ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Utworzono: poniedziałek, 02, grudzień 2019 14:03
Opublikowano: poniedziałek, 02, grudzień 2019 14:03

                                                                                                                                                                                                                                         Olkusz, dnia 02.12.2019r.

 

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY

 

 

 Miasto i Gmina Olkusz - Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu,  ul. Al. 1000-lecia 15 C,

32-300 Olkusz, tel./fax  032-641-32-12

 

Adres email do prowadzenia korespondencji elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę mebli biurowych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu

 

 

I.       Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych j.n:

 

L.p.

Nazwa

Opis

Ilość

1.

Szafa  na akta

Wys/szer/gł 180/80/38cm. z 4 półkami w rozstawie 34cm. w kolorze jasnym- buk, zamykana na klucz

18 szt

2.

Nadstawka na szafę

Wys/szer/gł 72/80/38cm z 1 półką w rozstawie 34 cm. w kolorze jasnym- buk, zamykana na klucz

13szt

3.

Nadstawka na szafę

Wys/szer/gł 40/80/38cm z 2 półkami w rozstawie 34 cm. w kolorze jasnym- buk, zamykana na klucz

3 szt

4.

Szafa ubraniowa

Wys/szer/gł 180/80/38cm w kolorze wiśni zamykana na klucz

1 szt.

5.

Szafa  na akta

Wys/szer/gł 180/80/38cm. z 4 półkami w rozstawie 34cm kolorze wiśni, zamykana na klucz

2 szt

6.

Komoda  z 4 szufladami

Wys/szer/gł. .80/80/38 cm w kolorze wiśni

1szt

7.

stolik

Blat 70/70 cm, wys. 75 cm.w kolorze -jasnym- buk

1szt

8.

stolik

Blat 80/80 cm , wys. 75 cm.w kolorze wiśni

1 szt

9.

stolik

Blat 60/50 cm, wys. 75 cm.w kolorze -jasnym- buk

3 szt

10.

Biurko

140/70 cm, półka na komputer z lewej strony, szuflady z prawej strony w kolorze wiśni zamykane na klucz, zabudowany tył

1 szt

11.

Biurko

140/60 cm w kolorze jasnym- buk szflady z lewej strony, zamykane na klucz,półka na klawiaturę, otwory na kable, z nadstawką, zabudowany tył

2 szt

12.

Biurko

120/60 cm kolorze jasnym- buk szuflady z lewej strony zamykane na klucz, półka na klawiaturę, otwory na kable,  zabudowany tył

6 szt

 

13.

Biurko 

120/60kolorzejasnym- buk, szuflady z lewej strony, zamykane na klucz,półka na klawiaturę, otwory na kable, z nadstawką, zabudowany tył

2 szt

14.

Biurko 

120/60 w kolorze wiśni, szuflady z lewej strony zamykane na klucz, półka na klawiaturę, otwory na kable, zabudowany tył

1 szt.

15.

komoda

Wys/szer/gł 73/80/38cm. kolor jasny - buk z 1 półką w połowie komody zamykana na klucz

4 szt.

16.

komoda

Wys/szer/gł 73/40/38cm. kolor jasny - buk z 1 półką w połowie komody zamykana na klucz

1 szt.

17.

komoda

Wys/szer/gł 100/40/38cm. kolor jasny - buk z 1 półką w połowie komody zamykana na klucz

3 szt

18.

lada

Dł. 220cm szer. 55cm, wys 70 cm podparta w 3 miejscach kolorze jasnym- buk, 

1 szt.

19.

lada

Dł. 89cm. szer 25cm, wys. 60cm. Kolor- buk

1 szt.

20.

Półka otwarta stojąca

Wys/szer/gł 100/50/30cm.

1 szt.

21.

Półka otwarta stojąca

Wys/szer/gł 180/40/35cm.

1 szt.

22.

Półka otwarta stojąca

Wys/szer/gł 180/80/35     cm.

1 szt.

23.

Krzesła biurowe obrotowe

Kolor czarny

9 szt.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia mebli do Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu oraz ich wniesienia do poszczególnych pomieszczeń i zamontowania.

Na dostarczone meble wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy liczonej od daty odbioru.

 

Wykonawca  zobowiązany jest do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia,  wszystkimi czynnikami mającymi wpływ na kształtowanie  się cen ofertowych oraz       warunkami wykonania zamówienia.

 

Termin wykonania zamówienia do23 grudnia 2019 r

Warunki płatności w terminie do 7 dni po otrzymaniu faktury wystawionej po  dostawie mebli

III. Kryteria oceny ofert:

- cena ofertowa brutto za meble –  100 pkt

 

IV. Forma złożenia oferty

 

Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 04.12.2019 r. w formie:

a)      pisemnej (osobiście, listownie) na adres:*, Ośrodek Pomocy Społecznej

 Al.1000-lecia 15 c, 32-300 Olkusz

 

b)      w wersji elektronicznej ( skan oferty oraz załączników z podpisem osoby upoważnionej,  pozostałych dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) na e-mail*:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

V. Do oferty należy załączyć :

 

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

 

2) Umocowanie do złożenia oferty (o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty). 

 

3) zaparafowany wzór umowy załącznik nr 6do zaproszenia do składania ofert.

 

 

                                                                                              ……………………………………

                                                                                              (Data i podpis osoby upoważnionej)

 Załączniki:

1. Wzór oferty

2. zal nr 1  - wzor umowy

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz.

§   inspektorem Ochrony Danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu jest   

             Jarosław Cieślik,  tel. 32 611-00-11 e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z udzieleniem zamówienia polegającego na dostawie mebli biurowych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

§   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania  o udzielenie zamówienia;

§   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przechowywania dokumentów księgowych (podatkowych);

§    Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

§   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§   posiada Pani/Pan:

     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§   nie przysługuje Pani/Panu:

     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.