Zapytanie ofertowe

                                                                                                                                             Olkusz, dnia  13.09.2019r.

 

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY

 

 

 Miasto i Gmina Olkusz - Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu,  ul. Al. 1000-lecia 15 C,

32-300 Olkusz, tel./fax  032-641-32-12

 

Adres email do prowadzenia korespondencji elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na

świadczenie usług polegających na przygotowaniu, opakowaniu   i dostarczeniu gorącego, dwudaniowego posiłku  dla dzieci  uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 9  i Szkoły Podstawowej Nr 6 w Olkuszu

I.       Opis przedmiotu zamówienia :

 

Usługi sklasyfikowano wg wspólnego słownika zamówień:

 

Symbol wspólnego słownika zamówień: 

55.52.31.00-3  usługi w zakresie posiłków szkolnych,

55.52.40.00-9  usługi dostarczania posiłków do szkół

Przedmiotem zamówienia jest :

świadczenie usług polegających na przygotowaniu, opakowaniu   i dostarczeniu w jednorazowym opakowaniu gorącego, dwudaniowego posiłku (o wartości kalorycznej minimum 900 kalorii) dla dzieci  uczęszczających do:

 

LP

Nazwa placówki

Planowana ilość posiłków dziennie

1

Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Kosynierów 14, Olkusz

około     5

2

Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Długa 67, Olkusz

około     3

Łączna ilość planowanych dziennie posiłków

około     8

 

 

objętych taką formą pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od  podpisania umowy ( nie wcześniej niż od  23września 2019r)  do 25.06.2020r.

 

Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia żywionych uczniów o 6 osób.

 

Średnia liczba żywionych dzieci  wynosi około 8 osób  - ofertę  należy sporządzić dla  14 osób.

Zamawiający nie zapewnia, ile osób i w jakim okresie będzie korzystało z gorącego posiłku.

Docelowa ilość posiłków nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, gdyż w okresie umownym jest zależna od ilości dzieci, którym zostanie przyznana taka forma pomocy w zakresie dożywiania , a ich ilość w ciągu roku jest zmienna, czyli zależna będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

Zadaniem wykonawcy jest przygotowanie i dostarczenie posiłku dla planowanej ilości uczniów wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wykonawca w pięciodniowym okresie żywienia zagwarantuje co najmniej przez 4 dni posiłki  mięsne.

Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń wyznaczonych w poszczególnych szkołach realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.

Transport posiłków powinien odbywać się w termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego typu ładunków.

 

Wykaz liczby dzieci uprawnionych do żywienia w poszczególnych szkołach przekazany będzie wykonawcy na dwa dni przed terminem rozpoczęcia żywienia w danym dniu.

 

Żywienie będzie odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, wakacji, ferii szkolnych i dni ustawowo wolnych od nauki, w godz. od 12-tej do 1330.

 

Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami    higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia  łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach /Dz. U. z 2016 r. poz. 1154/.

 

Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności.

Posiłki muszą być wykonywane pod nadzorem dietetyka wykonawcy przy współpracy ze służbami SANEPID.

 

Wykonawca przygotowywał i dostarczał będzie posiłki zachowując wymogi sanitarno - epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

Wykonawca przygotowywał będzie posiłki z własnych produktów, a Zamawiający będzie miał prawo kontroli, czy produkty wykorzystywane przez Wykonawcę odpowiadają potrzebom oraz normom żywienia zbiorowego.

Wykonawca podawał będzie tygodniowy jadłospis do wiadomości uczniów i personelu w sposób zwyczajowo przyjęty u Zamawiającego najpóźniej przed obiadem w pierwszy dzień tygodnia w którym obowiązuje. Jadłospis przygotowywany będzie zgodnie z wymogami stosowanymi w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. 

Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

Należność z tytułu świadczonych usług będzie wypłacana w okresach miesięcznych na podstawie wystawionych faktur VAT, w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania.

 

Ustalenie należności za zrealizowane usługi następować będzie na podstawie faktycznie wydanych posiłków potwierdzonych wykazem liczby żywionych dzieci oraz liczbą wydanych posiłków.

Wykonawcy są zobowiązani do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia,  wszystkimi czynnikami mającymi wpływ na kształtowanie  się cen ofertowych oraz       warunkami wykonania zamówienia.

 

Termin wykonania zamówienia  od  podpisania umowy ( nie wcześniej niż od  23września 2019r)  do 25.06.2020r.

 

II. Warunki udziału w postępowaniu

 

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem jak niżej.

 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy:

 

a. posiadają  kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności    zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

 

b)  dysponująodpowiednią bazą niezbędną do przygotowania opakowania i  dowiezienia 

zakładanej ilości posiłków tj.

- pomieszczeniami, narzędziami, wyposażeniem i urządzeniami technicznymi niezbędnymi  

  do przygotowania posiłków - spełniającymi wymagania sanitarne.

 

- środkiem transportu, którym dostarczane będą posiłki w jednorazowych opakowaniach –

   spełniającym wymagania sanitarne.

 

c) dysponuje personelem posiadający wymagane uprawnienia i zaświadczenia lekarskie- wymagania minimalne w zakresie obsady osobowej:  dietetyk, kucharka, oraz kierowca. 

 

b.   w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i zakresem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia(przygotowywanie, opakowanie i dostarczanie gorącego posiłku)  przez okres co najmniej 10 miesięcy  dla minimum 5 osób.  Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli przed upływem terminu składania ofert nastąpiła realizacja niniejszej usługi przez okres  co najmniej 10 miesięcy dla minimum 5 osób.

 

 

 

2) Zmówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

         uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

         posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

         pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

         pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 Ocena spełnienia warunku na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA

 

3) Z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których  upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego..

 

 Ocena spełnienia warunku na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa: oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, o których mowa w pkt. 2 oraz zawierające informacji, określone w pkt. 3 - Załącznik nr 4 do zaproszenia.

 

 

III. Kryteria oceny ofert:

- cena ofertowa brutto  za przygotowanie, opakowanie i dostarczenie jednego dwudaniowego posiłku (obiadu) –  100 pkt

 

IV. Forma złożenia oferty

 

Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 19.09.2019 r. w formie:

a)      pisemnej (osobiście, listownie) na adres:*, Ośrodek Pomocy Społecznej

 Al.1000-lecia 15 c, 32-300 Olkusz

 

b)      w wersji elektronicznej ( skan oferty oraz załączników z podpisem osoby upoważnionej,  pozostałych dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) na e-mail*:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

V. Do oferty należy załączyć :

 

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

 

2)Decyzję właściwego terenowo Organu Inspekcji Sanitarnej stwierdzającą  spełnienie 

wymagań higieniczno-zdrowotnych do produkcji posiłków  oraz  możliwości prowadzenia  Cateringu.

 

3) Decyzję właściwego terenowo Organu Inspekcji Sanitarnej zatwierdzającą środek transportu   do przewozu posiłków w termosach.

 

4) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia  wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami  - według załącznika nr 1do zaproszenia do składania ofert.

 

5)Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,

 w szczególności  odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z 

 informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia ,  a także zakresu   

 wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi  

 osobami,  - według załącznika nr 2   do zaproszenia do składania ofert.

 

6)  Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie  ostatnich 3 lat  przed upływem terminu składania oferty usług w zakresie przygotowywania,  i dostarczania gorących posiłków - obiadów a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy - w tym okresie,  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów na rzecz, których usługi te zostały wykonane – według załącznika nr 3  do zaproszenia do składania ofert.

 

7) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych załącznik nr 4   do zaproszenia do składania ofert.

 

8)  referencje

 

9) zaparafowany wzór umowy załącznik nr 5do zaproszenia do składania ofert.

 

 

                                                                                              ……………………………………

                                                                                              (Data i podpis osoby upoważnionej)

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz.

§   inspektorem Ochrony Danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu jest   

             Jarosław Cieślik,  tel. 32 611-00-11 e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z udzieleniem zamówienia polegającego na przygotowaniu, opakowaniu   i dostarczeniu gorącego, dwudaniowego posiłku  dla dzieci  uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 9  i Szkoły Podstawowej Nr 6 w Olkuszu

§   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania  o udzielenie zamówienia;

§   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przechowywania dokumentów księgowych (podatkowych);

§    Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

§   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§   posiada Pani/Pan:

     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§   nie przysługuje Pani/Panu:

     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

 

Załączniki:

1. wzór oferty

2. zał nr 1 do zaproszenia - wykaz narzędzi

3. zał nr 2 do zaproszenia - wykaz osób

4. zał nr 3 do zaproszenia - wykaz usług

5. zał nr 4 do zaproszenia- ośw. o braku powiązań

6. zał nr 5 - wzór umowy