Zapytanie ofertowe

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Dotyczy: projektu nr RPMP.09.02.01-12-0327/17 „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz . Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu elektronicznego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

 

Tryb udzielenia zamówienia:

 

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 oraz jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności stosowaną w oparciu o dokument: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata2014-2020

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 Miasto i Gmina Olkusz NIP 6371998042

 Jednostka prowadząca Ośrodek Pomocy Społecznej - realizator projektu unijnego nr RPMP.09.02.01-12-0327/17

 

Cel zamówienia: Dostarczenie sprzętu elektronicznego niezbędnego do realizacji projektu „ Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

2.1 Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

 

Wspólny Słownik Zamówień

 

 CPV: 32324600-6 – telewizor

 

CPV: 38653400-1 – Ekran projekcyjny

 

CPV: 30191200-6 – Rzutnik

 

 

2.1.1. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

 

2.1.2. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

Oferent może złożyć 1 ofertę . Można wycofać ofertę złożoną w postępowaniu poprzez złożenie oficjalnego pisma z prośbą o wycofanie oferty

 

 

2.2 . Szczegółowy opis – zakup sprzętu elektronicznego

 

 • TELEWIZOR - 1 SZT.

 

Przekątna ekranu 50 cali

 

Rozdzielczość 4K UHD

 

Typ LED

 

Smart TV Tak

 

Złącza HDMI Min. 3 szt.

 

Złącza USB Min. 2 szt.

 

Wejście Ethernet (LAN) Tak

 

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi

 

Głośniki Min. 20 W

 

Odtwarzanie plików multimedialnych Tak

 

Gwarancja 2 lata

 

 

 

 

 • EKRAN PRZENOŚNY - 3 SZT.

 

 

 

Typ ekranu Na Trójnogu

 

Wymiary ekranu 200 cm x 200 cm

 

Rodzaj powierzchni Matt White

 

Współczynnik odbicia światła 1.0 (Gain)

 

Kąt widzenia 75 (stopnie)

 

Wyposażenie pokrowiec

 

Gwarancja 2 lata

 

 

 

 • RZUTNIK – 3 SZT.

 

 

 

Kontrast 25000:1

 

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080

 

Jasność 3400 Lum.

 

Złącza Audio out x1,

 

Mini-jack 3.5 mm x 1

 

USB x 1,

 

HDMI x2,

 

VGA x 1

 

Głośnik 2W

 

Czas pracy lampy 4500 h – tryb normalny (6000h tryb ECO)

 

Odległość projekcji 2-5 m

 

Wyposażenie Kabel zasilający, Skrócona instrukcja

 

uruchomienia, Pilot z bateriami,

 

Instrukcja obsługi

 

Gwarancja 2 lata

 

 

 

Informacje ogólne:

 

1. Wykonawca dostarczy urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane najpóźniej 12 miesięcy przed datą podpisania umowy, kompletne, wolne od wad, w pełni sprawne i gotowe do użycia, spełniające wymogi bezpieczeństwa oraz techniczne i funkcjonalno – użytkowe.

 

2. Gwarancja i serwis zgodnie z okresami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia.

 

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem oraz wniesieniem do pomieszczeń, w godzinach pracy Placówek wsparcia dziennego tj. w godzinach od 8.00 do 14.00. Przy dostarczeniu towaru wymagana jest obecność przedstawiciela Wykonawcy celem sprawdzenia zgodności towaru z charakterystyką przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru. Wykonawca ponosi koszty dostawy. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do :

 

1. Placówki wsparcia Dziennego – lokalizacja Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Francesco Nullo 36,

 

32-300 Olkusz

 

2. Placówki wsparcia Dziennego – lokalizacja Szkoła Podstawowa nr 9 w Olkuszu, ul. Kosynierów 14,

 

32- 300 Olkusz

 

3. Placówka wsparcia Dziennego – lokalizacja Szkoła Podstawowa nr 10w Olkuszu ul. Żeromskiego 1,

 

32-300 Olkusz

 

 

 

III. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Cena brutto podana w ofercie musi być ostateczna. W całościowej cenie oferty musi być zawarty koszt: dostawy, rozładunku i wniesienia.

 

2. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

3. Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty były w oryginalnych opakowaniach producentów

 

(fizycznie nie uszkodzonych), z naniesionym symbolem, logiem lub oryginalnym hologramem

 

 

 

producenta - posiadały na opakowaniu zewnętrznym informację pozwalającą na jego

 

identyfikację.

 

4. Wady towaru, których Zamawiający nie mógł stwierdzić przy odbiorze, zostaną usunięte przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający sprawdzi towar w ciągu 7 dni od daty protokolarnego jego odbioru.

 

5. Wszystkie nazwy własne i marki handlowe urządzeń i wyposażenia zawarte w Zapytaniu ofertowym, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.

 

6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć zastosowanie innego niż opisane nazwą urządzenia lub elementu wyposażenia z zachowaniem takich samych parametrów technicznych, jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.

 

7. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia minimum 2 letniej gwarancji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

 

8. Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT z uwzględnieniem zasad związanych z odwrotnym obciążeniem podatku VAT. Podstawą wystawienia faktury jest przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy protokołem odbioru oraz pozytywna weryfikacja z zakresu sprawdzenia towaru, opisana w pkt. 4.

 

 

 

IV. TERMIN WYKONANIAZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 7 dni od podpisania umowy.

 

 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

1. Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem jak niżej.

 

 

 

2. Zmówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Ocena spełnienia warunku na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.

 

 

 

3. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego zgodnie z odpisem właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

 

Ocena spełnienia warunku na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.

 

 

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa: oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, o których mowa w pkt. 2 oraz zawierające informacji, określone w pkt. 3 - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIAOFERTY

 

1. Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu oferty załączonym do niniejszego zapytania.

 

2. Oferta powinna: być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, być podpisana czytelnie przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta.

 

3. Kompletna oferta zawiera:

 

 • formularz ofertowy(wg wzoru ),

 • aktualny wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 • oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

 

 

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIAOFERT

 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, Al. 1000-lecia 15 C , 32-300 Olkusz w pok. nr 20(sekretariat)

 

do dnia 22.07.2019 r.

 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień

 

 

 

VIII. OCENA OFERT

 

 

 

Ustala się następujące kryterium oceny – cena całości zamówienia - cena 100%

 

A) cena – 100 pkt.

 

Sposób dokonywania oceny ofert:

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nie odrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej zapytaniu ofertowym

 

Sposób obliczania kryterium

 

Cena– cena usługi będzie oceniana w skali od 0-100 pkt.

 

Liczba punktów będzie obliczana wg wzoru:

 

C = (Cn : Co) x 100

 

gdzie: C – ilość punktów przyznana za cenę ofercie rozpatrywanej

 

Cn – cena brutto oferty najtańszej;

 

Co – cena brutto oferty badanej

 

Zamawiający informuje, iż cena podana w ofercie będzie ceną obowiązującą w okresie trwania umowy.

 

Oferent wskazuje w ofercie wartość podatku VAT oraz zastosowaną stawkę VAT. Dla porównania ofert w postępowaniu zamawiający będzie brać pod uwagę całkowitą kwotę niezbędną do realizacji zamówienia, a zatem kwotę, jaką będzie musiał zapłacić z tytułu realizacji zamówienia (zawierającą także podatek od towarów i usług). Dlatego też niezbędne jest wskazanie przez oferenta stawki podatku VAT.

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJOFERTY

 

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do oferentów drogą e-mail oraz zostanie opublikowana na bazie konkurencyjności.

 

X. ZMIANA UMOWY

 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:

 

a) konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek przyczyn obiektywnie uzasadnionych i niezależnych od Stron, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć,

 

b) zmiany zasad finansowania zamówienia,

 

c) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich,

 

d) wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczają poza zdefiniowany przedmiot zamówienia i nie są traktowane jako zamówienie dodatkowe lub uzupełniające,

 

e) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) , o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy,

 

f) zmiany nazwy (firmy) bądź siedziby (adresu), którejkolwiek ze stron umowy, zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

 

 

 

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania:

 

a) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy

 

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 

 

 

XII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowych informacji udziela :

 

Wiesława Sochacka , Anna Gołąb nr tel. 32 641 32 12, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz.

 • inspektorem Ochrony Danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu jest

 

Jarosław Cieślik, tel. 32 611-00-11 e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem na dostarczenie sprzętu elektronicznego niezbędnego do realizacji projektu „ Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 • posiada Pani/Pan:

 

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

 • nie przysługuje Pani/Panu:

 

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

______________________

 

* Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI

 

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr1

 

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 2

 

3. Wzór umowy – Załącznik nr 3