Zaproszenie do składania ofert - poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

Utworzono: czwartek, 10, styczeń 2019 14:27
Opublikowano: czwartek, 10, styczeń 2019 14:27

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU

32-300 Olkusz, Aleja 1000-lecia 15 C

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                 Olkusz, dnia 08.01.2019r.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

Al.1000-lecia 15c

32-300 Olkusz

Tel./fax 32/641 32 12

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie  (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, wykonywane osobiście przez oferenta na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Dyżury będą realizowane w każdy czwartek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach popołudniowych – 15.00 – 17.00. Jeden dyżur nie może trwać krócej niż 2 godziny zegarowe.

3. Miejsce wykonania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

4. Termin wykonania zamówienia: styczeń –grudzień 2019 rok (dwie godziny w tygodniu)

5. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe kierunkowe potwierdzone dyplomem w zawodzie psychologa;

- co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie psychologa

6. Wymagania dodatkowe:

- komunikatywność i umiejętność współpracy z klientami;

- rzetelność, operatywność;

- zaangażowanie i dyspozycyjność;

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – zał. nr 1

Oferta powinna posiadać:

1. CV,

2. dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje – dyplom, zaświadczenia, certyfikaty,

3. dokumenty potwierdzające doświadczenie – zaświadczenia, referencje, świadectwa pracy

4. dane teleadresowe oferenta,

5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

6. wycenę (brutto) za godzinę zegarową pracy.

8. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać do 22 stycznia 2019r. na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz z dopiskiem „Nabór na stanowisko psychologa” lub osobiście w siedzibie Ośrodka pok. nr 21.

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS oraz na tablicy informacyjnej OPS w Olkuszu.

9. Załączniki:

- formularz oferty                                                                                                                                     

 

                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                               …………………………                                                                                                                            miejscowość, data

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

dotyczy zaproszenia do składania ofert na psychologa

w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu

 

1. Dane Wykonawcy:

Imię i nazwisko/Nazwa: ………………………………………………………………......

Adres: …………………………………………………………………………………......

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

…………………………………………………………………………………..........+ (kopie dokumentów – zaświadczenie, dyplom w formie załączników)

nr telefonu ……………………...........

e-mail …………………………………

 

2. Przedmiot zamówienia:

Oświadczam, że usługę opisaną w zapytaniu ofertowym z dnia 08 stycznia 2019 roku wykonam na warunkach zgodnych z treścią przedstawionego zapytania ofertowego przy zastosowaniu niżej wymienionych warunków cenowych:

a). Cena usługi:

Cena brutto za 1 godz. pracy zegarowej - ……………….zł. (słownie: …………………………………………………………………..).

W cenie oferty zostały zwarte wszystkie koszty wykonania zamówienia, jak i wszystkie inne składniki, opłaty i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz inne niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

 

 

         ……………………………………………

(podpis i pieczęć oferenta)

 

3. Załączniki:

 

- ……………………………………………..

- ……………………………………………..

 - ……………………………………………..

 - ….................................................

 - …................................................