Zaproszenie do składania ofert na stanowisko pracy PRAWNIK


 

                 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU

32-300 Olkusz, Aleja 1000-lecia 15 C

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                        

                                                                                                             Olkusz, dnia 18.10.2018r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na stanowisko pracy: PRAWNIK

w ramach realizacji Projektu „NOWA JAKOŚĆ-NOWE MOŻLIWOŚCI”

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Olkusz - Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

32-300 Olkusz, Al.1000-lecia 15c

Tel./fax 32/641 32 12

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące poradnictwo prawne wspomagające pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, dla podniesienia efektywności i skuteczności udzielanych usług.

Przedmiot usługi wykonywany zostanie osobiście przez oferenta na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje:

- konsultacje prawne na rzecz pracowników socjalnych pracujących w zespołach ds. wykonywania przypisanych zadań;

- przygotowywanie umów, projektów decyzji, pism procesowych, wniosków                                o umieszczenie w DPS bez zgody strony, wniosków o przymusowe leczenie psychiatryczne;

- dokonywanie interpretacji obowiązujących przepisów prawa i innych;

- prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań;

- współpraca z pracownikami OPS Olkusz w zakresie realizacji usług i pracy socjalnej.

3. Miejsce wykonania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

4. Termin wykonania zamówienia: listopad 2018 rok - czerwiec 2019 rok - łączna liczba godzin usługi prawnej w trakcie trwania umowy wynosi 40 godz. zegarowych.

5. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe kierunkowe potwierdzone dyplomem prawnika;

- wpis na listę adwokatów lub radców prawnych;

- co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie adwokata lub radcy prawnego;

- co najmniej dwuletnie doświadczenie w poradnictwie lub obsłudze prawnej instytucji działających w obszarze pomocy społecznej;

- biegła znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, ustawy   o samorządzie gminnym, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy                         o ochronie zdrowia psychicznego, oraz innych przepisów prawa mających zastosowanie             w realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej

6. Wymagania dodatkowe:

- umiejętność i doświadczenie pracy zespołowej;

- rzetelność, operatywność;

- zaangażowanie i dyspozycyjność;

7. Forma złożenia oferty:

Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – zał. nr 1

Oferta powinna posiadać:

1. CV,

2. dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje – dyplom, zaświadczenia, certyfikaty,

3. dokumenty potwierdzające doświadczenie – zaświadczenia, referencje, świadectwa pracy

4. dane teleadresowe oferenta,

5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

6. wycenę (brutto) za godzinę zegarową pracy.

8. Miejsce, termin i sposób składania oferty:

Oferty należy składać do 05 listopada 2018r. na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz z dopiskiem „Nabór na stanowisko prawnika w Projekcie „Nowa Jakość-Nowe Możliwości” lub osobiście w siedzibie Ośrodka pok. nr 21.

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS oraz na tablicy informacyjnej OPS w Olkuszu.

9. Załączniki:

- formularz oferty

                                                            

 

 


                                                                                                                                                            

   

                                                                                                                                                                …………………………

miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

dotyczy zaproszenia do składania ofert na stanowisko prawnika

w Projekcie „Nowa Jakość-Nowe Możliwości”

1. Dane Wykonawcy:

Imię i nazwisko/Nazwa: ………………………………………………………………......

Adres: …………………………………………………………………………………......

NIP: ….................................................................................................................................

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

…………………………………………………………………………+ (kopie dokumentów – zaświadczenie, dyplom w formie załączników)

nr telefonu ……………………...........

e-mail …………………………………

2. Przedmiot zamówienia:

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Usługę opisaną w zapytaniu ofertowym z dnia 18 października 2018 roku wykonam na warunkach zgodnych z treścią przedstawionego zapytania ofertowego przy zastosowaniu niżej wymienionych warunków cenowych:

a). Cena usługi:

Cena brutto …............zł za 1 godz. pracy zegarowej - ……………….zł. (słownie: ………………..………………………………………………………..), w tym należny podatek ….......%VAT w wysokości ….......................zł.

W cenie oferty zostały zwarte wszystkie koszty wykonania zamówienia, jak i wszystkie inne składniki, opłaty i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz inne niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie                      z wymaganiami Zamawiającego.

……………………………………………

(podpis i pieczęć oferenta)

3. Załączniki:

- ……………………………………………..

- ……………………………………………..

- …..................................................................