Zaproszenie do złożenia oferty na stanowisko pracy SUPERWIZOR PRACY SOCJALNEJ

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU

32-300 Olkusz, Aleja 1000-lecia 15 C

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                         

                                                                                                                Olkusz, dnia 18.10.2018r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na stanowisko pracy: SUPERWIZOR PRACY SOCJALNEJ

w ramach realizacji Projektu „NOWA JAKOŚĆ-NOWE MOŻLIWOŚCI”

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Olkusz - Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

32-300 Olkusz, Al.1000-lecia 15c

Tel./fax 32/641 32 12

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu cyklu superwizji dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, dla podniesienia efektywności i skuteczności udzielanych usług.

 

Sesje superwizyjne realizowane będą w dwóch grupach liczących do 12 osób.

 

Wykonawca będzie ustalał z Zamawiającym harmonogram spotkań superwizyjnych, odpowiadający potrzebom zgłaszanym przez pracowników socjalnych.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji przedmiotu umowy zarówno przez upoważnionych pracowników Zamawiającego jak           i przez zewnętrzne podmioty kontrolujące.

3. Miejsce wykonania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu.

4. Termin wykonania zamówienia: listopad 2018 rok - czerwiec 2019 rok - łączna liczba godzin grupowych spotkań superwizyjnych w trakcie trwania umowy wynosi 40 godzin zegarowych. Spotkania będą odbywały się w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego.

5. Wymagania niezbędne:

Przedmiot zamówienia musi być realizowany przez certyfikowanego superwizora pracy socjalnej, wpisanego do rejestru wydanych certyfikatów pracy socjalnej; z pełną zdolnością do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; niekaranego za przestępstwa popełnione umyślnie.

6. Wymagania dodatkowe:

- realizowanie usługi w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie z ustalonym                  z Zamawiającym harmonogramem;

- ewidencjonowanie wykonanych godzin pracy;

- przedstawianie dokumentów rozliczeniowych niezwłocznie po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w którym wykonana zostanie usługa;

- utrzymywanie stałego kontaktu z Zamawiającym, w tym bieżące informowanie                      o wszystkich zaistniałych problemach;

- przestrzeganie obowiązków wynikających z realizacji umowy, przepisów prawnych, procedur, standardów oraz innych obowiązujących dokumentów;

przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

7. Forma złożenia oferty:

Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – zał. nr 1

Oferta powinna posiadać:

1. CV,

2. dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje – dyplom, zaświadczenia, certyfikat superwizora pracy socjalnej,

3. dane teleadresowe oferenta,

4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

5. wycenę (brutto) za godzinę zegarową pracy.

8. Miejsce, termin i sposób składania oferty:

Oferty należy składać do 05 listopada 2018r. na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej                     w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz z dopiskiem „Nabór na stanowisko superwizora pracy socjalnej w Projekcie „Nowa Jakość-Nowe Możliwości” lub osobiście                w siedzibie Ośrodka pok. nr 21.

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS oraz na tablicy informacyjnej OPS w Olkuszu.

9. Załączniki:

- formularz oferty

 

 

 

 

                                                                                                                                      

 

                          …………………………

miejscowość, data

 

FORMULARZ OFERTOWY

dotyczy zaproszenia do składania ofert na stanowisko certyfikowanego superwizora pracy socjalnej

w Projekcie „Nowa Jakość-Nowe Możliwości”

 

1. Dane Wykonawcy:

Imię i nazwisko/Nazwa: ………………………………………………………………......

Adres: …………………………………………………………………………………......

NIP: ….................................................................................................................................

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

…………………………………………………………………………+ (kopie dokumentów – certyfikat superwizora pracy socjalnej, zaświadczenia, dyplom w formie załączników)

nr telefonu ……………………...........

e-mail …………………………………

2. Przedmiot zamówienia:

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Usługę opisaną w zapytaniu ofertowym z dnia 18 października 2018 roku wykonam na warunkach zgodnych z treścią przedstawionego zapytania ofertowego przy zastosowaniu niżej wymienionych warunków cenowych:

a). Cena usługi:

Cena brutto …............zł za 1 godz. pracy zegarowej - ……………….zł. (słownie: ………………..………………………………………………………..), w tym należny podatek ….......%VAT w wysokości ….......................zł.

W cenie oferty zostały zwarte wszystkie koszty wykonania zamówienia, jak i wszystkie inne składniki, opłaty i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz inne niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie                      z wymaganiami Zamawiającego.

 

……………………………………………

(podpis i pieczęć oferenta)

3. Załączniki:

- ……………………………………………..

- ……………………………………………..

- …..................................................................