?Przemoc wobec dzieci ? identyfikacja, czynniki ryzyka, przeciwdziałanie?

?Przemoc wobec dzieci ? identyfikacja, czynniki ryzyka, przeciwdziałanie?
 
W sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w dniu 21.05.2012r. odbyło się, szkolenie specjalistyczne dla osób działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu miasta i gminy Olkusz pt. ?Przemoc wobec dzieci ? identyfikacja, czynniki ryzyka, przeciwdziałanie? w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Szkolenie skierowane było do przedstawicieli oświaty i ochrony zdrowia, a prowadzone przez trenerów Ośrodka Profilaktyki i Psychoedukacji w Bielsku ? Białej, ul. Czwartaków 2/28a.
Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia:
?          Definicje przemocy wobec dzieci: fizyczna, psychiczna, wykorzystywanie seksualne, zaniedbywanie. Perspektywa prawna: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks karny, Kodeks wykroczeń.
?          Kwestie rozwojowe, pojęcie wystarczająco dobrej matki, destrukcyjne mechanizmy obronne wobec zaniedbań i przemocy ze strony rodziców. 
?          Podstawowe źródła informacji diagnostycznych. Identyfikacja przemocy wobec dzieci, objawy fizykalne, objawy behawioralne, czynniki ryzyka.
?          Symptomy wykorzystywania seksualnego, czynniki ryzyka wystąpienia nadużyć seksualnych. Przemoc seksualna ? procedura postępowania policji i placówki medycznej.
?          Rozmowa z osobą doznającą przemocy, założenia efektywnego wzmocnienia (empowerment): rozmowa z dzieckiem rozmowa z rodzicami. Podstawowe założenia pracy terapeutycznej.
?          Interwencje wobec zagrożenia zdrowia i życia dziecka. Odebranie dziecka: obowiązki i uprawnienia na podstawie art. 12a.
?          Zespoły Interdyscyplinarne i grupy robocze ? zadania w zakresie ochrony dzieci w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy.
?          Plan pomocy dziecku i rodzinie w oparciu o procedurę ?Niebieskie Karty?, Praca na formularzach A,B,C i D ?Niebieskiej Karty?.
Uczestnikom szkolenia przygotowano materiały szkoleniowe, otrzymają także certyfikaty.                                                                                   
Realizacja przez tutejszy Ośrodek Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, współfinansowanego ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pozwala na podejmowanie działań mających na celu podnoszenie kompetencji służb, większej jakości usług związanych z niesieniem pomocy w celu zmniejszenia zjawiska przemocy w rodzinie.