Informacja o realizacji Projektu

„Nowa Jakość - Nowe Możliwości” 

 

Ośrodek  Społecznej w Olkuszu  od 1 lipca 2018 roku realizuje projekt pt. „Nowa Jakość – Nowe Możliwości” współfinansowany z Osi priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działania 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi  370 716 94 zł.

Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych

 

Celem głównym projektu jest  podniesienie jakości i efektywności  pracy pracowników socjalnych i całego Ośrodka, poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych, polegających na  oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy  socjalnej i usług socjalnych.

Realizacja celu głównego nastąpi poprzez:

1) Zmianę struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu,  polegającej na wyodrębnieniu 4 zespołów :

– Zespół ds. pierwszego kontaktu,
– Zespół ds. pracy socjalnej,
– Zespół ds. usług,
– Zespół ds. świadczeń przyznanych decyzją

2) Optymalne wykorzystanie kwalifikacji i potencjału zatrudnionych pracowników socjalnych, dzięki umożliwieniu im koncentracji przede wszystkim na świadczeniu pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin zgłaszających się do pomocy społecznej oraz zapewnienie możliwości podnoszenia ich kompetencji ( wizyty studyjne, szkolenia, superwizje).

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:

oddzielenie zadań związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego                  od świadczenia pracy socjalnej oraz usług,
zwiększenie profesjonalizmu pracowników socjalnych,
podniesienie jakości świadczonych usług.           

                                                                         

 

 

 

 

W związku z realizacją Projektu „Nowa Jakość – Nowe możliwości” w  ramach  struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu funkcjonują cztery Zespoły pracowników socjalnych:

Zespół ds. pierwszego kontaktu; parter - pok. 2

 Bogusława Szewczyk

 Ewa Graczyk

Zespół ds. pracy socjalnej; I piętro - pok. 12,17,18

Magdalena Jajkiewicz

Agnieszka Barczyk

Dorota Sułkowska

Marta Jędrasik

Janusz Gamrat

Aleksandra Szeliga

Zespół ds. usług;  parter  - drugie  wejście do budynku  Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dorota Bigaj

Renata Wcisło-Lekston

Aneta Ścigaj

Anna Mazur

Zespołu ds. świadczeń przyznanych decyzją; I piętro – pok. 12, 13,13a

Marta Nabielska

Katarzyna Kasprzyk

Iwona Głowacka

Magdalena Bień

Jadwiga Straś

Grażyna Głowicka

Jolanta Piątek

Dagmara Chaberka

Anna Knapczyk

Ewelina Piątek

Anna Walotek

Konrad Kantor