Zaproszenie do złożenia ofert

                        

 

 Zaproszenie do złożenia oferty

 

na zorganizowanie kursu komputerowego ECDL obejmującego 4 moduły (B1-B4) ” wraz z egzaminem zewnętrznym w ramach projektu „ Nowa szansa-aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Olkusz” realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Nr RMP  09.01.01-12-0077/18

dla 8 uczestników projektu.

 

I. Zamawiający

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz    

tel/fax 32 641-32-12               

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przeprowadzenie 80 godzinnego (średnio 12 dni) kursu komputerowego – ECDL obejmującego 4 moduły (B1-B4), celem którego  jest  nabycie kwalifikacji zawodowych zgodnie z ustalonymi standardami kształcenia oraz przygotowanie merytoryczne do zdania egzaminu zewnętrznego ECDL.

III. Warunki organizacyjne szkoleń:

 

1.      W ramach realizacji kursu Wykonawca zapewni całościową realizację kursu min.: koszt wykwalifikowanego personelu do przeprowadzenia zajęć, zaświadczenie ukończenia kursu, egzamin oraz właściwego świadectwa potwierdzającego nabycie kwalifikacji, materiały dydaktyczne. Odbiór materiałów zostanie potwierdzony pisemnie przez każdego uczestnika. Koszty z tym związane powinny zostać pokryte w ramach Zamówienia i mieścić się w cenie całościowej usługi.

2.      Wykonawca zapewni  nieodpłatny dostęp do sali na potrzeby kursu (salę wykładową zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, wyposażoną m.in. w rzutnik/projektor, komputery oraz wyposażoną w odpowiednią liczbę miejsc: krzesełi stolików dostosowaną do ilości osób szkolonych).

3.      Zamawiający wymaga, aby kurs prowadziła wykwalifikowana kadra dydaktyczna o kwalifikacjach i doświadczeniu odpowiednim do zakresu obejmującego przedmiot zamówienia.

4.      Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW.

5.  Zapewnienia uczestnikom szkoleń przerwy kawowej (kawa, herbata, woda mineralna,ciastka lub ciasto, cukier,mleko,cytryna- w ilości nie limitowanej na uczestnika) a w przypadku, kiedy czas trwania zajęć przekracza 6 godzin także ciepłego posiłku (obiad dwudaniowy składający się z zupy i drugiego dania oraz napoju).

6.      Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.

7.      Wykonawca zobowiązany będzie do informowania koordynatora projektu Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na: nieobecności uczestnika, zmianach w harmonogramie zajęć.

8.      W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:

a) prowadzenia list obecności na zajęciach, dziennika zajęć, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.

b) prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.

9.      Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity U. 2018 poz. 1000) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

10.  Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez Uczestnika Projektu kwalifikacji do wykonywania zawodu  zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu Nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-105/17

 

 

IV. Miejsce realizacji zamówienia:     Olkusz          

V. Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna w okresie od podpisania umowy do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 31.12.2019r.

VI. Warunki przystąpienia do  zapytania ofertowego

Wymagania konieczne:

   Doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu szkoleń w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat,

   Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia,

   Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia,

   wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (kserokopia),

VII. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: cena brutto – szkolenia dla 1 (jednego) uczestnika-100%

   Cena brutto – 100%, przy czym 100 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:

najniższa cena brutto

C=(C min /Co) x100

C-liczba punktów przyznana danej ofercie,

   C min= najniższa cena spośród ważnych ofert,

   Co -cena badanej oferty

 

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

VIII.  Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w terminie do 18.06.2019 na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz z dopiskiem „nabór na kurs komputerowy ECDL w ramach Projektu„Nowa szansa-aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Olkusz” lub osobiście w siedzibie Ośrodka pok. 20

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS oraz na tablicy informacyjnej OPS w Olkuszu.

IX. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji.

2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

 

Złączniki: 1.formularz ofertowy

                  2.Rodo

                  3. Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.01.01-IP-014-12-105/17