Zarządzenie Dyrektora

 

ZARZĄDZENIE NR 14/2019

 

DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU

 

                                                                      z dnia 03.06.2019r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: -  „Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczestników projektu”; - „Świadczenie wsparcia specjalistycznego na rzecz uczestników projektu” w ramach projektu „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice”- utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz.

 

Na podstawie § 7 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu przyjętego uchwałą XVII/285/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 maja 2016r. oraz Zarządzenia Nr 0050.302.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 16 kwietnia 2019r. i art.4 ust.1 pkt. 1, pkt.14, pkt 15, pkt 32a , art.11 ust.1 pkt.2 i ust.2 oraz art.13 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019r. poz.688 z późń.zm.)

 

Zarządzam co następuję:

 

§1

 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.:

- „Kształtowanie kompetencji kluczowych uczestników projektu”;

- „Świadczenie wsparcia specjalistycznego na rzecz uczestników projektu”.

oraz powołania Komisji Konkursowej którego zasady i tryb określa Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia

 

§2

 

1. Powołuje się Komisję Konkursową oceniającą oferty złożone na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.

- „Kształtowanie kompetencji kluczowych uczestników projektu”;

- „Świadczenie wsparcia specjalistycznego na rzecz uczestników projektu” w składzie:

    

Jadwiga Odrzywolska – Przewodniczący Komisji

Wiesława Sochacka – członek Komisji

Bożena Szymonek – członek Komisji

Anna Gołąb – Sekretarz Komisji

Mirosława Drapacz – przedstawiciel organizacji pozarządowej – Członek Komisji

Maria Beszterdo – przedstawiciel organizacji pozarządowej – Członek Komisji

 

2. Do zakresu zadań Komisji należy m.in.:

a) zamieszczenie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert ( wg art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

 

 b) dokonanie oceny ofert złożonych na ogłoszony otwarty konkurs ofert, o którym mowa  w §1 zgodnie z procedurą i kryteriami, określonymi w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

 

c) przedłożenie Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu propozycji wyboru ofert.

 

3. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem podpisania umowy z oferentem, który wygrał konkurs.

 

§3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Pomocy Środowiskowej.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączniki

Ogłoszenie

 Umowa

Oferta

Sprawozdanie