Informacje o OPS


ogłoszenie wyników naboru księgowa

 Olkusz dnia 28.11.2017r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

W związku z ogłoszonym naborem w dniu 13.11.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze „KSIĘGOWA” , Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w wyniku dokonanej weryfikacji ofert pod względem spełnienia wszystkich wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze do II etapu naboru zakwalifikowała się:

 

 

  1. Pani Anna Sałata - Olkusz

  2. Pani Marta Szymczyk - Olkusz

 

 

 

II etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Al. 1000-lecia 15c w dniu 30 listopada 2017r

 

/ czwartek / od godz. 10ºº w Sali nr 23 II piętro.

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-KSIĘGOWA

Księgowa

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 15c

OGŁASZA  NABÓR NA  WOLNE STANOWISKO

URZĘDNICZE

 

Księgowa

 

W DZIALE       Księgowości na    pełny etat

 

 1.    Wymagania niezbędne związane ze:

 

        1)  Stanowiskiem urzędniczym :

              Kandydat:

        a)   Jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach

              samorządowych, 

        b)   Ma pełną zdolność  do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

        c)    posiada co najmniej 1 rok stażu pracy,

        d)   Posiada wykształcenie minimum średnie ekonomiczne, 

        e)   Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

              oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

        f)   Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Czytaj więcej: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-KSIĘGOWA

ogłoszenie wyników naboru do II etapu "Referent"

 

Olkusz dnia 27.06.2017r.

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

W związku z ogłoszonym naborem w dniu 09.06.2017r. na dwa wolne stanowiska urzędnicze „REFERENT” , Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w wyniku dokonanej weryfikacji ofert pod względem spełnienia wszystkich wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze do II etapu naboru zakwalifikowała się:

 

 

  1. Pani Małgorzata Drygała - Wiśliczka

  2. Pani Barbara Twardowska - Kosmolów

 

 

 

II etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Al. 1000-lecia 15c w dniu 30 czerwca 2017r

 

/ piatek / od godz. 10ºº w Sali nr 23 II piętro.

 

NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE - Referent

Referent

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 15c

OGŁASZA  NABÓR NA  DWA WOLNE STANOWISKA

URZĘDNICZE

 

Referent

 

W DZIALE       Świadczeń rodzinnych na    pełny etat

 

 

1.    Wymagania niezbędne związane ze:

 

        1)  Stanowiskiem urzędniczym :

              Kandydat:

        a)   Jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach

              samorządowych, 

        b)   Ma pełną zdolność  do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

        c)   Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym

               stanowisku, posiada co najmniej jeden rok stażu pracy,

        d)   Posiada wykształcenie wyższe  Iº lub  IIº

        e)   Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

              oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

        f)   Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

2.    Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem:

        -  znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,

        -  znajomość podstawowych zasad ochrony danych osobowych,

        -  znajomość przepisów regulujących przyznanie i wypłatę świadczenia  

           wychowawczego,

        -  znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

        -  szybkie przyswajanie wiedzy,

        -  biegła  obsługa komputera  i znajomość podstawowych aplikacji,

        -  samodzielność, solidność, uczciwość, dyskrecja, dokładność, rzetelność,

           operatywność,   kreatywność, dyspozycyjność , systematyczność , odpowiedzialność

           oraz komunikatywność  i umiejętność zachowania uprzejmości i życzliwości w

           kontaktach z ludźmi,

       -  umiejętność pracy w zespole,

         -  kultura osobista,

         -  mile widziana znajomość obsługi programu do realizacji  świadczenia

            Wychowawczego „IZYDA”

         -  mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego.  

    

3.    Zakres wykonywanych zadań:

       1.  przyjmowanie i rejestracja wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego,

       2.  wprowadzanie danych z wniosków do programu komputerowego „Izyda”,

       3.  weryfikacja przyjętych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym,

            pozyskiwanie danych za pomocą platformy „EMPATIA”

       4.  korespondencja z wnioskodawcami oraz instytucjami w sprawie wymaganej

           dokumentacji,

       5.  prowadzenie postępowań wyjaśniających w przedmiocie ustalania prawa do

            świadczeń,

       6.  wydawanie decyzji administracyjnych w tych sprawach,

       7.  sporządzanie list wypłat dla  wnioskodawców uprawnionych do świadczeń,

       8. wprowadzanie przelewów przyznanych świadczeń rodzinnych,

       9.  wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie nienależnie pobranych

            świadczeń,

     10.  udzielanie klientom informacji i wyjaśnień w zakresie realizowanego zadania,

     11.  wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji,

     12.  sporządzanie sprawozdań,

     13. prowadzenie dokumentacji- akt wnioskodawców.

 

4. Warunki pracy na stanowisku:

     Praca biurowa w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu z wykorzystaniem

     komputera oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy = 40 godzin 

     tygodniowo.

     Na stanowisku pracy nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik

zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu,

w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób

niepełnosprawnych, wynosił  mniej niż 6%.

 

6.    Wymagane dokumenty

       a)  List motywacyjny,

       b)  Życiorys – curriculum vitae,

       c)  Kwestionariusz osobowy  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

       d)  Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż

            pracy  potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

       e)   Oświadczenie  o  zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

       f)   Oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za

             umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

             skarbowe  oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z  

              pełni praw  publicznych,

       g)   Kopie innych dokumentów (np. referencje).

 

7.  Termin składania ofert upływa w dniu     23.06.2017 r. godz. 13 : 00 

 

8.  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu po terminie, nie

     będą  rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty

     decyduje data stempla pocztowego.

 

 9. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z

     poprzednich  miejsc pracy.

 

 10. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej , stronie internetowej  Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze – Referent” na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, Al. 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz  lub składać osobiście w  sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

 

 Dodatkowe informacje:

Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w

sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu:

- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- wzór oświadczenia osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  

  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o 

  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska

  Urzędnicze   w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja 500+

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje iż wnioski

o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na

 nowy okres zasiłkowy 2017/2018  przyjmowane będą od dnia

1 sierpnia 2017 r.

 

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ:

·         osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu - pokój nr 1 w poniedziałki od godz. 7:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00,

·         za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłając wypełniony wniosek na adres Ośrodka (Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-300 Olkusz, Al.1000-lecia 15C),

·         przez Internet (za pomocą portalu Empatia<http://empatia.mrpips.gov.pl/>, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej, za pomocą ePUAP.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy trwający od miesiąca października 2017r. do miesiąca września 2018 r. złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik 2017 r. nastąpi do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek  w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.

 

KOMU I W JAKIEJ WYSOKOŚCI PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE?

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Przysługuje ono do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 

Czytaj więcej: Informacja 500+

Promocja projekt i spotkanie informacyjne 03.03.17

 

 

Czytaj więcej: Promocja projekt i spotkanie informacyjne 03.03.17