Informacja o realizacji Projektu

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkusz realizuje Projekt pt. „Nowa  szansa – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Olkusz” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: od 2019-01-01 do: 2019-12-31
Wartość dofinansowania projektu z UE: 165.342,00 zł

Wkład własny: 30.000 zł

Główny cel projektu: aktywizacja społeczno-zawodowa 12 osób zagrożonych ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Olkusz

W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające

z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie,

w tym wsparcie o charakterze społecznym i zawodowym. Na kompleksową ścieżkę wsparcia składają się:

      identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika

      usługi aktywnej integracji zwiększającej kompetencje psychospołeczne osoby i jej otoczenia w tym:

- indywidualne wsparcie psychologiczne

- trening kompetencji i umiejętności społecznych

- specjalistyczne usługi doradcze w zakresie finansowo – prawnym

- indywidualne doradztwo zawodowe

      szkolenie komputerowe ECDL zakończone egzaminem zewnętrznym

      szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych

      wsparcie w formie pracy socjalnej oraz pomocy finansowej z tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej