Zaproszenie do składania ofert na stanowisko PSYCHOLOG

 

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU

 32-300 Olkusz, Aleja 1000-lecia 15 C

                           e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                             

                                                                                                       Olkusz, dnia 22.01.2019r.

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Na stanowisko Psycholog/Psycholożka

 

1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

Al. 1000-lecia 15c

32-300 Olkusz

Tel./fax 32/641 32 12

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi psychologiczne w tym spotkania indywidualne z dzieckiem, spotkania z rodzicami, zajęcia specjalistyczne realizowane w ramach Projektu ”Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Usługi te wykonywane będą osobiście przez oferenta na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Usługi świadczone będą w ilości 195 godzin w okresie od luty 2019-grudzień 2019

3. Miejsce wykonania pracy:

Placówki wsparcia dziennego w Olkuszu lokalizacja:

- Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Francesco Nullo 36, 32-300 Olkusz

- Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Kosynierów 14, 32-300 Olkusz

- Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Żeromskiego 1, 32-300 Olkusz

4. Termin wykonania zamówienia:

Luty – grudzień 2019r.

5. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe II stopnia psychologia;

- 2 letni staż pracy jako psycholog

6. Wymagania dodatkowe:

- komunikatywność i umiejętność pracy z dziećmi,

- zaangażowanie i dyspozycyjność.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę proszę przedstawić na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – załącznik nr 1

Oferta powinna zawierać:

a)      CV,

b)      Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje – dyplom, zaświadczenia, certyfikaty;

c)      Dokumenty potwierdzające doświadczenie – referencje, zaświadczenia, świadectwa pracy;

d)      Dane teleadresowe oferenta;

e)      Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

f)       Wycenę (brutto) za godzinę zegarową pracy.

8. Miejsce, termin i sposób składania oferty:

Oferty należy składać w terminie do dnia 29 stycznia 2019r na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Al. 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz  z dopiskiem „Nabór na stanowisko psycholog/psycholożka lub osobiście w siedzibie Ośrodka pok.nr.20.

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

9. Załączniki:

- formularz oferty

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Załącznik nr 1

 

                                                                                                              ...............................

                                                                                                             (miejscowość, data)

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY

dotyczy zaproszenia do składania ofert na psychologa/psycholożkę

 

1. Dane Wykonawcy:

Imię i nazwisko/Nazwa:.............................................................................

Adres:.......................................................................................................

Nr tel.........................................................................................................

NIP...........................................................................................................

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę brutto za 1 godz. pracy zegarowej:................................zł

(słownie brutto:................................................................zł)

3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

a) ...........................

b)............................

c)............................

d)...........................

 

 

..........................., dnia .................................

                                                                                                  ............................................