych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy

   Olkusz.

2.Organizację wewnętrzną i strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin

    organizacyjny nadany przez Dyrektora Ośrodka.

3. Dyrektor wydaje wewnętrzne zarządzenia dotyczące organizacji pracy Ośrodka , w tym 

    instrukcje , regulaminy itp.

 

 § 8

1. Pracowników Ośrodka  zatrudnia , zwalnia i awansuje Dyrektor Ośrodka.

2. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy o pracownikach                    

    samorządowych.

3. Pracownicy Ośrodka są obowiązani podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział  

     w szkoleniach i samokształcenie.

4. Stanowiska pracy dla działalności statutowej i obsługi Ośrodka tworzy się w zależności od  

     potrzeb i warunków finansowych i lokalowych.

 

§ 9

1. Pracownicy Ośrodka mogą korzystać z pomieszczeń oraz mienia Ośrodka jedynie w celu  

    wykonywania zadań Ośrodka.

 

 

                                                       ROZDZIAŁ   IV

                                       Zasady   Gospodarki   Finansowej

 

§ 10

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy , działającą na zasadach określonych dla

     jednostek budżetowych.

 

§ 11

1.Gospodarkę finansową Ośrodka regulują odrębne przepisy.

 

 § 12

1. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

2. Ośrodek może pozyskiwać dodatkowe środki na działalność w sprawach z zakresu pomocy

     i integracji społecznej z funduszy zewnętrznych, w tym funduszy Unii Europejskiej.

 

                                                        ROZDZIAŁ   V

                                              Postanowienia   końcowe

 

§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy

     powszechnie obowiązujące.

2. Zmiana Statutu wymaga formy właściwej dla jego ustanowienia.