NABÓR-Referent w dziale świadczeń rodzinnych

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 15c

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

URZĘDNICZE

Referent

 

W DZIALE       Świadczeń rodzinnych na    pełny etat

 

1.    Wymagania niezbędne związane ze:

        1)  Stanowiskiem urzędniczym :

              Kandydat:

        a)   Jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach

              samorządowych, 

        b)   Ma pełną zdolność  do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

        c)   Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym

               stanowisku, posiada co najmniej dwa lata stażu pracy,

        d)   Posiada wykształcenie wyższe  I0 lub  II0

        e)   Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

              oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

        f)   Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

 

2.    Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem:

        -  znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,

        -  znajomość podstawowych zasad ochrony danych osobowych,

        -  znajomość przepisów regulujących przyznanie i wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z  

           funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych,

        -  znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

        -  szybkie przyswajanie wiedzy,

        -  biegła  obsługa komputera  i znajomość podstawowych aplikacji,

        -  samodzielność, solidność, uczciwość, dyskrecja, dokładność, rzetelność,  operatywność,  

           kreatywność, dyspozycyjność , systematyczność , odpowiedzialność oraz komunikatywność

          i umiejętność zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach z ludźmi,

       -  umiejętność pracy w zespole,

         -  kultura osobista,

         -  mile widziana znajomość obsługi programów do realizacji  świadczeń rodzinnych i funduszu    

            alimentacyjnego,

         -  mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego.  

    

3.    Zakres wykonywanych zadań:

       1.  przyjmowanie i rejestracja wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych,

       2.  wprowadzanie danych z wniosków do programu komputerowego "Amazis",

       3.  weryfikacja przyjętych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym,

       4.  korespondencja z wnioskodawcami oraz instytucjami w sprawie wymaganej dokumentacji,

       5.  prowadzenie postępowań wyjaśniających w przedmiocie ustalania prawa do świadczeń,

       6.  wydawanie decyzji administracyjnych w tych sprawach,

       7.  sporządzanie list wypłat dla  wnioskodawców uprawnionych do świadczeń,

       8. wprowadzanie przelewów przyznanych świadczeń rodzinnych,

       9.  wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie nienależnie pobranych świadczeń,

     10.  udzielanie klientom informacji i wyjaśnień w zakresie realizowanego zadania,

     11.  wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji.

 

4. Warunki pracy na stanowisku:

     Praca biurowa w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu z wykorzystaniem

     Komputera oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy = 40 godzin 

     Tygodniowo.

     Na stanowisku pracy nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia   

    osób  niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, w rozumieniu przepisów    

    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił 

    mniej niż 6%.

 

6.    Wymagane dokumenty

       a)  List motywacyjny,

       b)  Życiorys - curriculum vitae,

       c)  Kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

       d)  Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy

             potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

       e)   Oświadczenie  o  zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

       f)   Oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za

             umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

             oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

             publicznych,

       g)   Kopie innych dokumentów (np. referencje).

 

7.  Termin składania ofert upływa w dniu 12.12.2016 r. godz. 13 : 00

 

8.  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu po terminie, nie będą

     Rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data

     stempla pocztowego.

 

9. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich

    miejsc pracy.

 

10. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej , stronie internetowej  Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem - Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze " Referent" na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, Al. 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz  lub składać osobiście w  sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

 

Dodatkowe informacje:

Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sekretariacie 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu:

- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- wzór oświadczenia osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  

  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o 

  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze

  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu.