ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011r poszukuje rodzin chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Rodziny, które chcą wspomóc to rodziny wspierające.

Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca z asystentem rodziny  i pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu  w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci. Pomoc może dotyczyć:

- doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami

 - opieki i wychowywania dzieci a w tym: organizacja czasu wolnego dzieciom, pomoc w nauce.

 - prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie- dom,    racjonalnego dysponowania budżetem.

 - kształtowanie i wypełnianie ról społecznych.

Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej:

Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z szeroko rozumianego otoczenia dziecka. Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka sporządzonego na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne.

Rodzina nie może pełnić funkcji Rodziny Wspierającej gdy:

 v      Istnieje problem alkoholowy

 v      Nie ma stałego źródła utrzymania

 v      Występują problemy opiekuńczo- wychowawcze z własnymi dziećmi

 v      Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską

 v      Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji

 v      Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  

 v      Występują zaburzenia lub choroba psychiczna

Zapraszamy do współpracy rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności.