Informacje o OPS


Zaproszenie do złożenia oferty na stanowisko pracy SUPERWIZOR PRACY SOCJALNEJ

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU

32-300 Olkusz, Aleja 1000-lecia 15 C

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                         

                                                                                                                Olkusz, dnia 18.10.2018r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na stanowisko pracy: SUPERWIZOR PRACY SOCJALNEJ

w ramach realizacji Projektu „NOWA JAKOŚĆ-NOWE MOŻLIWOŚCI”

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Olkusz - Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

32-300 Olkusz, Al.1000-lecia 15c

Tel./fax 32/641 32 12

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu cyklu superwizji dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, dla podniesienia efektywności i skuteczności udzielanych usług.

 

Sesje superwizyjne realizowane będą w dwóch grupach liczących do 12 osób.

 

Wykonawca będzie ustalał z Zamawiającym harmonogram spotkań superwizyjnych, odpowiadający potrzebom zgłaszanym przez pracowników socjalnych.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji przedmiotu umowy zarówno przez upoważnionych pracowników Zamawiającego jak           i przez zewnętrzne podmioty kontrolujące.

3. Miejsce wykonania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu.

4. Termin wykonania zamówienia: listopad 2018 rok - czerwiec 2019 rok - łączna liczba godzin grupowych spotkań superwizyjnych w trakcie trwania umowy wynosi 40 godzin zegarowych. Spotkania będą odbywały się w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego.

5. Wymagania niezbędne:

Przedmiot zamówienia musi być realizowany przez certyfikowanego superwizora pracy socjalnej, wpisanego do rejestru wydanych certyfikatów pracy socjalnej; z pełną zdolnością do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; niekaranego za przestępstwa popełnione umyślnie.

6. Wymagania dodatkowe:

- realizowanie usługi w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie z ustalonym                  z Zamawiającym harmonogramem;

- ewidencjonowanie wykonanych godzin pracy;

- przedstawianie dokumentów rozliczeniowych niezwłocznie po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w którym wykonana zostanie usługa;

- utrzymywanie stałego kontaktu z Zamawiającym, w tym bieżące informowanie                      o wszystkich zaistniałych problemach;

- przestrzeganie obowiązków wynikających z realizacji umowy, przepisów prawnych, procedur, standardów oraz innych obowiązujących dokumentów;

przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

7. Forma złożenia oferty:

Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – zał. nr 1

Oferta powinna posiadać:

1. CV,

2. dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje – dyplom, zaświadczenia, certyfikat superwizora pracy socjalnej,

3. dane teleadresowe oferenta,

4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

5. wycenę (brutto) za godzinę zegarową pracy.

8. Miejsce, termin i sposób składania oferty:

Oferty należy składać do 05 listopada 2018r. na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej                     w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz z dopiskiem „Nabór na stanowisko superwizora pracy socjalnej w Projekcie „Nowa Jakość-Nowe Możliwości” lub osobiście                w siedzibie Ośrodka pok. nr 21.

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS oraz na tablicy informacyjnej OPS w Olkuszu.

9. Załączniki:

- formularz oferty

 

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do złożenia oferty na stanowisko pracy SUPERWIZOR PRACY SOCJALNEJ

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko pracy PRAWNIK


 

                 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU

32-300 Olkusz, Aleja 1000-lecia 15 C

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                        

                                                                                                             Olkusz, dnia 18.10.2018r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na stanowisko pracy: PRAWNIK

w ramach realizacji Projektu „NOWA JAKOŚĆ-NOWE MOŻLIWOŚCI”

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Olkusz - Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

32-300 Olkusz, Al.1000-lecia 15c

Tel./fax 32/641 32 12

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące poradnictwo prawne wspomagające pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, dla podniesienia efektywności i skuteczności udzielanych usług.

Przedmiot usługi wykonywany zostanie osobiście przez oferenta na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje:

- konsultacje prawne na rzecz pracowników socjalnych pracujących w zespołach ds. wykonywania przypisanych zadań;

- przygotowywanie umów, projektów decyzji, pism procesowych, wniosków                                o umieszczenie w DPS bez zgody strony, wniosków o przymusowe leczenie psychiatryczne;

- dokonywanie interpretacji obowiązujących przepisów prawa i innych;

- prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań;

- współpraca z pracownikami OPS Olkusz w zakresie realizacji usług i pracy socjalnej.

3. Miejsce wykonania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

4. Termin wykonania zamówienia: listopad 2018 rok - czerwiec 2019 rok - łączna liczba godzin usługi prawnej w trakcie trwania umowy wynosi 40 godz. zegarowych.

5. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe kierunkowe potwierdzone dyplomem prawnika;

- wpis na listę adwokatów lub radców prawnych;

- co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie adwokata lub radcy prawnego;

- co najmniej dwuletnie doświadczenie w poradnictwie lub obsłudze prawnej instytucji działających w obszarze pomocy społecznej;

- biegła znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, ustawy   o samorządzie gminnym, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy                         o ochronie zdrowia psychicznego, oraz innych przepisów prawa mających zastosowanie             w realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej

6. Wymagania dodatkowe:

- umiejętność i doświadczenie pracy zespołowej;

- rzetelność, operatywność;

- zaangażowanie i dyspozycyjność;

7. Forma złożenia oferty:

Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – zał. nr 1

Oferta powinna posiadać:

1. CV,

2. dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje – dyplom, zaświadczenia, certyfikaty,

3. dokumenty potwierdzające doświadczenie – zaświadczenia, referencje, świadectwa pracy

4. dane teleadresowe oferenta,

5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

6. wycenę (brutto) za godzinę zegarową pracy.

8. Miejsce, termin i sposób składania oferty:

Oferty należy składać do 05 listopada 2018r. na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz z dopiskiem „Nabór na stanowisko prawnika w Projekcie „Nowa Jakość-Nowe Możliwości” lub osobiście w siedzibie Ośrodka pok. nr 21.

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS oraz na tablicy informacyjnej OPS w Olkuszu.

9. Załączniki:

- formularz oferty

                                                            

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert na stanowisko pracy PRAWNIK

Ogłoszenie

Projekt „Małopolski Tele - Anioł”.

 

 

Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego, przy współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieka oraz zamieszczenie logotypów realizuje Projekt „Małopolski Tele - Anioł”.

 

W dniu 6 czerwca 2018r., w Krakowie Gmina Olkusz podpisała wolę współpracy przy realizacji Projektu „Małopolski Tele - Anioł”.

Kandydaci, którzy chcą być objęci opieką Tele-Anioła, muszą mieszkać na terenie województwa małopolskiego oraz być osobami niesamodzielnymi, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia, w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z grupy preferowanej do objęcia wsparciem, tj.:

  • osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
  • osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
  • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.do końca października br.

Co ważne, jako pierwsze do projektu włączane będą również osoby, które nie korzystają z pomocy w ramach istniejącego systemu pomocy społecznej. Ci, którzy korzystają z opieki społecznej, w ramach Tele-Anioła będą mogli uzyskać tylko wsparcie uzupełniające dotychczasowe świadczenia.

 

Czytaj więcej: Projekt „Małopolski Tele - Anioł”.

Ulotka informacyjna

INFORMACJA

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że Administrator Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pisemnie na adres siedziby administratora.