NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-KSIĘGOWA

Księgowa

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 15c

OGŁASZA  NABÓR NA  WOLNE STANOWISKO

URZĘDNICZE

 

Księgowa

 

W DZIALE       Księgowości na    pełny etat

 

 1.    Wymagania niezbędne związane ze:

 

        1)  Stanowiskiem urzędniczym :

              Kandydat:

        a)   Jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach

              samorządowych, 

        b)   Ma pełną zdolność  do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

        c)    posiada co najmniej 1 rok stażu pracy,

        d)   Posiada wykształcenie minimum średnie ekonomiczne, 

        e)   Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

              oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

        f)   Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

 2.    Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem:

        -  znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,

        -  znajomość podstawowych zasad ochrony danych osobowych,

        -  znajomość przepis,ów z zakresu Ustawy o rachunkowości  oraz Ustawy o finansach

             publicznych 

        -  szybkie przyswajanie wiedzy,

        -  biegła  obsługa komputera  i znajomość podstawowych aplikacji,

        - mile widziana znajomość obsługi programów księgowych,

        - ogólna znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej,

        -  samodzielność, solidność, uczciwość, dyskrecja, dokładność, rzetelność,

           operatywność,   kreatywność, dyspozycyjność , systematyczność , odpowiedzialność

           oraz komunikatywność  i umiejętność zachowania uprzejmości i życzliwości w

           kontaktach z ludźmi,

       -  umiejętność pracy w zespole,

         -  kultura osobista,

         -  mile widziana znajomość obsługi programu księgowego

           -  mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego.  

3.    Zakres wykonywanych zadań:

       1. przyjmowanie, sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym

         i rachunkowymm,

       2. terminowa ewidencja  księgowa analityczna i syntetyczna operacji gospodarczych,

       3.  uzgadnianie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych,

       4. sporządzanie zestawień finansowych,

       5. sporządzanie  sprawozdań  budżetowych ,finansowych, analiz finansowych,

       6. przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów i wydatków,

       7. sporządzanie przelewów na rzecz kontrahentów, przekazywanie dochodów do Gminy

        i zwrotu niewykorzystanych dotacji otrzymywanych z budżetu Państwa,

       8. wykonywanie innych czynności i poleceń Głównego Księgowego Ośrodka Pomocy

        Społecznej w Olkuszu.

 4. Warunki pracy na stanowisku:

     Praca biurowa w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu z wykorzystaniem

     komputera oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy = 40 godzin 

     tygodniowo.

     Na stanowisku pracy nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy.

 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik

zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu,

w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób

niepełnosprawnych, wynosił  mniej niż 6%.

 6.    Wymagane dokumenty

       a)  List motywacyjny,

       b)  Życiorys – curriculum vitae,

       c)  Kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

       d)  Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż

            pracy  potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

       e)   Oświadczenie  o  zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

       f)   Oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za

             umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

             skarbowe  oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z 

              pełni praw  publicznych,

       g)   Kopie innych dokumentów (np. referencje).

 

7.  Termin składania ofert upływa w dniu     23.11.2017 r. godz. 13 : 00 

 

8.  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu po terminie, nie

     będą  rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty

     decyduje data stempla pocztowego.

  9. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z

     poprzednich  miejsc pracy.

  10. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej , stronie internetowej  Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w zamkniętych kopertach z podanym

adresem zwrotnym i dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze –

Księgowa/wy” na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, Al. 1000-lecia 15c,

32-300 Olkusz  lub składać osobiście w  sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

 

 Dodatkowe informacje:

Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w

sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu:

- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- wzór oświadczenia osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  

  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o 

  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska

  Urzędnicze   w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu. 

 ZAŁĄCZNIKI:

1.Kwestionariuszosobowy

2.Wzoroswiadczenia

3.Regulaminnaboru