Zaproszenie do składania ofert - nabór na stanowisko trenera prowadzącego warsztaty kompetencji społecznych

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

nabór na stanowisko: Trenera prowadzącego warsztaty kompetencji społecznych

 

W RAMACH PROJEKTU „NOWA SZANSA- AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE OLKUSZ”

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz

tel/fax 032 641-32-12

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji Trenera w ramach projektu „ Nowa szansa – aktywizacja społeczna

i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Olkusz”.

        Przeprowadzenie treningów kompetencji społecznych o charakterze grupowym w czterech

            obszarach tematycznych:

        samoocena – obraz samego siebie – rozwijające zdolność do trafnego postrzegania swojej osoby;

        samoakceptacja – źródła budowania poczucia własnej wartości;

        autoprezentacja – czyli sztuka kreowania wizerunku. Wyniki warsztatów będą podstawą do zdiagnozowania potrzeb osób w zakresie konieczności zmiany wizerunku (np. zakup odpowiedniego ubioru wykorzystanego podczas spotkań z pracodawcą, zmiana sposobu uczesania, drobne usługi kosmetyczne itp.). Brak środków na sfinansowanie takich zamierzeń z powodu ubóstwa powoduje istotna barierę w zakresie kreowania poczucia własnej wartości, efektywnego prezentowania swojej osoby w kontaktach z innymi. W tym zakresie uzupełnieniem warsztatów będzie możliwość realnej zmiany wizerunku osoby poprzez wsparcie finansowe;

        moja rola w grupie – trening umiejętności odnajdywania się w różnych rolach/sytuacjach życiowych. Uzupełnieniem warsztatu w tym zakresie będzie organizacja 2 wydarzeń integracyjnych dla uczestników i ich rodzin, realizowanych w przestrzeni publicznej objętej rewitalizacją. Za organizacje wydarzenia współodpowiedzialni będą uczestnicy projektu ćwicząc w ten sposób pracę w grupie i różne role społeczne.

 

         Opracowanie materiałów szkoleniowych na każdy obszar dydaktyczny (skrypty, prezentacje, wydruki)

Przewiduje się, że każdy trening będzie trwał 3 dni szkoleniowe (24 godziny) w grupach liczących po 6 osób. Stąd 4 szkolenia w 2 grupach po 24 godz. Łączna liczba przewidzianych godzin do realizacji w okresie nie wcześniejszym niż od 01.04.2019r. do 31.12.2019r. wynosi: 192 godziny. Usługa przewidziana jest od podpisania umowy do 31.12.2019 roku.

 

III. Miejsce wykonywania pracy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, ul. Aleja 1000-lecia 15c

 

IV. Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna w okresie od podpisania umowy nie wcześniej niż od 01.04.2019r. do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 31.12.2019r.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.    Wykształcenie wyższe II-stopnia

2.    Przynajmniej 3-letni staż pracy jako trener w danym obszarze tematycznym lub 300 godz. udokumentowanego wsparcia  trenerskiego

3.    Doświadczenie w pracy z grupą docelową

4.    Załączenie zarysu materiałów szkoleniowych opracowanych na każdy obszar tematyczny

 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty.

 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny:

1.    Należy podać cenę ryczałtową oferty netto i brutto, która musi określać wycenę przedmiotu zamówienia

2.    Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

3.    W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

4.    Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto, należny podatek VAT w złotych i (%) i brutto. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/ gr).

5.    Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę 1 (jednej) godziny zegarowej przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym

 

VII. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:

Oferty we wstępnej ocenie zostaną sprawdzone pod względem kompletności i spełniania wymogów formalnych.

1) Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone. Zamawiający nie odpowiada za braki formalne ofert i ich skutek.

2) Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

4) Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

cena brutto – 1 (jednej) godziny -100%

Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100% przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie:

Cmin – najniższa cena brutto za 1(jedną) godzinę wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

of. licz. – zaoferowana cena brutto za 1(jedną) godzinę wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1 – ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

 

VIII.  Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 20.03.2019 do godziny 15:00 na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz z dopiskiem „Oferta na stanowisko trenera w ramach Projektu „Nowa szansa – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Olkusz”, osobiście w siedzibie Ośrodka pok. nr 20, lub elektronicznie za pośrednictwem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS.

 

IX. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

1.    Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji.

2.    Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

 

X. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Aleksandra Szeliga
tel. 32/641 32 12 wew. 35

 

 

1. formularz ofertowy-trener