NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Referent

Utworzono: środa, 24, sierpień 2016 10:43
Opublikowano: środa, 24, sierpień 2016 10:43

                                                                                     

                  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Olkuszu

               32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia  15c

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

                           URZĘDNICZE        

     

                              Referent

                                                       

W DZIALE Dodatków mieszkaniowych na pełny etat

 

1.       Wymagania niezbędne związane ze:

1)      Stanowiskiem urzędniczym :

Kandydat:

a)       Jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

b)      Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)       Posiada wykształcenie    wyższe I° lub II°,

d)      Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

       z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

2.       Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem:

    -  znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,

    - znajomość podstawowych zasad ochrony danych osobowych,  

    - znajomość przepisów regulujących przyznanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych

      i energetycznych,

    - znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

    - szybkie przyswajanie wiedzy,

    - biegła obsługa komputera i znajomość podstawowych aplikacji,

    -samodzielność, solidność, uczciwość, dyskrecja, dokładność, operatywność, 

     odpowiedzialność, konsekwencja w realizowaniu zadań,

   - umiejętność pracy w zespole,

   - umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność.

 

 

3.       Zakres wykonywanych zadań:

 

1. przyjmowanie i rejestracja wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i

    energetycznego dla odbiorców wrażliwych,

2. wprowadzanie danych z wniosków do programu komputerowego CHEOPS,

3. weryfikacja danych z wniosków pod względem formalnym i merytorycznym,

4.  korespondencja z wnioskodawcami oraz zarządcami budynków w sprawie

     wymaganej dokumentacji,

5. prowadzenie postępowań wyjaśniających w przedmiocie ustalania prawa do dodatków ,

6. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach, o których mowa w ust.1,

7. sporządzanie list wypłat przyznanych dodatków mieszkaniowych i energetycznych,

8. wprowadzanie  przelewów przyznanych dodatków mieszkaniowych i energetycznych,

9. wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie nienależnie pobranych

    dodatków,

10. udzielanie klientom informacji i wyjaśnień w zakresie realizowanego zadania,

11. wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji.

4.       Warunki pracy na stanowisku:

Praca biurowa w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu z wykorzystaniem komputera

oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy - 40 godzin tygodniowo.

Na stanowisku pracy nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy.

 

5.       W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Olkuszu,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , wynosił mniej niż 6%.

 

6.       Wymagane dokumenty:

a)       List motywacyjny,

b)      Życiorys - curriculum vitae,

c)       Kwestionariusz  osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d)      Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje.

e)      Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

f)   Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

7.       Termin składania ofert upływa w dniu 08.09.2016 r. godz.13 : 00

 

8.       Aplikacje , które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu po terminie , nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

 

9.       Do ofert mogą być dołączone inne dokumenty np. odbyte  praktyki lub staże oraz ich opinie.

 

10.   Informacja o wyniku będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem -Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze " Referent " na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu , Al. 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz   lub składać osobiście w  sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

 

Dodatkowe informacje:

Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w  Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sekretariacie Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu:

-   kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-   wzór oświadczenia osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  

     przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o

     o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

-    wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

-    Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze   

       w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu.