Ogłoszenie

 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego  na    wykonanie usługi asystenta rodziny

     ZAPYTANIE   OFERTOWE

 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

ogłasza postępowanie na wykonanie usługi asystenta rodziny

Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych wydanym Zarządzeniem  Dyrektora  Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu , tj. w trybie procedury właściwej dla zamówień o wartości do 10.000,00 zł  euro. - zapytanie ofertowe .

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, jako asystent rodziny, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 135 z  późn. zmianami) zwanej dalej ustawą.

Liczba usługobiorców - liczba rodzin do uzgodnienia ( maksymalnie 20 rodzin ).

Szacowana liczba godzin pracy - 40 godzin tygodniowo.

Usługa świadczona będzie na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

Okres zawarcia umowy cywilnoprawnej: od 17.06.2013r. do 31.12.2013 r.

1.        1. Do zakresu zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy;

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach     psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej, niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. z późn. zmianami), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Wymagania wobec osób mających świadczyć wymienione usługi:

1.        Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy  i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje, co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferta ma być złożona w formie pisemnej. Wzór formularza oferty zawarto w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stawianym osobom mającym świadczyć usługi oraz stosowne oświadczenia .

 

 Zamawiający odrzuca ofertę:

- w przypadku niespełnienia wymagań stawianym w niniejszym zapytaniu ofertowym,

- w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,

- w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.

 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

 Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia : PLN

 

  Ofertę należy złożyć do dnia 07.06.2013 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Aleja 1000-lecia 15 c w pokoju nr 20

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

- cena brutto za jedną  godzinę świadczenia usługi, jako asystent rodziny

Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu oferty. W cenę należy wliczyć koszty dojazdu do miejsca wykonywania zamówienia i dojazd do siedziby Zamawiającego oraz innych instytucji w związku z wykonywaniem usług .

Z osobą realizującą zamówienie zostanie podpisana umowa cywilnoprawna ? zlecenie.

UWAGA

W przypadku nie otrzymania dofinansowania na zatrudnienie asystenta rodziny w Ramach Resortowego programu wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej na 2013 rok, Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu zawarcia umowy do trzech miesięcy.

 
 

 

 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

Formularz ofertowy

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Aleja 1000-lecia 15 c

 

tel./fax.: 32 6413212

 

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Wykonawca:

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

tel. .................................................... fax. ....................................................

 

REGON .............................................. NIP ......................................................Pesel.........................

 

e-mail ...............................................

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystenta rodziny

 

1.       Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

Cena jednej godziny usługi wynosi:

 

  ........................ zł brutto*

 

*w przypadku osoby fizycznej składającej ofertę, a nie prowadzącej działalności gospodarczej cena brutto obejmuje zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki ZUS (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe) i ubezpieczenie zdrowotne od pracownika

2.       Akceptuję termin wykonania zamówienia określony w zapytaniu ofertowym.

3.       Oświadczam, że:

1) spełniam wymagania stawiane w zapytaniu ofertowym,

2) posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia,

 

 

 

 

 

 

 

4.       Załącznikami do niniejszej oferty są :

Oświadczenie  asystenta rodziny potwierdzający spełnienie wymogów o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2-4 z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej  wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego

 

................................................................

podpis wykonawcy i data

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

Oświadczenie asystenta rodziny

 

 

...............................................................

imię i nazwisko

 

...............................................................

adres zamieszkania

 

Legitymujący się .................................................................................................................

 Oświadczam, że:

1.       Mój stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny.

2.       Nie byłem/am skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.

3.       Nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona.

4.       Wypełniam obowiązek alimentacyjny ? w przypadku, gdy taki obowiązek został na mnie nałożony na podstawie tytułu wykonawczego nałożonego lub zatwierdzonego przez sąd.

5.       Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i posiadam pełnię praw publicznych.

6.       Obecnie nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne.

 

 

.....................................................

czytelny podpis

 

 

 

 

Dół formularza