Zaproszenie do składania ofert POWR

 

 

 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU

 

32-300 Olkusz, Aleja 1000-lecia 15 C

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                 

                                                                                              Olkusz, dnia 27.02.2019r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

Al.1000-lecia 15c

32-300 Olkusz

Tel./fax 32/641 32 12

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu 
w ramach Projektu  POWR 02.05.00-00-0168/17„Nowa jakość – nowe możliwości” - oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług, z zakresu:

 

Proponowane obszary tematyczne szkoleń:

I. Prawidłowy tryb postępowania z klientem, zgłaszającym się po pomoc do ośrodka pomocy społecznej, wybrane strategie radzenia sobie z trudnymi klientami i z sytuacjami trudnymi w kontakcie z klientami (skuteczna praca zespołu ds. pierwszego kontaktu).

 

 

 II. Rodzinny wywiad środowiskowy w postępowaniu w sprawach pomocy społecznej, najnowsze orzecznictwo sądów w sprawach związanych z wywiadem środowiskowym.    

 

 III. Postępowanie w sprawach pomocy społecznej.

 

 IV. Najważniejsze zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania OPS w 2019r.    

 

 V. Ocena wiarygodności klienta w zadaniach realizowanych przez pracownika socjalnego - wykrywanie oznak nieszczerości i wprowadzania w błąd - motywy kłamania, charakterystyka osoby kłamiącej, czynniki wpływające na zachowania osoby kłamiącej oraz strategie stosowane przez osoby nieszczere, metody wykrywania kłamstwa i wskazówki demaskujące kłamstwo.

 

 VI. Praca socjalna z osobą i rodziną. Diagnoza potrzeb rodziny wieloproblemowej. Praca socjalna prowadzona w obszarze problemów opiekuńczo – wychowawczych (rodziny z dziećmi oraz rodzice, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej). Praca socjalna w obszarze problemu przemocy w rodzinie oraz uzależnienia.

 

 VII. Usługi opiekuńcze i pomoc instytucjonalna po zmianach 2019 - zagadnienia praktyczne. Przesłanki wydania decyzji o przyznaniu pomocy w postaci usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, skierowania do Domu Pomocy Społecznej, miejsca w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

 

 VIII. Rozszerzenie wiedzy pracowników socjalnych w zakresie Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w obszarze pomocy społecznej.

 

 IX. Praca socjalna z osobami zaburzonymi psychicznie .Działanie pracownika socjalnego w przypadku kryzysu doświadczanego przez osobę zaburzoną psychicznie - skuteczny model interwencji kryzysowej. Postępowanie pracownika socjalnego w sytuacjach krytycznych z udziałem osób zaburzonych psychicznie –  agresja słowna i fizyczna.

 

 X. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 

3.      Forma prowadzenia szkoleń: warsztatowa, symulacje, studia przypadków, ćwiczenia interakcyjne, psychotesty, mini wykłady, dyskusje moderowane, informacje zwrotne, wypracowywanie standardów odpowiednio do tematyki szkolenia.

 

4.      Wymagania:

            a. Wykonawca powinien prowadzić działalność gospodarczą i posiadać wpis do rejestru  instytucji szkoleniowych (do oferty należy załączyć KRS lub wpis do ewidencji   gospodarczej, NIP, REGON, Nr konta bankowego)

            b. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do prowadzenia   szkoleń o podanej tematyce oraz doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, min. 5 usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu wsparcia społecznego i pomocy społecznej, podobnych zakresem do przedmiotu zamówienia.

            c. Wykonawca przeprowadzi szkolenia osobiście lub zapewni odpowiednio przeszkoloną przygotowaną kadrę/trenera posiadającego wykształcenie minimum wyższe magisterskie, odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do prowadzenia szkoleń o podanej tematyce raz doświadczenie min. 3 letnie w realizacji zbliżonych tematycznie szkoleń z podanego w zapytaniu zakresu;

            d. Wykonawca w załączeniu do oferty powinien przedstawić dokumenty poświadczające doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń o podanej tematyce m.in.: podaniem ilości  przeprowadzonych szkoleń, podobnych zakresem do przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat np. (poświadczenia, referencje, protokoły odbioru, itp., z treści których będzie jednoznacznie wynikać, że usługi te zostały wykonane należycie).

            e. Wykonawca powinien zapewnić: salę szkoleniową odpowiednio wyposażoną i niezbędne materiały dla uczestników szkolenia, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy  i obiadowy w trakcie trwania szkolenia.

            f. Szkolenia powinny odbyć się w terminie do 31.05.2019 r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zamawiającym.

            g. Szkolenia winny mieć charakter wyjazdowy i mogą być łączone z innymi uczestnikami   szkoleń.

 

5.      Oferent może przedłożyć ofertę na przeprowadzenie jednego lub wielu szkoleń 
z przedstawionej tematyki.

 

Oferta winna zawierać cenę brutto za zorganizowanie szkolenia dla jednego uczestnika.

 

7.      Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:

            Oferty we wstępnej ocenie zostaną sprawdzone pod względem kompletności i spełniania wymogów formalnych.

            1) Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę, podając uzasadnienie. Zamawiający nie odpowiada za braki formalne ofert i ich skutek.

            2) Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane, w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą (np. czytelnie lub parafowane i opatrzone imienną pieczęcią), przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy   zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej   ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG).

            3) Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

            4) Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

            Cena – max. 60/100 pkt.

            Cena – będzie obliczana wg wzoru:

 

                                           najniższa cena brutto spośród oferowanych  

Liczba punktów =     ----------------------------------------------------------------------x 60 pkt.

                                                        cena brutto badanej oferty

 

Doświadczenie trenera/liczba przeprowadzonych szkoleń z zakresu podanej powyżej tematyki – max. 40/100 pkt.

 

 

            Obliczane wg wzoru:

 

                                             łączna ilość przyznanych punktów w ofercie badanej

 Liczba punktów =  ----------------------------------------------------------------------- x 40 pkt.

                                      max. ilość przyznanych punktów w złożonych ofertach

 

W ramach kryterium pod uwagę będzie brane doświadczenie trenera prowadzącego

            szkolenia, weryfikowane na podstawie oceny doświadczenia.

            Ocena doświadczenia trenerów:

            20 pkt – przeprowadził nie mniej niż 5 szkoleń z tematyki danego szkolenia

            30 pkt – przeprowadził od 6 do 10 szkoleń z tematyki danego szkolenia

            40 pkt – przeprowadził 11 i więcej szkoleń z tematyki danego szkolenia

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w wyniku sumowania punków w kryteriach oceny ofert i odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym ogłoszeniu. 

 

 8. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

 

Oferty należy składać do 06 marca 2019r. na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz z dopiskiem „Oferta szkoleniowa 
w ramach Projektu „Nowa jakość – nowe możliwości” lub osobiście w siedzibie Ośrodka pok. nr 20, lub elektronicznie za pośrednictwem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS oraz na tablicy informacyjnej OPS w Olkuszu.

 

 9. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Magdalena Jajkiewicz 
tel. 32/641 32 12 wew. 49