"Profesjonalizacja systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dobre praktyki i trudności w realizacji działań"

"Profesjonalizacja systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dobre praktyki i trudności w realizacji działań"

     W sali konferencyjnej De-Facto w Olkuszu w dniu 09.12.2013r. odbyło sie szkolenie specjalistyczne dla osób, dziłających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Olkusz. Celem szkolenia było doskonalenie kompetencji i umiejętności osób realizujących zadania wynikające z  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedur "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "NIebieskie Karty".

     Szkolenie realizowane było przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, współfinansowanego ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a prowadzone przez prawnika specjalizującego się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, konsultanta w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", wykładowcę Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego, reprezentującego Ośrodek Informacji Prawnej w Warszawie, ul. Mickiewicza 70/73.

Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z propozycją rozwiązań praktycznych dotyczących m.in. następujących sytuacji:
  • sprawca lub osoba doznająca przemocy domaga się wglądu w dokumentację;
  • sprawca lub osoba doznająca przemocy zmienia miejsce zamieszkania;
  • rodzina, której dotyczy procedura zmiania miejsce zamieszkania;
  • członkiem zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej jest osoba doznająca lub stosująca przemoc w rodzinie;
  • w imieniu sprawcy przemocy występuje adwokat/radca prawny;
  • sprawca przemocy trafia do zakładu karnego/aresztu;
  • sprawcą przemocy jest osoba poniżej 18 roku życia;
  • osoba doznająca przemocy odmawia współpracy z grupą roboczą;
  • niska frekwencja członków grup roboczych/zespołu interdyscyplinarnego.
Uczestnikom szkolenia przegotowano materiały szkoleniowe, a także certyfikaty.